Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: HERE, help my verstaan wat ek moet doen om U te hoor

HERE, help my verstaan
....WAT EK MOET DOEN OM U TE HOOR
 
In Nehemia 7 en 8 ontdek ons wat gebeur het toe ‘n volk, Israel as teruggekeerde mense uit Babilonië hulle onder die Woord van die HERE gestel het. Hulle eerste stap tot herstel was NIE om te bid vir herstel of krag om die restourasiewerk te doen, of die uitwissing van die vyand of dat die HERE die vyande wat hulle bespot en aanval, moes verdryf nie. Hulle was gekonfronteer met bouvalle, ploeglande onder onkruid, dorpies in Juda en die hele Jerusalem in verval.
 
Neh (8:2) Die HELE VOLK HET soos een man op die plein voor die Waterpoort bymekaargekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die HERE Israel beveel het, te bring. Neh 7:66 :  [Hoeveel was hulle? Twee en veertig duisend drie honderd en sestig; slawe en hulle slavinne; sewe duisend drie honderd sewe en dertig.  Twee honderd vyf en veertig sangers en sangeresse. ]
Neh 8:2  (8:3) En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die sewende maand. Neh 8:3  (8:4) En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die Waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan; en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. Neh 8:5  (8:6) En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan; en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Neh 8:6  (8:7) En Esra het die HERE, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen, amen! met opheffing van hulle hande; en hulle het hul gebuig en die HERE aanbid met die aangesig na die aarde toe. Neh 8:7  (8:8)[ En Geesvervulde Verbondsmense, MANNE soos Jésua en Bani en die Leviete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. Daar was mos nie luidsprekers nie.  Maar die belangrikste, dit was absoluut nodig dat elkeen die woorde van die HERE moes hoor en verstaan.Neh 8:8  (8:9) En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. [They gave an oral translation of God's Law and explained it so that the people could understand it. Gave the sense - Either by rendering the Hebrew into the Aramaic dialect, or perhaps simply by explaining obscure words or passages]
 
Waaroor gaan dit hier en in enige situasie van verval, klein soos in ‘n stryd met myself, in ‘n huwelik, in die familiekring, of groot, soos in ‘n gemeente of land?  DIT GAAN DAAROOR OM DIE WOORDE, DIE WIL, DIE STEM VAN GOD TE HOOR. Dan gebeur iets met die hoorders:
 
Heb 4:12  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.
 
Iets in my lewe, in my siel, in my huwelik, familielewe, iets in ons geloofsgemeenskap, omgewing, in ons distrik, provinsie of land is in puin.  Ons weet dit mos. In Ps 85:9 spreek die Koragiete die begeerte uit wat nou in elkeen van ons se hart opkom. Dit was mos presies wat die volk na die ballingskap gedoen het.Ons wil maak soos wat die Koragiete sing en soos wat die volk na die ballingskap gemaak het:
 
Ps 85:9:  Ek wil luister na wat God die Here sê.  [Hulle gee die rede]: Want sy woord bring vrede vir sy volk, vir dié wat Hom getrou dien. En hulle weet wat hulle weet:  Hulle (sy volk, sy mense, sy uitverkorenes)  moet net nie weer afdwaal nie.
 
  • Ps 85:9: (AMP)  I will listen [with expectancy] to what God the Lord will say, for He will speak peace to His people, to His saints (those who are in right standing with Him)--but let them not turn again to [self-confident] folly.
  • (CEV)  I will listen to you, LORD God, because you promise peace to those who are faithful and no longer foolish.  (ESV)  Let me hear what God the LORD will speak, for he will speak peace to his people, to his saints; but let them not turn back to folly.
  • (GNB)  I am listening to what the LORD God is saying; he promises peace to us, his own people, if we do not go back to our foolish ways.
 
En nou wil en moet ons iets verstaan.  Na die ballingskap het die volk gevra om God te hoor praat, en hulle het geluister en geluister.  Hoe sal ons GOD met ons hoor praat?  Hy gee Self die eerste antwoord:
 
 Luk 9:35  Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom."  
 
Dat ons God só sou hoor, is al in die Ou Testament geprofeteer:
 
Deu 18:18 -19 Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel.  Ek sal self rekenskap eis van elkeen wat nie gehoorsaam is aan my woorde wat die profeet in my Naam sê nie.
 
Dit word bevestig in Hand 3:22-36:  Moses het immers gesê: 'Die Here julle God sal uit julle eie geledere vir julle 'n Profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam Hom in alles wat Hy vir julle sal sê.  Elkeen wat nie hierdie Profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word.' En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur.  Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê: 'Jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees.' Daarom het God sy Dienaar na die wêreld toe laat kom en Hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot 'n seën te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring."
 
Die Evangelies is die stem van Jesus.  Die sendbriewe is sy stem deur sy Gees in die skrywers. 2 Pet 1:21  want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoerhet mense die woord wat van God komverkondig
(GNB)  For no prophetic message ever came just from the human will, but people were under the control of the Holy Spirit as they spoke the message that came from God (Vader en JESUS is EEN.)
 
Wil jy God hoor praat, direk en spesifiek met jou?
Heb 1:1-2  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,  maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.
 
Wil jy God hoor praatdirek en spesifiek met jou?Lees die Evangelies.  Lees die hele Nuwe Testament.  Lees die profesieë en psalms, die wysheids- en geskiedenisboeke van die Ou Testament.  God praat met jou, jy sal Hom hoor.
 
 
 
 
 

Kliek en kry: DIE WERKLIKHEID

DIE WERKLIKHEID
GET REAL!  dink ons soms as ons eie ideale met ons weggalop. Of as iemand na ons mening te groot droom, tekorte en hindernisse miskyk.

GET REAL! Kom in pas met die werklikheid.  Klim uit jou illusies.

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.” ? Albert Einstein Die werklikheid is net ‘n illusiealhoewel ‘n besonder hardnekkige een.

 

Wat presies is my en jou werklikheidsbeeld?  Die prent wat ons van ons eie lewe binne die werklikheid sou teken?  Hoe sou joune lyk?  Myne:  tandeborselspatsels, om kosmos voor te stel.  Op een spatsel, dis nou planeet aarde, ‘n stippeltjie te klein om te sien.  Dit is my familie en ek.  Oor planeet aarde:  ‘n Lig van elders skyn daaroor:  die ware Lig wat alle mense verlig.

 

My tweede prent:  net planeet aarde.  Swart en grys vlekke waar daar oorlog, armoede, hongersnood, droogte, wanhoop, te min hulpbronne, besoedeling is.  Dieselfde spikkeltjie vir my en my familie.  En weer daardie Lig uit die hemel, die lig van genade en sorg, Goddelike liefde en waarheid.  Die lig van God se beloftes en trou.  Die lig wat uit die Goeie Herder straal, die Bloed van die Lam,  die merkteken op ons voorkoppe, die Genadetroon bo my,  die Vaderhuis waarheen ek op pad is,  en so lyk dit daar:

Op 4:1-11  Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: "Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur."   Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand.   Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag.  Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone.  Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.   Voor die troon was dit soos 'n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter.  Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul; die derde het 'n gesig soos dié van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg.  Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom." Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,  kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê:  "Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.

Paulus skryf vir Timoteus, sy navolger en opvolger, en vir die KERK, vir elke gelowige:

CEV: 1Ti 6:6  And religion does make your life rich, by making you content with what you have. 1Ti 6:7  We didn't bring anything into this world, and we won't take anything with us when we leave. 1Ti 6:8  So we should be satisfied just to have food and clothes. 1Ti 6:9  People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. 1Ti 6:10  The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. 1Ti 6:11  Timothy, you belong to God, so keep away from all these evil things. Try your best to please God and to be like him. Be faithful, loving, dependable, and gentle. 1Ti 6:12  Fight a good fight for the faith and claim eternal life. God offered it to you when you clearly told about your faith, while so many people listened. 1Ti 6:13  Now I ask you to make a promise. Make it in the presence of God, who gives life to all, and in the presence of Jesus Christ, who openly told Pontius Pilate about his faith. 1Ti 6:14  Promise to obey completely and fully all that you have been told until our Lord Jesus Christ returns.

Paulu skryf:

1Tim 6:6  Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het...

Miljoene mense praat nou oor die verarming van Suid-Afrikaners. Oor verliese, verliese. En hierdie Skrifwoord het alles daarmee te doen.

HIERDIE TEKSVERS GAAN OOR RYKDOM.  OOR WINS.  OOR WAT ONS BESIT OF NIE BESIT NIE.  OOR ONS GROOT, GROOTSTE, ONAANTASBARE BATES. 

'n Ou kommentaar bevat die volgende inskrywing:  This is about a mind satisfied with its lot. If there be true religion, united with its proper accompaniment, peace of mind, it is to be regarded as the true riches.

In sulke tye soos nou? 

Ja, want hoor wat sê die ewige WOORD: Ps 37:16-19:  Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses,  want die mag van die goddeloses sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges.  Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou so lank hulle lewe.  In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê.  

GLO JY DIT?

Ja, want JESUS, die KONING, sê: Mat 6:30-34:   As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?   Julle moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?' nie.  Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Mat 6:33  Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.   Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie." 

GLO JY HOM?  GLO JY VIR JESUS?

In sulke tye soos nou?  Ja, want dit is die Christelike leefwyse, die Godvererende styl.  Lees maar Fil 4:11 -13.

Paulus skryf verder vir Timoteus (en vir ons):

1Tim 6:7-15:   want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie.   As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.  Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word.  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.  Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.  In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê.  Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou:   "Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom." Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here van die heersers.

                                                                                             

Ons is nie blind nie, mag nie blind wees nie, want dan kyk ons nood mis.  Ons is nie stom nie, mag nie stom wees nie, want daar moet beraadslaag word.  Ons gee ons brein nie ‘n blaaskans nie, want ons is hier as Verteenwoordigers van God, wat denkend moet leef, analities na sake moet kyk, vernedering moet vát en dienaars moet wees.  MAAR lewensontevredenheid, onvergenoegdheid oor wat God aan ons toebedeel, mag daar nie in ons wees nie.  Ons is ryker as wat ons ooit besef.  Ons werklikheid is onuitspreeklik heerlik.

 

 

Kliek en kry: GOD, DIE WOORD

 

DIE WOORD
 
Op 19:11-13  Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die Betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog.  Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n Naam op Hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net Hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: "Die Woord van God."
 
Joh 1:14  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
 
WIE, WAT, HOE, WAAR is die WOORD?  Die WOORD van Goddelike liefde vir die mens, Goddelike toorn oor die sonde, Goddelike geregtigheid en mag, die WOORD aangaande ons opstanding uit die dood, die WOORD aangaande wat vir God saak maak en nie saak maak nie, die WOORD aangaande die God-gewilde leefstyl, die WOORD aangaande diensvaardigheid en volkome toewyding aan die wil van God, die WOORD aangaande vergifnis, die WOORD aangaande die WESE van die Vader, is JESUS.
 
Ons soek nie uit onsself in die Bybel na iemand met die Naam Jesus nie.  God soek in die Bybel en deur die Bybel en deur sy Gees na ons. JESUS is die WOORD, en die woorde van die Bybel kom van HOM, van die Vader en die GEES.
 
Die EWIGE, HEILIGE WOORD is ‘n PERSOON, en die PERSOON is JESUS.  Hy gee vir ons sy op skrif gestelde beloftes, sy Wet, sy wysheid, sy raad en kennis aangaande Homself wat ons op aarde nodig het.  En dit is in ons lewe op aarde die dokument, die testament(e) wat ons nou voor ons het, sy woorde. Die  Bybel is die ou en die nuwe Testament wat kom van die Drie-enige GOD, wat gesien word in JESUS. Die lewe en werke en woorde van Jesus is beskryf en is in die Bybel vir alle volke, tale, nasies en gelowiges gedokumenteer. Sy Gees het in mense gewerk om sy woorde wat vir ONS nodig is, te dokumenteer.
 
2Pe 1:20-21  Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.
 
2Tim 3:16-17  som alles aangaande die Skrif op: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”
 
WAAR WORD die woorde van GOD gehoor?
WAARHEEN GAAN GOD WAT SPREEK EN DOEN,  JESUS, WAT SPREEK EN ONS ONDERRIG EN DOEN,  en die Heilige Gees wat SPREEK en ons ONDERRIG en ONS LEI en God meer en meer aan ons openbaar?
 
Waar doen en handel en gebied en skep en vernietig en maak die WOORD dood en gee die WOORD lewe?
 
DIE WOORD was biljoene jare gelede daar, en die WOORD het in die kosmos gespreek en besluit en hemelligame en die aarde tot stand laat kom.
DIE WOORD het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou.
DIE WOORD bepaal die geskiedenis van nasies en volkere.  Uit Hom, deur HOM en tot HOM is alle dinge.
DIE WOORD weergalm in ‘n enkele mensesoos in die hart van die misdadiger aan die kruis saam met Jesus.
DIE WOORD keer mense op hulle pad voor, soos vir Paulus op die pad na Damaskus.
DIE WOORD  gee die dokument, die Bybel, aan dié wat dit in hulle eie taal het.
DIE woorde en getuienis aangaande die WOORD word van kansels af verkondig en in Back to the Bible College verkondig en deur God se gestuurdes in Japan ingedra, selfs deur gelowige kinders.
DIE WOORD gee reën en die natuur fluister van sy grootheid en mag:
 
Ps 19:1-12  Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.  Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.  Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.  Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.  As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.  Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie.  Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.  Die bevele van die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder: dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed: dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle is regverdig.   Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.
 
GOD, DIE WOORD, vertrou die woorde van God, die twee testamente, aan die KERK toe om suiwer en onvervals te bewaar:
1Tim 3:15-16:  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Waarom moet die woorde van GOD so behoue bly?  Nie om die Bybel te ken nie, maar om GOD te kan ken soos HY is.  Hy laat Homself in heiligheid ken, en sy heilige woorde moet onaantasbaar en onveranderd bewaar word deur die KERK.
 
LITV: 1Ti 3:15-16  But if I delay, that you may know how to behave in the house of God, which is the assembly of the living God, the pillar and foundation of the truth.
And confessedly, great is the mystery of godliness: God was manifested in flesh, was justified in Spirit, was seen by angels, was proclaimed among nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

Kliek en kry: OPKYKER: DIE VERHAAL VAN LIG (2)

 

 

OPKYKERS :

LIG (2)

GRAFIKA: ttps://www.backpacker.com/skills/how-to-photograph-stars#section_8

 

Ek wonder of die Skrifverhaal van GODDELIKE LIG nie die grootste, wydste en heerlikste van alle Bybelverhale is nie.
Die verhaal van GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG, begin in Genesis 1
 
Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde  (wat reeds daar was) was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.
God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag (op planeet aarde).
 
En toe die mens nog sondeloos was, was daar lig en helderheid en skoonheid en blydskap.
Die duisternis van sonde het die mensdom en planeet aarde egter getref.  Die tragedie word o.a. in Ps 107 beskryf:
 
Ps 107:10-11  Party het in die donker gesit, in diep duisternis, hulle was gevangenes, in ellende en in boeie,  want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.
 
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG is die verhaal van die grootste genade waarvan die mens ooit op aarde sal hoor.  Dit is die verhaal van die grootste wending wat ons OOIT in ons ganse bestaan sal ervaar.  Dit word geprofeteer deur die profete, en in Jesus Christus vervul.
 
Mat 4:16-17:   Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan."  Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom."
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG IS DIE VERHAAL VAN SKEPPING EN HERSKEPPING.  Dit is die verhaal van chaos en Goddelike ingryping.  Dit is die verhaal van ‘n God voor Wie ons vandag in aanbidding en lof op ons knieë kan kruip, op ons gesig kan lê.
 
Joh 1:1  In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.  Hy was reeds in die begin by God.  Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.  Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
 
Kom ons vra eerstens in ware erns:  WIE EN HOE IS GOD?
Die Skrif antwoord:
 
1Ti 6:16  Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen
2Sa_22:29  U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my.
 
Kom ons vra tweedens in ware erns:  WIE IS DIE GELOWIGE, EN WAAROP MOET ONS LEWE AFSTUUR?  (Mens kan dit ook so vra:  Wie is ek, en hoekom lewe en studeer en werk en trou ek, en hoekom is ek hier tussen ander mense op die aarde?)
Die Skrif antwoord:
 
1Pe_2:9  Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
2Pe_1:19  En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.
 
Kom ons vra derdens in ware erns:  WAT IS DIE BETEKENIS EN DIE TROOS, DIE KRAG EN DIE LEWENSKOERS WAT DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG VIR ONS INHOU?
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG  leef voort en bly onuitblusbaar, vlammend voor ons die strompelende pelgrims, maar ook God se verteenwoordigers hier op aarde.   Dit skyn soos die lig van ‘n vuurtoring vir ons wat in ONS roeping, ons dagtaak en ons swaarkry moet volhard.  Dit skyn oor ons van Genesis tot in die boek Openbaring. 
 
Die verhaal van Goddelike lig is vir elkeen met chroniese siekte.  Vir elkeen met ‘n kind, kleinkind, lewensmaat oor wie hy/sy diep bekommerd is.  Dit is vir elkeen na of voor egskeiding.  Vir elkeen sonder werk. Vir elkeen wie se liggaam baie swak is. Vir elkeen met ‘n geliefde wat behandeling vir verslawing ondergaan.  Vir elke weduwee, vir elke mens wat ‘n geliefde verloor het.
 
Dit is vir elkeen wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het en nou geestelik uitgesak het.  
 
KYK, sê die Woord, kyk die lig daar voor!  KYK, jy is op pad na Hom wat oor die duisternis in Genesis gespreek het, en daar was lig.  KYK,  jy is op pad na die plek van LIG!
Op_21:24  Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan.
Op_22:5  Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
 
EN VIERDENS: WAT SIEN MENSE WAT IN GELOOF BLY OPKYK?
 
Wanneer ons  soggens opstaan en ons katte uit die garage laat gaan om in die donker van die voordag nagkatte te mag wees, staan ons gereeld stil om eers na die maan en die sterre te kyk.
O, wat ‘n oomblik. Mens kan die uitspansel sien, en die stukkie van die kosmos, hierdie eenkant-hoek daarvan waarin planeet aarde in sy baan geplaas is.
 
In die jaar 2019 staan ons na Suidelike Halfrond se hemelruim en kyk soos wat God Abraham duisende jare gelede beveel het om na die Noordelike Halfrond se uitspansel te kyk terwyl GOD die belofte van ONS lewe in God uitgespreek het. Want jy en ek is een van daardie geestelike nageslag.
 
WAT DOEN OPKYKERS VOOR GOD? 
 
OPKYKER, GLO HOM AS DIE EEN WAT NOOIT EEN ENKELE SKRIFBELOFTE IN DIE KLEINSTE BESONDERHEID ONVERVULD LAAT NIE.
 
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT NIE ‘N MENS IS NIE.  Na HOM, die gans Andere, die Onveranderlike wat IS en WAS en SAL WEES.
 
Num 23:19  God is nie 'n mens dat Hy sou lieg nie, 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?
1Sa 15:29  Die Ewige van Israel lieg nie en Hy verander nie van gedagte nie, want Hy is nie 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie."
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT DIE GESKIEDENIS GESKRYF HET, GESÊ HET HOE HY DIT SAL SKRYF, EN DIT SO DOEN.  Leef die Verbondsvolk nog?  Is Jesus se woorde aan die vrou wat sy voete gesalf het, vervul?  Gebeur alles wat Hy oor die eindtyd gesê en aan Johannes in Openbaring openbaar het, tans op aarde?
 
Dit gebeur net soos wat dit in die Skrif staan:
 
Psa 89:35-38  Ek sal my verbond nie versaak nie, nie een van my beloftes terugtrek nie. Ek, die Heilige, het 'n eed afgelê, en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie:  daar sal altyd nakomelinge van hom wees, sodat sy troon so blywend soos die son sal wees.  Soos die maan sal dit altyd daar wees. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan." Sela
Mal 3:6  Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.
Luk 21:33  Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.
Rom 11:29  As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie.
 
OPKYKER, KYK OP EN SIEN ‘N EWIGE, SWAAR, SOLIEDE, ONBEWEEGLIKE HEMELSE LEWENSANKER BESTAANDE UIT TWEE MATERIALE OF ELEMENTE.  Dis nie van staal met ‘n beskermende laag van gegalvaniseerde sink soos aardse diepsee-ankers nie:  dis die belofte en die eed in die materiaal/metale van GOD.  Dit is gemaak van sy belofte en sy eed.
 
Heb 6:16  Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulleself. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teëspraak uit.  En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het Hy dit met 'n eed gewaarborg.  Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is.
Heb 6:19-20  Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.
 
 
KOM ons bid dat God ons heel week en lewenslank OPKYKERS sal maak.  Want so leef OPKYKERS, en terwyl hulle opkyk, word hulle rustig en vol lig, want in God se LIG sien ons die lig.
 
2 Kor 5:6-9:   Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie,  want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.
2 Kor 5:8-9:  Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon.  Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil.
 
ENGLISH
 
  1. Isn’t the story of DIVINE LIGHT that commences in Gen 1 and is still continuing in Rev 22 the greatest of all stories in the Bible?  It is the story of darkness and creation, of greater darkness (spiritual darkness) and recreation.  It is the story of unfathomable Divine mercy and grace.  It is the story of salvation.  And it is the story of our daily life and our destination.  It is the story that leaves me in almost dumbfounded awe.
1 Pet 2:9: (AMP)  But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, [God's] own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him Who called you out of darkness into His marvelous light. [Exod. 19:5, 6.]
 
  1. Deep-see anchors are made of two materials: iron/steel and galvanized zinc.  How dependent are seafarers on these anchors!  But we are told and commanded and encouraged tol ook UP, and to see that DIVINE ANCHOR, not made of earthly materials.  The anchor of hope is made of only two materials: GOD’s vow and God’s promise.  Nothing in Scripture that God promises, wille ver disappear, become invalid and be broken and discarded.  This is what we see this Monday morning:  God’s vow and God’s promise:  HOPE!  And we praise You for it, LORD!! 
 
Heb 6:16  When we make a vow, we use the name of someone greater than ourselves, and the vow settles all arguments. Heb 6:17  To those who were to receive what he promised, God wanted to make it very clear that he would never change his purpose; so he added his vow to the promise. Heb 6:18  There are these two things, then, that cannot change and about which God cannot lie. So we who have found safety with him are greatly encouraged to hold firmly to the hope placed before us. Heb 6:19  We have this hope as an anchor for our lives. It is safe and sure, and goes through the curtain of the heavenly temple into the inner sanctuary. Heb 6:20  On our behalf Jesus has gone in there before us and has become a high priest forever, in the priestly order of Melchizedek.

 

 

 

 
Verniet Argief

   
Lees meer...

    DIE EVANGELIE VIR DIE KERSTYD!   DIE LAM is
Lees meer...

WAY BETTER THAN POPCORN. Hendrik Rocher’s testimony: On Mother’s Day 2002 God sav
Lees meer...

DIE KRUISKONING deur Maretha Maartens. Hierdie Evangeliese toneelteks handel oor die aardse bedie
Lees meer...
Winkel
      Tuis | Blaaier | Kontak Ons    |    Vrywaring | Privaatheidsbeleid | IBS | Webmeester
© 2020 Seker.co.za
Chillies