Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy.
Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreen,
Hy sal ons verkwik soos lentereens die grond verkwik. - Hosea 6:3
DIE KONING SE DONKIE
Ons leef en dien in Christus-sekerheid

KONTAK ONS seker7seker@gmail.com
Welkom by 'n Skrifgefokusde bestemming vir Bybelstudies, boeke, videos en groei.
Welcome to a Scripture-focused destination for Bible studies, books, videos and growth.
MENU KIESLYS EDITORIAL REDAKSIONEEL BOOKS BOEKE
 TUIS
 HUB & SPILPUNT
 - SENDING
 - BEDIENINGE
 BOONTOE
 BOEKWINKEL
 VIDEO'S
- MUSIEK
- LIG & SEKERHEID
- BLOEDFAMILIE
 VERNIET
 NUUS
 GPS NA INFO
- WIE IS ONS
- WAT GLO ONS
- ME SKANDALIZO HANDELSMERK
- PAYFAST & REGISTRASIE
- JURIDIESE JAZZ
 SEKER PRODUKSIES
 ONVERWAGS
Maretha Blog
 
Vandag kan anders wees. die uitgewersmaatskappy met boeke en Bybelvertalings wat jou hele lewe aanraak.

Kliek en kry: MY DIENAAR/DIENARES JOB..MOSES...HETTIE

 

MY DIENAAR/DIENARES  JOB, ABRAHAM, MOSES, KALEB,
MARTHA, SAGGEUS, HENNIE, ILZA, WILLEM, WILLA, PETRO...
 
 
Ken jy die name van mense vir wie jy lief is?  Natuurlik!
Ken God die name van mense vir wie Hy lief is? 
Wil jy God vandag jou naam in liefde hoor sê?
 
Jes 49:1  Luister na my, eilande, gee aandag, nasies wat ver is! Die Here het my voor my geboorte al geroep; *toe ek nog in my moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem.*  (Hierdie is ‘n profesie aangaande Jesus, die Messias.
 • Dit is ‘n geweldige beskrywing van hoe God is, Hy wat Homself EK IS noem; Hy was is en was en ewig sal wees;
 • Dit is ‘n geweldige beskrywing van hoe ver in die verlede God die heilsplan tot ons redding bedink en hoe feilloos, hoe foutloos, Hy dit uitgevoer het;
 • Die is ‘n geweldige beskrywing van hoe God elke mens se lewe en doel op aarde, elke mens se verlossing in Christus bedink en aan hom/haar die ewige lewe in sy Koninkryk, wou gee. Hoe God deur die Messias die mag van sy liefde, sy mag oor sonde, siekte, nood, dood en die Satan self aan MENSE bekend wou maak.
 • Voor Jesus se geboorte as Mens het ons Vader Hom reeds geroep om ons ook kinders van die Vader te maak.  Voor Jesus se geboorte as Mens het ons Vader Hom reeds geroep om te soek en te red wat verlore is.
 
Kom ons lees van die duisende, die miljoene jare voordat Jesus as Mens en as Messias ter wille van my en jou in Bethlehem gebore is.  Ons lees van miljoene jare in die verlede toe God al besluit het om deur hierdie Messias vir jou en my
 • vergifnis vryspraak van al ons sonde te gee;
 • ons as Goeie Herder te versorg;
 • ons elke dag met genade en krag, wysheid en insig, eerbied vir die HERE te vul;
 • ons gebede te verhoor;
 • vir ons ook plek in die Vaderhuis te gee;
 • ons te omring met sy ander kinders, wat ons laste help dra;
 • ons siektes te genees en ons van blindheid, doofheid, stomheid, verlamming t.o.v. die swaarkry van ander te bevry;
 • vir ons te doen wat geen mens vir ons kan doen nie;
 • versoening met God en versoening met mense te bewerkstellig;
 • ons heiliger, meer soos Jesus te maak, elke dag van ons lewe;
 • ons nooit in die steek te laat nie;
 • ons lewe in die donkerste en mees onseker tye met sy lig te verlig...
 
Wat het God miljoene jare gelede besluit om vir JOU te doen?  Die antwoorde is in die Bybel.  
   
Die BYBEL vertel in Jesaja van JESUS CHRISTUS, die enigste Messias.  Dit is ‘n profesie oor die Seun van God:
Jes 49:2  Hy (die ewige God) het my (die Messias se) mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg, Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Jes 49:3  Hy het vir my gesê: Jy is my dienaar, jy is Israel (die EEN in wie, deur wie God se huisgesin vergader word), deur jou maak Ek my mag bekend. Jes 49:4  Ek (die Messias) het gedink: ek het my tevergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sál aan my reg laat geskied, my God sál my beloon.
Hoekom is geprofeteer dat Jesus so-iets sou sê?  Die Nuwe Testament gee die antwoord: Mense het NIE in skares tot bekering gekom nie.  Mense het die geleentheid om deur Jesus by God uit te kom, versmaai.  Jesus het verwerping en minagting geken soos wat ek en jy nog nooit verduur het nie.
Mar_8:31  Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan.
Luk_9:22  Hy het gesê, "die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word."
Luk_17:25  Maar eers moet Hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word.
Hand 3:13-14  Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy Dienaar, goddelike eer gegee – aan Hom vir wie júlle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het toe hy beslis het dat Hy vrygelaat moes word.
Hy was heilig en opreg, maar júlle het Hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word.
Jes 49:5  En nou maak die Here 'n aankondiging, Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob na Hom toe terug te bring sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee en my God gee my die krag om dit te doen.
 
Hierdie Jesus is miljoene jare gelede gekies as die Enigste wat sondaars ooit uit verwildering, verstrooiing, verlatenheid, verknegting en verlorenheid sal terugbring.
En wanneer hierdie GOD sy genade oor mense uitgiet, ken Hy elkeen se naam.  Hy noem niemand ooit ‘’een van my dienaars, iemand daar ver, een van hulle...’’ nie.  Hoor hoe praat God van dié wat Hom dien, dié wat Hy Syne gemaak het:
 
Gen 26:22  Van daar af het Isak versit en 'n ander put gegrawe, en hulle het nie daaroor gestry nie. Toe noem hy die put "Ruimte", "want," het hy gesê, "nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in dié land sal ons voorspoedig wees."
Gen 26:23  Van daar af het Isak na Berseba toe getrek, Gen_26:24  en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee ter wille van *my dienaar Abraham*."
 
Num 12:6  het die Here gesê: "Luister na wat Ek sê: As daar 'n profeet van die Here onder julle is, maak Ek My aan hom bekend deur visioene en praat Ek met hom in drome. Num 12:7  Maar met *my dienaar Moses* is dit anders. Hy is die betroubaarste in my diens. Num 12:8  Met hóm praat Ek direk en persoonlik, nie in raaisels nie. Hy sien selfs die gestalte van die Here. Waarom was julle dan nie bang om só met my dienaar Moses te praat nie?"
Num_14:24  Maar omdat *my dienaar Kaleb* 'n ander gesindheid het en My getrou gevolg het, sal Ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit.
Isa_22:20  Dan sal Ek *my dienaar Eljakim seun van Gilkija* roep, sê die Here,
Hag_2:23  Daardie dag sal Ek jou vat, sê die Here die Almagtige, en jou, *my dienaar Serubbabel seun van Sealtiël,* 'n seëlring maak, want Ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige.
Joh_12:26  As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal *my dienaar  (jou naam)* ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.
Act_26:16  Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as *my dienaar aan te stel.* Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien.
1Ki_11:38  As jy (Jerobiam) gehoor gee aan alles wat Ek jou sal beveel, as jy jou lewe inrig volgens my wil, as jy doen wat reg is in my oë deurdat jy jou hou aan my voorskrifte en gebooie, soos *my dienaar Dawid* gedoen het, sal Ek by jou wees. Soos Ek Dawid se nageslag in stand hou, sal Ek joune ook in stand hou. Ek sal Israel aan jou gee
Eks_33:12  Op 'n keer het Moses vir die Here gesê: "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog het U gesê: 'Ek ken jou op jou naam; Ek is jou goedgesind.'
Jes_43:1  Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.
Jes_49:16  Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my.
Mar_5:9  Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy Hom, "want ons is baie."
 
 
Hoor hoe spreek die HERE mense aan: op die naam:
Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?"
 
Gen 16:7 -8: *Die Engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: "Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?" Toe antwoord sy: "Ek loop van my eienares Sarai af weg."
 
My lewe geloofsgenoot, liewe kind van God wat vandag dalk so verwilderd en verlate, so bekommerd en siek voel, so onseker, so gestroop, so bang, so koorsig, so ontwrig, so uitsigloos, so terneergedruk:
 
God noem jou op jou naam.  Ook vir jou sê Hy,soos vir Moses: 'Ek ken jou op jou naam; Ek is jou goedgesind.'
 
Ken jy die name van mense vir wie jy lief is?  Natuurlik!
Ken God die name van mense vir wie Hy lief is?  Sonder twyfel.  En vandag is jou naam, jou behoeftes, jou hele saak oop en bloot voor Hom wat jou liefgehad en jou naam reeds voor jou geboorte geken het:  
 
1Joh 4:9-10:   Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.
 
Daarom kan ons vanoggend voor die HERE staan en vir HOM sê:
 
Ps 71:5  U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou.
Ps 71:6  *U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm.* U loof ek gedurigdeur.
Ps 71:7  Ek is vir baie 'n wonder, want U is my veilige toevlug.
Ps 71:8  Ek besing u lof en u roem gedurigdeur.

Kliek en kry: Wat die gestuurde gesien het

 

WAT DIE GESTUURDE GESIEN HET

Die profeet met die brandwond op die lippe het gehoor wat in die hemel geroep word.  Ons hoor dit ook.  Die profeet met die brandwond op die lippe het gesê:  Stuur my!

 

Hierdie Skrifoordenking gaan afsluit met ‘n gebed vir elkeen oor wie se verhouding met God jy diep bekommerd is.

Jona was die Ou-Testamentiese profeet met die mees uitsonderlikemees Nuwe-Testamentiese roeping van al die profete: hy moes die boodskap van God se toorn en genade aan die mense van Ninevé, die metropool van hedonismematerialismeafgodsdiens en heidense praktyke bring.  Maar hy was blind vir die heerlikheid en die heiligheid van God. Hy het nie geweet wat in die hemel geroep word nie. Ek wonder of dit hom interesseer het.

Daar was profete in die Ou Testament wat gehoor en besef het dat God dié wat Hom ken, wil uitstuur en sal uitstuur. Een van dié profete was Jesaja, God het Hom aan Jesaja openbaar, en nooit, nooit, nooit sou Jesaja lamsakkig aangaande die verkondiging van die toorn van God oor sonde en die genade van God vir sondaars kon wees nie.

Kom ons lees van Jesaja:  

JES  6:1  In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. JES  6:2  By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg. JES  6:3  Die serafs het mekaar telkens toegeroep: *"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

Kom ons hou net eers ‘n oomblik op met lees.  Wat het in Jes 6:3 gestaan?

JES  6:3  Die serafs het mekaar telkens toegeroep: *"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

Die hele aarde? Jou dorp, plaas, stad, nedersetting en woonstelgebou ook?  Jou slaapkamer, kerkgebou, gemeente, hierdie hele siek land, hierdie hele land ook? Ja, ook hierdie land waarin siekte, nood, dood, onsekerheid, leed, radeloosheid en kommer tans so sigbaar en aanvoelbaar is?

Jesaja het die serafs voor die hoë troon van God gesien en gehoor wat in die hemel geroep word.  Dit is so pas aan my en jou ook openbaarJES  6:3  Die serafs het mekaar telkens toegeroep: *"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

 

Ja, God is hier.  God is hier waar jy lees en luister en bid en wanhoop.  God is hier waar jy ween en balle in die lug probeer hou.  God is hier waar jy vanoggend gesê het: “Alles stort in duie.  God is hier by jou wat Hom nie wil dien of as God erken nie.  God is hier by jou wat al jou hoop op Hom alleen vestig. Want vandag, vanoggend, roep die serafs in die hemel waar duisend jaar soos een dag is en een dag soos duisend jaar:

 

*"Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.*"

Kom ons lees verder wat met Jesaja in sy visioen gebeur het.  Wat hy gesien en gehoor en gestamel het:  

JES  6:4  Hulle (die serafs) het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. JES  6:5  Toe het ek (Jesaja, in aanskoue van die onbeskryflike glans van heiligheid om die troon van God, die Goddelike shekinah) uitgeroep: *"Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.*" JES  6:6  Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. JES  6:7  Hy het my mond (in die visioen) aangeraak met die kool en gesê: "Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen." (Natuurlik het die seraf nie sommer self dié reinigingsdaad gedoen en Jesaja se sonde en onheiligheid in die visioen so ongedaan gemaak nie.  Die seraf is van die troon van God af gestuur.  GOD het hom gestuur.  Want elkeen wat God se boodskapper moet wees, moet self gereinig word.  Dit word ondubbelsinnig in die visioen aangedui. Die seraf het in die geweldige visioen  na Jesaja gekom met ‘n gloeiende kool van die altaar af, so warm dat die seraf dit nie met die hand kon aanraak nie. En in die pyn van daardie aanraking, met ‘n brandwond in ‘n visioen  op sy lippe, het Jesaja voor God gestaan. Toe het die volgende gebeur):  JES  6:8  Toe het ek die Here hoor vra: "Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees?"

Ek (Jesaja, die profeet in die visioen van ‘n brandwond op sy lippe) het geantwoord: "Hier is ek! Stuur my!" JES  6:9  Toe het die Here gesê: "Gaan sê vir hierdie volk (Israel): Julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog niks sien nie."

 

JONA HET NIKS GESIEN NIE

As daar nou ‘n sprekende voorbeeld is van iemand wat gehoor en gehoor en tog niks verstaan het nie, was dit Jona.

 So het dit aan boord van die stormgeteisterde skip op pad na Tarsis gegaan:

  1:5  DIE MATROSE (een van die vier partye aan boord, die bloukraagwerkers)  het bang geword, en elkeen het tot sy god om hulp geroep.

Maar JONA (die verteenwoordiger van die God van hemel en aarde) was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vas geslaap.

 (Jona was onbetrokke, wou hom as ongehoorsame gestuurde na die metropool van die heidendom net onttrek.  Hy wou nie aan die mense van Ninevé die Woord en Naam van die HERE gaan verkondig nie.  Hy wou dit ook nie in die storm doen nie.)

Jon 1:6  en DIE KAPTEIN (die hoogste gesag op die skip, iemand wat nie die HERE gedien het nie, maar in bevel) het na hom toe gegaan en vir hom gesê: "Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou god. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie."

 (Daar was tot dusver so min aangaande Jona se verhouding met die lewende God en sy profetiese amp sigbaar, dat die KAPTEIN maar net aanvaar het hy is ook ‘n heiden met afgode en beeldjies en konsepte van ‘n godedom tot wie mense op see kan roep om hulp.)

Jon 1:7  Toe sê die manne vir mekaar: "Kom ons trek lootjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het lootjies getrek en Jona is aangewys. Jon 1:8  Toe vra hulle hom: "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy?"

 

(Nog steeds het niemand enige spoor van die verskil tussen hulle en Jona gesien nie. Uit Jona straal daar net mooi niks van die heerlikheid, die mag en die genade van God nie. Maar nou kom dit uit): Jon 1:9  JONA het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër. (‘n Israeliet.  Verbondmense.)

 • Ek dien die Here die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het."

 • Terwyl ons baie duisende jare later na hierdie ding kyk en na hierdie woorde luister, kan ons werklik sê: “Maar, Jona, jy praat dan nie die taal van verbondenheid met die HERE nie? Jy het dan niks vir die beangste matrose te sê gehad nie?  Jy het dan geen leiding  op grond van jou profetiese opdrag, roeping en gesag geneem nie? Jy het jouself dan in die middel van die storm soos ‘n sywurm in ‘n kokon daar onder in die skip gaan toespin?

En dan was daar Paulus.  Het jy al ooit die ooreenkoms tussen Jesaja en Paulus bestudeer?  ALBEI het alle menslike oorweginge om aan hulle opdrag, die opdrag van MENSWEES ongehoorsaam te wees, verloor toe hulle die HERE gesien het:

PAULUS VERTEL SY VERHAAL, WAT HY GESIEN  EN GEHOOR HET, AAN KONING AGRIPPA

HAND  26:12  Terwyl ek hieroor na Damaskus toe op reis was, met volmag en in opdrag van die priesterhoofde, HAND  26:13  het ek, U Majesteithelder oordag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son en dit het op my en my reisgenote geskyn. HAND  26:14  Ons het almal op die grond neergeval, en ek het 'n stem in Hebreeus vir my hoor : 'Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset.' HAND  26:15  'Wie is U, Here?' vra ek toe. 'Ek is Jesus,'  die Here. 'Dit is vir My wat jy vervolg. HAND  26:16  Maar staan op, staan regop. Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van My gesien het en van wat Ek jou nog sal laat sien. HAND  26:17  Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidennasies na wie toe Ek jou stuurHAND  26:18  Jy moet hulle  oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeerDeur in My te glosal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.' HAND  26:19  Van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. HAND  26:20  Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidennasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer; en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas.

 

Paulus het die heerlikheid van die HERE in ‘n visioen gesien, net soos Jesaja. Net soos ons, vanoggend.  En toe sy oë geopen is, het hy vir Jesus begin leef en sy eiendom, sy gestuurde geword.

 

GEBED VIR ELKEEN OOR WIE SE VERHOUDING MET GOD JY DIEP BEKOMMERD IS: 

Ons Vader wat in die hemel is, niemand kom na U behalwe deur Jesus nieElkeen van ons het mense oor wie se lewe ons diepdiep bekommerd is. En vanoggend bid ons een enkele gebed vir elkeen van hulle:  HERE, ons HERE, wees hulle genadig, dat hulle U sal sien soos U is.  Amen.

 

 

 

Kliek en kry: DIE LIEFLIKSTE GEBOORTEMERKE OOIT

DIE LIEFLIKSTE GEBOORTEMERKE OOIT
 
Is daar iemand in jou familie met ‘n rooi geboortevlekkie agter in die kuiltjie van sy nek? Of enige ander van dië soort vlekke op sy of haar vel? Soms is ‘n daar geboortevlek op iemand se gesig, dan is dit meer opvallend en kyk ons dikwels langer na daardie persoon.  Of die een met die geboortevlek is intens selfbewus daaroor.  In die ou tyd was daar baie vreemde mites oor geboortevlekke: dat die moeder intense emosie tydens die swangerskap ervaar het, dat dit ‘n teken van rykdom in die toekoms of ‘n baie spesifieke persoonlikheidstrek sou wees.
 
Maar in THE CONVERSATION AFRICA, ‘n hoogstaande akademiese aanlynpublikasie, skryf Rodney SinclairProfessor of Dermatology, University of Melbourne die volgende: “ The reality is that the cause of birthmarks is unknown. For most babies they don’t create major problems and many birthmarks do not require any treatment. They do not predict future prosperity or special personality traits. They are not caused by the actions or omissions of the pregnant mother.”
 
Aardse geboortevlekke, opvallende merke in die boonste lae van die vel, vertel niks van die toekoms van die kindjie met die geboortemerk nie.  Hulle verskaf geen vooruitskouende insig ten opsigte van die karakter of persoonlikheid van die pasgebore kindjie nie.  Hulle word nie veroorsaak as gevolg van die besluite, dade of spesifieke wese, denke, gees en gesindheid van die kindjie se moeder in die tyd van haar swangerskap nie.
 
Gister beland daar ‘n geestelike boodskap met die volgende titel in my e-posbus: 5 Birthmarks of the Born Again Christian. Dr. David Jeremiah: Turning Point
 
 1. The Birthmark of Confession
 2. The Birthmark of Change
 3. The Birthmark of Compassion
 4. The Birthmark of Conflict (tussen die ou en nuwe natuur in ons)
 5. The Birthmark of Conduct
 
Wat ‘n wonderlike, noodsaaklike boodskap! 
Skielik weet ons mos dat die verskil tussen ‘n aardse, fisiese geboortemerk en die onuitwisbare merke van die wedergeboorte geweldig en radikaal is.
 
 • Liggaamlike geboortevlekke word nie veroorsaak as gevolg van die besluite, dade of spesifieke wese, denke, gees en gesindheid van die kindjie se moeder in die tyd van haar swangerskap nie.
Die merker(s) van die wedergeboorte deur die wil van God wat genadig is, en dit is deur ‘n Godsbesluit.  Dit word bewerkstellig deur die Heilige Gees:
 
EF 1:3-6  Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.  In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.   Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.
 
 
 • ‘n Liggaamlike geboortevlek aan ‘n pasgebore baba vertel niks van die toekoms van die kindjie met die geboortemerk nie.
 Die merker(s) van die wedergeboorte vertel talle en talle waarhede, Goddelike feite, aangaande die toekoms van die sondaar wat opnuut gebore is, en dit deur die werk van die Gees:
Tit 2:11-13  Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn.  Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.
 
 
 • ‘n Liggaamlike geboortevlek verskaf geen vooruitskouende insig ten opsigte van die karakter of persoonlikheid van die pasgebore kindjie nie. 
Die merker(s) van die wedergeboorte vertel talle en talle waarhede, Goddelike feite, aangaande die karkakter- en geestelike groei, die menswees en gesindhede, die prioriteite en leefstyl van die sondaar wat opnuut gebore is, en dit deur die werk van die Gees:
 
EF  4:17-20:   In die Naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle: Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is, te doen.  Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie.
 
DIE WEDERGEBORE MENS IS ‘N WEGBREKER.  EF  4:21-22  Julle het tog van Hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is.  Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word.
 
DIE WEDERGEBORE MENS SE GEES EN GEDAGTES IS VARS EN HELDERSKOON.   EF 4:23:  Julle gees en gedagtes moet nuut word.
 
DIE WEDERGEBORE MENS VIND WEER SY WARE IDENTITEIT.
 (Ek het nou die dag ‘n absoluut voor die hand liggende feit herontdek in ‘n doktorale studie wat ek bestudeer het: Elke mens se wete van sy of haar identiteit word gevorm in VERHOUDINGS.  In die milieu van verhoudings op skool. In huweliksverhoudings, in die verhouding van jou ma met jou, of jou pa met jou.  Jy kan nie stoksielalleen op ‘n eiland wees, jou hele lewe lank, en dan ‘n ware menslike identiteit hê nie.) 
 
Terug na een van die groot merke(rs) van die Wedergebore mens: DIE WEDERGEBORE MENS VIND WEER SY WARE IDENTITEIT .
 
EF 4:23:.... Julle gees en gedagtes (oor julleself, oor wie jy is, oor wat saak maak, oor die sin van jou lewe en ander se lewe) moet nuut word; Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is.
 
Na die beeld van God geskep?  Waar kom dit vandaan?  Dit kom uit Genesis.  Dit was die Godsbesluit dat ons die lieflikste, die heilige eienskappe van God sou hê. Dat ons deurstroom sou wees van sy liefde en waarheid.  Dat dit wat vir Hom saak maak, vir ons sou saak maak.  Dat ons genadig en barmhartig, geduldig en goedgesind sou wees. Dat ons in sy wysheid en insig sou leef en kies en optree.    
 
Ons KAN nie ons ware identiteit, wie ons is, ontdek en omhels, daaroor bly wees of uitleef as ons ons Vader se woorde oor ons nie hoor en deur die Wedergeboorte weer liefkry en opgewonde daaroor raak nie.  As dit nie die antwoord op die vraag:  WIE IS EK? vir elkeen van ons nie?  Hoor wat staan in die Skrif oor die opgespoorde, gevonde, herontdekte en ware identiteit van die WEDERGEBORE MENS:  
 
Gen 1:26-27  Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."  God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.   
 
DIT was die identiteit van die mens heel aan die begin, die mens in ‘n innige verhouding met God.  Want ‘n sterk en glansende, egte en vreeslose identiteit kom slegs tot stand en gedy slegs in ‘n gesonde verhouding.
 
Daardie identiteit is verwoes.  Maar deur die wedergeboorte vind die mens weer sy ware identiteit.  ‘n Sterk en glansende, egte en vreeslose identiteit in die heerlike verhouding met die Drie-Enige God word aan ons gegee en dit groei en lewe en gedy in die gesondste van alle verhoudings wat ooit kan bestaan:
 
2 Kor 3:18  Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.
 
 
 
GEBED:
HERE, laat elkeen met wie ek in enige verhouding is, laat U, die Gewer van my nuwe identiteit, elkeen van hierdie lieflike Wedergeboortemerke(rs) in my lewe sien!
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: STAAN OP EN GAAN

 

MAAK KLAAR EN GAAN
UP AND GO!
 
Daar is ‘n spesifieke pad waarop die HERE elkeen aan wie Hy die lewe gegee het, wil hê. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy ook vir jou.
 
Abraham moes na Kanaän gaan. Moses moes die Israeliete uit Egipte lei.  Josua moes die Israeliete in Kanaän inlei en die Amoriete wat teen God bly sondig het, daar uitdryf.  Jeremia moes die Woord van die HERE verkondig aan ‘n volk wat Hom verlaat het en in ballingskap in ellende was.  Marta se suster Maria moes Jesus se woorde indrink, sekerlik om ‘n getuie vir Hom te wees. Paulus moes gemeentes gaan stig. MAAK KLAAR EN GAAN, het Jesus eintlik vir elkeen van hulle gesê.
 
Elke mens aan wie die HERE die lewe gegee het, is hier om die heerlikste lewe te leef: om die Regverdige te sien, sy Stem te hoor, sy wil te ken en sy getuie te wees. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy vir ons, net soos vir Paulus en Jona en Jeremia.  Ons sal werk as bouers en nutsmanne, as politici en pastore, as skrywers en dokters, as verpleegsters en marine-bioloë, maar bo ons aardse werkgewers is die Hoogste Gesag, die HERE in die hemel.  En vir elkeen het HY ‘n lewenstaak, vir elkeen gee Hy die talente en die geestelike gawes om dit uit te voer. Elkeen se werk verskil van ‘n ander mens s’n, maar die taak is omskryf en baie spesifiek. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy.
 
Jesus verduidelik dit so mooi.  Hy vertel die storie van tien slawe, tien mense in die diens van ‘n baie belangrike persoon,  eintlik tien mense in diens van Jesus Christus. Ons lees daarvan in Luk 19:12-15:   
 
Hy  (Jesus) het gesê: "'n Man van adellike afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan om as koning aangestel te word en dan terug te kom.  Vooraf het hy tien van sy slawe geroep en aan hulle tien goue muntstukke gegee en gesê: 'Dryf handel daarmee totdat ek terugkom.' MAAK KLAAR EN GAAN, is sy opdrag weer eens.  Hier is al die toerusting wat Ek self aan julle gee.  Vat dit en brei My belange uit. Vergroot my Koninkryk. Verkondig my Naam.  Bring mense in my Koninkryk in (want die Koninkryk van God word in mense se harte en lewens gevestig deur die Woord en die Gees. Die Gees doen die werk van bekering en heiligmaking en geloof.  Ons werk is die uitdra van die Woord, die Naam en die liefde van Jesus Christus.)  Sy landgenote (Jesus het na die Jode verwys wat Hom verwerp het) het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê: 'Ons wil nie hierdie man as koning hê nie.' Maar hy het tog die koningskap ontvang.  Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het, na hom toe laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het.
MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy vir ons
 
Onthou jy die opdrag van die HERE aan Jona in Jon 1:1-2?
  Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom:   *"Maak klaar, gaan* na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want Ek weet hoe sleg hy is."
(BBE)  Up! go to Nineveh, that great town, and let your voice come to it; for their evil-doing has come up before me.
(ASV)  Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me.
 
Jon 1:3  Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af
 
God verander nie sy planne of opdragte nie. MAAK KLAAR EN GAAN, sê Hy vir Jona, Paulus en vir ons
Nadat Hy sy storm oor Jona en die heidense matrose laat opkom het, nadat Hy die heidense matrose se lewens gespaar het, het Hy Jona in die maag van ‘n vis laat beland — en moenie dink dit was soos ‘n tronksel met ‘n sementvloer, ‘n klein venstertjie en droë mure nie. 
 
Wat is in die maag van ‘n walvis?  Want dit word algemeen aanvaar dat Jona in opdrag van God in die maag van ‘n walvis beland het. 
Die maaginhoud van ‘n walvis bestaan uit maagsure, seewier wat per abuis gesluk word en alles wat NIE per abuis gesluk word nie, want dit is die walvis se dieet: Stukke van seekatte en inkvisse, die ink van inkvisse en veral die onverteerde harde snawelagtige bekke van pylinkvisse.
 
Onderaan plak ons ‘n stukkie info oor die maaginhoud van walvisse.
 
Was hierdie verskriklike ervaring, drie dae en drie nagte lank, goed of sleg vir Jona? Die vreeslike ding wat hom oorgekom het,  was tot sy eie heil en tot verlossing van duisende verlore mense in Ninevé.  Die Bybel sê so:
 
En hier is die Skrifgedeelte wat Jona daar in die teenwoordigheid van God nou sekerlik baie, baie goed verstaan:
Heb 12:5  Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: "My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as Hy jou teregwys nie, Heb 12:6  want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem." Heb 12:7  Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Heb 12:8  As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Heb 12:9  Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Heb 12:11  Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.
Heb 12:12  Versterk daarom die slap hande en die lam knieë
Heb 12:13  en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is, nie uit lit raak nie, maar gesond word.
 
Hoe verskriklik dit ook al vir Jona in die storm en in die walvis was, dit was tot sy heil.  Dit was die tugtiging van die HERE om hom terug te kry in die Goddelike wil.  Want hoor wat staan in Jona 3:1-2:
 
Jon 3:1-2  Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom: Jon 3:2  "Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan met die boodskap wat Ek jou sal gee."
(BBE)  Up! go to Nineveh, that great town, and let your voice come to it; for their evil-doing has come up before me.
(ASV)  Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me.
 
God verander nie sy wil vir ons lewens om ons te pas nie.  Hy WIL iets spesifieks met elkeen van ons se aardse lewe doen en bereik.
 
Jy en ek hoor so baie boodskappe oor die liefde en genade van die HERE.  Ons vra Hom so dikwels vir bewaring, vir beskerming, vir hulp en stukkies sukses.  Ons vra Hom vir kennis en oorleg, vir ‘n helder brein as ons vir eksamen leer of ons finansies in orde moet kry.
 
Maar kom ons vra die HERE vandag ‘n vraag wat ons dalk NIE wil vra nie.  Kom ons vra Hom ‘n vraag met ‘n lewensbelangrike antwoord.  
Hierdie vraag is:  HERE, waarvoor moet ek klaarmaak?
 
Waarvoor moet ek volgens u wil uit my eie idees en planne opstaan?  U sê vir my:  UP and GO!
Sê dit asseblief duidelik en presies vir my, HERE.  En help my om soos Jona te maak nadat U hom teruggebring het na u wil vir sy lewe:
Jon 3:3  Toe maak Jona klaar en gaan na Nineve toe soos die Here hom beveel het. Nineve was 'n baie groot stad: 'n mens het drie dae gevat om dit deur te stap.
 
 
Sperm whales are toothed whales and eat almost nothing but ton-loads of squid, octopuses and some fish. Everything gets digested except the hard beaks of the squid and octopuses, which are made of chitin, a substance similar to fingernails. Staudinger said she has the unusual ability to identify the species of animal from just looking at the beaks collected during the necropsy, the animal equivalent of an autopsy.
"The whales accumulate hundreds and hundreds of beaks that knock against each other and chip away, but the primary way of getting rid of them is regurgitation," she said. What she and her colleagues study are the ones still intact and rattling around when the whale dies.
Sperm whales are magnificent creatures known for containing the largest brain of any creature that ever lived on Earth. Their name comes from an organ located in the whale's head that is filled with a mysterious substance called spermaceti. Whalers originally thought the substance had something to do with reproduction, hence the name, but it is now known that is not true. Ted Cranford, a researcher at San Diego State University has reported it has to do with echolocation, the ability of whales to broadcast sound waves to probe their environments. Another theory is that buoyancy is involved. https://www.insidescience.org/news/belly-full-beaks  By looking in the stomachs of three sperm whales stranded in the Bay of Biscay, Cherel recovered hundreds of beaks from 19 separate species - 17 squids including the giant squid, the seven-arm octopus (the largest in the world) and the bizarre vampire squid. https://www.discovermagazine.com/planet-earth/what-the-stomach-contents-of-sperm-whales-tell-us-about-giant-squid-and-octopuses
 
 
 

Kliek en kry: As ons aan ons aardse lewe in Godtyd begin dink...

 

AS ONS EERS AAN ONS AARDSE LEWE IN GODTYD BEGIN DINK...
 
Hoe laat in die dag is jy hier op die aarde gebore?  Tien oor twaalf in die nag?  Kwart voor twaalf in die nag?
Jou geboortedag en uur, soos mense se troudatum en soos ons almal se sterfdag en uur, word hier op aarde op Greenwichtyd geskoei. Dié drie datums word volgens Greenwichtyd op Binnelandse Sake se registrasievorms aangeteken.
 
WAT IS GREENWICHTYD? Dit is die plaaslike tyd van die meridiaan van Greenwich in Londen.
WAT IS ‘N MERIDIAAN?  Dis die denkbeeldige lyn waaroor die son om twaalfuur in die middag, plaaslike tyd, beweeg. Vir LONDON op daardie geografiese lengtelyn begin 24 uur in daardie oomblik. Die middelbare Greenwichtyd is twee uur vroeër as die Suid-Afrikaanse tyd.
En hier kom die volgende kinkel in die kabel van steeds onvolmaakte menslike berekeninge: Middelbare tyd is tyd gebaseer op die beweging van 'n hipotetiese son wat teen 'n konstante spoed om die hemelewenaar beweeg, in teenstelling die ware son wat teen 'n wisselende spoed op die sonnebaan beweeg. Vir die sterrekunde is die Greenwich- of nullyn van baie groot belang omdat dit vandag die basis vorm van die sg. middelbare tyd oor die hele wêreld. [Bron:  WAT] Daaromword dit nie slegs as GMT afgekort nie, maar ook as UTC: Universal Time Coordinated, Coordinated Universal Time.
 
Hierdie is dan iets oor aarde-tyd, soos wat ons dit tans ken. Soos wat ons dit op ons kalender en jaarboeke sien en beleef.
Die meeste van ons wat in Greenwichtyd opstaan om ‘n nuwe dag in te gaan, staan op met ‘n vae en eintlik onuitgesorteerde gevoel oor ons eie lewe. 
Wel, dis nog ‘n dag, en in grendeltyd vergeet ons soms watter dag dit is.
Wel, ek voel nie siek nie: dalk gaan ek nog taamlik lank hier op die aarde wees.
 Ai, ek wens ek het nie vandag soveel gehad om te doen nie, ek wens ek het hierdie dag net vir myself gehad...
 
Maar nou lees ons van GOD-tyd in 2 Petrus 3, en van die lewe wat ek leef soos wat GOD daarna binne sy tydsberekening kyk:
 
2 Pet 3:8  Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: *vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag.*
 
Wat my en jou lewe op aarde aanbetref, is Greenwichtyd en Godtyd een en dieselfde ding.  Jou leeftyd, jou dae, jou geleenthede word en is in sowel Greenwich- as Godtyd geskryf.  
 
Kom ons kyk na Godtyd.
Iemand wat 80 jaar op aarde gegun word, leef volgens die tydskaal van ons
Vader en Koning maar net 1.92 uur hier. Die oomblik wanneer ons dit besef, weet ons dat ons in die tydplan van God wat IS en WAS en EWIG sal WEES, ‘n vensterperiode in die biljoene jare van die skepping af tot die tyd van die nuwe hemel en die nuwe aarde kry om die allerbelangrikste ding in die hele lewe te doen:  om God deur Jesus te leer ken, om alles wat Jesus vir ons sê en alles wat in die Woord van God staan, in te drink, te oordink, soos brood te eet en dit in ons aardse lewe toe te pas. 
 
Klink hierdie liedjie vir jou reg vir jou en my lewe in die vensterperiode, die klein uurtjie in Godtyd waarin ek en jy op die aarde leef?
 
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Those days of soda and pretzels and beer
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
You'll wish that summer could always be here...
 
Jesus sê in ‘n gesprek met sy dissipels en in antwoord op ‘n vraag deur Petrus waarmee ons ons gleufie tyd op aarde, ons stukkie tyd op hierdie planeet moet vul:
Luk 12:40-43:  Ook julle moet gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle Hom nie verwag nie."
Toe vra Petrus: "Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal?"
 
HOE MOET EK ELKE DAG IN DIE GLEUFIE GODTYD AAN MY INKLEE?
 En die Here antwoord: "Wie is eintlik die getroue en verstandige bestuurder vir wie die eienaar oor sy ander slawe sal aanstel om hulle op tyd hulle kos te gee? Dit is die man vir wie sy eienaar, by sy tuiskoms, so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy!
 
HOE MOET EK ELKE DAG IN DIE GLEUFIE GODTYD AAN MY INKLEE?
UIT JESUS SE ANTWOORD LEER ONS:  Ons moet ons gleufie tyd met daaglikse nadenke oor ons Eienaar vul. Ons moet sy opdragte aan ons met ons hele hart, siel, verstand en al ons kragte uitvoer.  Ons moet soos daardie getroue en verstandige bestuurder besig wees met die werk wat God vir sy kinders gee om te doen.
 
HOE MOET EK ELKE DAG IN DIE GLEUFIE GODTYD AAN MY INKLEE?
DIT WAS VIR PETRUS, WAT DAARDIE VRAAG AAN JESUS GEVRA HET, VAN DIE GROOTSTE BELANG om dié saak met gelowiges, met die Kerk, met God se mense deur te praat.  So skryf hy daaroor:
2 Pet 3:11-14  Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle:-
 • *des te meer vroom en aan God toegewy lewe.*
 • *Leef in verwagting dat die dag van God kom*
 • en *beywer julle daarvoor*, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt.
 • Maar ons *leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers*.
 • Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en *in vrede met Hom te lewe*
HOE MOET EK ELKE DAG IN DIE GLEUFIE GODTYD AAN MY INKLEE?
 
DIT WAS VIR PAULUS, WAT OP DIE DAMASKUSPAS VIR JESUS GEVRA HET WAT HY MOES DOEN EN WAT TOE DIE ANTWOORD VIA ANANIAS VAN JESUS GEKRY HET,  VAN DIE GROOTSTE BELANg om dié saak met gelowiges, met die Kerk, met God se mense deur te praat.  So skryf hy daaroor:
1 Tess 5: 1-23:
 
 Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag.  Wanneer die mense sê: "Alles is rustig en veilig," sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie.
1TESS 5:6 -8:  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; *ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.*
1TESS 5:10-23:  God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe.
*Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde,* soos julle trouens reeds doen.
Broers, ons vra julle: *Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk.*
*Leef in vrede met mekaar.*
Ons druk julle dit op die hart, broers: *Wys die leeglêers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig.*
*Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense.*  (Nou, in Covid-19 tyd. In Greenwichtyd.  In God-tyd.)
*Wees altyd bly.*
*Bid gedurig.*
*Wees in alle omstandighede dankbaar*, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. (Nou, in Covid-19 tyd. In fase 3 van inperkingstyd. In Greenwichtyd.  In God-tyd.)
 
*Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie.*
*Moenie profesieë geringskat nie,  maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.*
Mag God, wat vrede gee, julle *volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!*
 
Wat kies jy (Nou, in Covid-19 tyd. In Greenwichtyd.  In God-tyd)?
 
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Those days of soda and pretzels and beer
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
You'll wish that summer could always be here...
 
Of kies jy die normale Christelike lewe in God-tyd?

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE BROOD WAT LEWE GEE

DIE LEWENSBELANGRIKE VERHAAL.

 

As jy nou twee stories moet uitsonder wat jou tot in jou hart raak, wat sal dit wees?  Twee is te min, want ek wil sommer ‘n klomp geliefde stories in my eie lewe opnoem:  Kipling se THE CAT WHO WALKED BY HIMSELF,  ALICE IN WONDERLAND, BEAUTY AND THE BEAST,  SURPRISED BY JOY  (CS Lewis), ANGELA’S ASHES...

Jy hoef nie eens een van hierdie stories te lees nie, want smaak verskil. Hierdie stories gee vir ons plesier,  hulle is nie so lewensbelangrik soos die storie wat ons vanoggend gaan lees nie.  Want hierdie verhaal is andersHierdie verhaal is vir die hele wêreld

 • Hierdie verhaal is vir elke gesin, elke egpaar, elke ouer, elke student en elke kind op skool of nog nie in die skool nie.  Jy mag die verhaal van Dawid en Goliat dalk vergeet, maar nie hierdie een nie.

 • Dit is vir elke bejaarde en elke verskriklik besige go-getter.  Dit is vir arm en middelklas en ryk, vir mense van alle velkleure en tale en lande.

 • Dit is die verhaal van die brood wat vir mense uit die hemel gegee is. Jy mag die verhaal van Jona dalk vergeet, maar nie hierdie een nie.

 • Dit is die verhaal van Jesus wat vir mense sê dat elkeen van hulle die ware brood uit die hemel moet eet om nooit weer honger te kry nie  en om vir ewig te lewe. Jy mag die verhaal van Gideon en die skaapvelletjie dalk vergeet, maar nie hierdie een nie.

 

Kom ons lees die verhaal vir elke mens, vir jou en elkeen in jou lewe. Dit is die lewensbelangrike verhaal, en voordat ons dit lees, som ons dit op in hierdie woorde wat in een van die Bybelvertalings voorkom:

THIS BREAD IS A PERSON.

EK IS DIE BROOD WAT LEWE GEE, het Jesus gesê.

Dit was weer een van daardie dae waartydens die Jode vrae aan die Man van Nasaret gestel het: sommige in groot erns en onsekerheid: is hulle nie dalk werklik besig om nuwe waarhede aangaande hulle saak met God van dié Jesus van Nasaret te hoor nie?  Maar daar was ook dié wat met alles in hulle in verset was teen wat Jesus geleer het. Hulle wou Hom ontmasker as ‘n vals profeet, ‘n ketter.  Dié keer het dié wat vrae aan Jesus gestel het, oorwegend tot die vyandige en agterdogtige groep behoort:  

 

Joh 6:28-31:  Hulle vra Hom toe: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?"  

En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het." (Jesus het geweet hulle glo nie dat Hy van die hemel af gekom het om God aan hulle te kom openbaar nie.)

Hulle sê toe vir Hom: "Watter wonderteken kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen?  (Hier is die klank van ‘n uitdaging: as God jou gestuur het, Jesus van Nasaret, doen dan wondertekens.  Asof hulle nie al genoeg gesien het nie: dowes wat hoor, verlamdes wat loop...En hulle gaan selfversekerd voor: Jy moet weet dat ons God se uitverkore volk is, Jesus van Nasaret.)  Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan: Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet."

 

Joh 6:32  Jesus het hulle geantwoord: "Dít verseker Ek julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee.  (Jesus kyk hulle in die oë en sê: Joodse volk, Hy wat die manna gegee het waarvan julle  voorvaders gelewe het, is my Vader. Joodse volk, die God van hemel en aarde is my Vader.   Jesus is besig om te sê dat Hy van die hemel af kom, dat Hy die Seun van God is, die Seun van die Gewer van die manna wat die Israeliete 40 jaar lank gevoed het. Kan jy jou die skok indink? Toe Jesus vir die vrou by die put van Sigar gesê het dat Hy die Messias is, “Dit is Ek, Ek wat met jou praat,” het sy Hom geglo.)

(Joh 4:26  Toe sê Jesus vir haar: "Dit is Ek, Ek wat met jou praat.")

Hier sê Jesus weer dat die Jode en die mensdom geen ander Messias, geen ander Verlosser, geen ander Middelaar tussen God en die mense moet verwag nie. God die Vader het HOM vir die mensdom gegee. Hy alleen, niks en niemand anders nie, vul die leegheid en die gat van sinloosheid in die mens.  Hy alleen laat die mense lewe, nou en tot in alle ewigheid.  Jesus sê dit by wyse van beeldspraak, van ‘n voorbeeld wat alle mense van alle tye en tale en ouderdomme, alle volke en alle sosiale stande verstaan. Want jy was nog klein, toe vra jy al brood wanneer jy honger was. Jy mag al oud wees, jy mag in die tronk of op straat wees, jy mag op skool wees en pouses jou toebroodjie uit jou kosbakkie haal...en jy weet: brood neem honger weg. As ons in die moeilikste omstandighede brood het om te eet, sal ons kan leef. Daar is goedheid in brood. As alle kos weggeneem word en ek het brood en water, sal ek nie sterf nie.  

 En so vertel Jesus die lewensbelangrike verhaal van die Heilige God van hemel en aarde wat meer vir die wêreld wou doen as wat Hy ooit vir die Jode in die woestyn gedoen het.  Hy vertel van God se plan met sondaars, van God se liefde.  Van die Goddelike daad wat geen mens ooit kon uitdink nie.  Van Homself, en die rede vir sy koms na die aarde.  Want Hy is nie net die Man van Nasaret nie.  Hy is die Christus, die Gesalfde van God, die EEN vir wie ons nodiger as aardse brood en manna het om elke dag te kan leef en om ná hierdie lewe vir altyd by God te mag wees. Jesus sê:)  

Joh 6:33  Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee."

Joh 6:34  Hulle (Die Jode) sê toe vir Hom: "Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood."

Joh 6:35  Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee.  (THIS BREAD IS ‘n PERSON.  Julle het My nodiger as wat julle enige aardse brood het.) Wie na My toe kom, (elke enkele mens) sal nooit weer honger kry nie (so ‘n leë gevoel van sinloosheid en verlatenheid in sy/haar siel en gees hê nie), en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.

Joh 6:36  Maar wat julle betref, Ek het reeds gesê: Julle sien My, en tog glo julle

 

Joh 6:46  Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie; net Hy wat van God af kom, Hy (Ek, Jesus, wat hier met julle praat)  het die Vader gesien.

Joh 6:47  Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.

Joh 6:48  Ek is die brood wat lewe gee.

Joh 6:50  Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie.

Joh 6:51  Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe."

 

Wat gebeur by die eet van brood, elke keer wanneer jy gewone brood eet?

Jy steek jou hand uit.  Jy gooi dit nie weg nie.  Jy vat dit, jy eet dit en maak dit deel van jouself.

Jesus sê: Die brood wat ek gee, is my liggaam.  Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe.                                                                                           

Hy sê:  Moet My, die enigste Verlosser, die enigste Seun van God, die Een wat van die hemel af gekom het, nie ignoreer nie.  Moenie ander sin en betekenis gaan soek nie.  Moenie probeer om die lewe by iets of iemand anders te vind nie.  Moenie langer met dié ontsettende leegheid en al die wonde en gate wat sonde in jou slaan, voortleef nie. Moenie sterwend voortsleep, omdat jy Hom as die lewe, as die Een wat jou met Homself en die waarheid, hoop en genade van God wil voed, bly ontwyk nie.  Moenie sê dat jy sonder die Lewnsbrood kan klaarkom, dat jy geestelik sonder HOM kan klaarkom nie. 

 

Vir dié wat meer wil weet:  Albert Barnes skryf:

Life of the world - That sinners might, by his atoning sacrifice, be recovered from spiritual death, and be brought to eternal life. The use of the word world hero shows that the sacrifice of Christ was full free ample, and designed for all men, as it is said in 1Jo_2:2, “He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.” In this verse Jesus introduces the subject of his death and atonement. It may be remarked that in the language which he used the transition from bread to his flesh would appear more easy than it does in our language. The same word which in Hebrew means “bread,” in the Syriac and Arabic means also “flesh.”

1 Joh 2:2  Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

Terug na die slotgedeelte van die verhaal wat geeneen van ons ooit durf vergeet of geringskat nie: Joh 6:60  Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: "Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?"

Moet dit nie ook sê nie.  Want hierdie verhaal moet jy hoor. Hierdie verhaal mag jy nooit vergeet nie. In hierdie verhaal, hierdie woorde van Jesus, is die lewe vir jou.

Kliek en kry: AS ONS VANOGGEND...

AS ONS VANOGGEND... 
Ons leef in die Covid 19-pandemie.  So lyk ons wêreld nou.
 
AS ONS VANOGGEND ‘N DENKFOUT MOET IDENTIFISEER, WAT SOU DIT WEES?
 Dikwels sê mense, en in ons huis sê ons dit ook gereeld: “Alles is nou so onseker. Niemand weet wat die toekoms inhou nie. Niks is meer voorspelbaar nie.  Dit is ‘n nuwe normaal wat op ons wag.”
Wat is verkeerd met hierdie stelling? Die vertolking aangaande die tyd VOOR die Covid-19 pandemie.
By implikasie sê ons dat dinge toe nie onseker was nie.  Wel, nie so onseker nie.  Ons sê eintlik dat ons darem so effens geweet het wat môre inhou.  Dat die toekoms nie soos ongekende vaarwaters gevoel het nie.  Dat ons darem ‘n hele paar sekerhede aangaande die lewe op hierdie planeet gehad het.  Dit die verlede regtig veiliger en meer hanteerbaar was OMDAT ons nie elke dag só oor die toekoms gedink het soos nou nie.
 
Ons het dalk/miskien/nogal/meestal gevoel ons sou kon cope. Die bedreigings was nie so erg soos nou nie. Ons het dalk gevoel ons sou dit máák, ons sou dinge in stand kon hou. Dit was die denkfout.  Dat ons iewers dalk gedink het alles vorentoe op aarde is NIE onseker nie.
 
Was alles NIE so erg onseker op ander dae in Mei in die wêreldgeskiedenis nie?  Kon mense op op 19 Mei 1968,  19 Mei 1653,  19 Mei 1898,  19 Mei 2020 en 20 IYar 1312 vC, toe die Israeliete van Sinai af weggetrek het, seker gewees het van wat op die aarde, vir hulle volk en vir hulle persoonlik voorlê?
 
DIE REGTELLING UIT DIE SKRIF:
Wat sê die Woord van God vir enige mens, enige dag in die wêreldgeskiedenis?  Wat het God vir ons voor die virus gesê, maar dalk het ons dit nie so goed gehoor nie.  Wat sê God nou vir ons almal?
 
Jak 4:13-15:   Kom nou, julle wat sê: "Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak." Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn.  Julle moet eerder sê: "As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen."
 
Jas 4:13  Come now, you who say, Today or tomorrow we will go into such and such a city and spend a year there and carry on our business and make money.
Jas 4:14  Yet you do not know [the least thing] about what may happen tomorrow. What is the nature of your life? You are [really] but a wisp of vapor (a puff of smoke, a mist) that is visible for a little while and then disappears [into thin air].
Jas 4:15  You ought instead to say, If the Lord is willing, we shall live and we shall do this or that [thing].
 
Die Israeliete, die Joodse volk het nog in geen sekonde van hulle lewe geweet wat vir hulle voorlê nie.  Die mense van Lukas 7 ook nie. Die weduwee van Nain, die Romeinse offisier, Johannes die Doper, die Fariseërs wat Jesus in ‘n hoek wou vaskeer ook nie. 
 • O, hulle het nie geweet watter vreeslike dinge vir hulle voorgelê het nie.
 • O, hulle het nie geweet wat God vir hulle in Christus wou doen en leer nie.
 • O, hulle het nie geweet hoe groot die krag van GOD in Jesus, Immanuel, God met ons, in hulle nood sou wees nie!
 • Aan die vrou wat Jesus se voete voor sy begrafnis gesalf het, het die Gees egter die wete gegee dat sy Hom NOU moes eer, NOU moes dien, NOU haar dank en aanbidding en eer aan Hom moes toebring.
 • O, die mense van Lukas 7 het nie geweet hoe genadig, innig, lewegewend, liefdevol, persoonlik God Homself met die mens verbind nie.  Hoeveel God raaksien, hoe God elke poging raaksien en vir ewig tevrede met elkeen se getuienis en liefdeswerk is nie!
  
AS ONS VANOGGEND DRIE BEWYSE MOET VIND VAN GOD SE Oë WAT GOEDKEUREND EN TEVREDE OP ELKEEN RUS WAT OP HOM HOOP EN HOM STILWEG BLY DIEN, KAN ONS MAAR NET NA LUKAS 7 GAAN:
 
Hoor  hoe gee Jesus erkenning aan dit (die geloofswoorde, die volharding, die liefde vir HOM) wat mense nie eens ag as iets wat erkenning van God waardig is nie:
 • OOR DIE ROMEINSE OFFISIER: Luk 7:9  Jesus was verwonderd toe Hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter Hom aangekom het en sê: "Ek sê vir julle: In Israel het Ek nie so 'n groot geloof teëgekom nie."
 
 • OOR JOHANNES DIE DOPER: Luk 7:24  Nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: "Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Luk 7:25  Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee, kyk, dié wat swierige klere dra en in weelde lewe, kry 'n mens in koninklike paleise. Luk 7:26  Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, Ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Luk 7:27  Dit is hy van wie daar geskrywe staan: 'Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit; hy sal die pad vir jou regmaak.' Luk 7:28  Ek sê vir julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes is nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy."
 
 • OOR DIE VROU WAT HOM NET IN DIE OOMBLIK GEDIEN HET. Luk 7:44  en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. Luk 7:45  'n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Luk 7:46  My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. Luk 7:47  Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde."
 
 
AS ONS VANOGGEND 3 DINGE VIR MEKAAR UIT DIE SKRIF OP GROND VAN DIE WESE VAN GOD IN JESUS CHRISTUS MOET SÊ, WAT SAL DIT WEES?
Rom 12:12 
 • Verbly julle in die hoop;
 • staan vas in verdrukking;
 • volhard in gebed.
Kom ons herbesin vanoggend.
Kom ons vertrou Jesus vanoggend.
Kom ons juig vanoggend omdat Jesus alles wat ons in ons eenvoud  tot sy eer doen en sê, so liefdevol en opreg raaksien en erkenning daaraan gee.
Kom ons doen wat in Rom 12:12 staan!

 

 

 

Kliek en kry: AGENDA. WAT MOET JESUS DOEN?

 

 
AGENDA
HOE MOET DIE WARE MESSIAS, DIE CHRISTUS, WERK?
 
 
As ek en jy ‘n agenda vir God, vir Jesus, sou kon opstel, hoe Hy hierdie dag, hierdie jaar en die volgende paar jare moet inklee, hoe sou JOU agenda vir God daar uitgesien het?  Wat moet Jesus, die Christus, doen?  Wat moet Hy beslis NIE doen nie? Wat is vir Hom verbode en buite orde? Wat wil jy Hom hoegenaamd nie sien doen nie? As HY wát doen, ontslaan jy HOM as God en lewe jy jare of die res van jou lewe lank in negatiwiteit en verbittering jeens Hom?  En as jy oor Hom dink of praat, dink en sê jy:  God het my tot in my murg toe teleurgestel.
 
Dis nie ‘n gek vraag nie.  Dit is ‘n vraag wat die mensdom, ja, miljoene gelowiges, nou reeds in hulle gedagtes beantwoord sonder dat dit so gevra is. Ook Christene sê dit nie, maar hulle het hulle konsepte oor hoe die ware God moet werk.
Ons moet vir mekaar vra wat ONS agenda vir God, vir Jesus sou gewees het as ons dit vir Hom kon opstel.  Ek dink van die eerste dinge op MY agenda vir Hom sou wees:
 • om geeneen van ons geliefdes siek te laat word nie. 
 • Om die virus hier by ons en oral op aarde net ‘n dramatiese dood te laat sterf, deur Goddelike ingryping. 
 • Om ons almal vry te laat uitgaan.
 • Dalk sou die volgorde op my agenda heeltemal verkeerd wees.  Dalk sou ek nie die Koninkryk van God en sy geregtigheid, sy Wil, bo-aan geplaas het nie, maar die vernietiging van die virus heel bo.  HIER is my agenda vir U, HERE JESUS.
 
Ons oorweeg dit meestal nie om ‘n agenda vir Christus op te stel nie.
MAAR in die donker kelder, in gevangenskap, kan ons vrae begin stel:  waarom werk U NIE volgens my en so baie ander se agenda vir U nie, JESUS?  Ek haal vir ons die verband aan tussen ons lewe nou, en Johannes die Doper se lewe, 2000 jaar gelede:  
 
Rod Mattoon: Trials can become so intense that you feel surrounded by problems. You face them wherever you turn. It is almost like being locked in a dungeon and you can't get out. Do you understand what I am describing? Have you ever been in this predicament? If so, then you can understand what John the Baptist was facing in his life. John the Baptist has been literally imprisoned by King Herod because he took a stand against the king's sin of infidelity with his brother's wife. The great Machaerus palace complex was the location of this prison. It was built by Herod the Great and was the home of Herod Antipas. Machaerus was located near the end of the southern border of Perea in a rough, desolate, mountainous area east of the Dead Sea. (Ed: According to Flavius Josephus, it is the location of the imprisonment and execution of John the Baptist) The prison was a small, dank, and dark dungeon below the lavish palace living quarters. It would be a severe trial for anyone, but especially for a man like John the Baptist, who was an outdoor person and was accustomed to much freedom of movement, the fresh air, the sun, and the enjoyment of the view of rippled hills, lush, emerald valleys, and brilliant, azure skies. John's incarceration would stop his public ministry. Unless he was delivered from this dungeon, it would appear that "his opportunities of active usefulness were terminated. All that he could see before him was a long imprisonment, or a violent death." It is in this situation, that doubt, confusion, and concern begin to tug at John's mind. He does some double-checking in the dungeon about the identity of the Lord Jesus Christ and whether He was the Messiah. Great men are not exempt from seasons of doubt. It is hard to find a greater man than John the Baptist, but he still had a time when doubt momentarily clouded out certainties. One reason we know the Bible is God's Word is because it does not camouflage the failures of its greatest men and women.
 
Daar is twee teorieë aangaande die feit dat Johannes die Doper twee van sy dissipels na Jesus gestuur het.  Die een is dat Johannes gevoel het hy verstaan Jesus nie meer nie.  Hy verstaan Jesus se agenda nie meer nie.  Hy verstaan Jesus se agenda vir sy persoonlike lewe nie meer nie.  En hierdie man, Johannes die Doper, was vervul met die Heilige Gees van sy geboorte af.  Kan jy jou dit indink?  ‘n Geesvervulde man in ‘n worstelstryd, nie teen vlees en bloed nie, maar, soos Ef 6:12 
 
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
 
Jesus se groot versoekinge was in die woestyn, op pad na Jerusalem, in Getsemane.
Johannes die Doper s’n was, volgens die eerste vertolking van hierdie Skrifgedeelte, hier in die ondergrondse kelder, waar hy ALLES verloor het.  ALLES.
Dalk is dit ook die plek van ons groot versoeking, juis nou.
 
Johannes was ‘n Geesvervulde, kragtige, gehoorsame, nederige getuie van die Messias. Ons lees van sy lewe voor die tronkkelder, en watter begeerlike geestelike lewe het hy nie gehad nie!  
 
JOHANNES WAS GEESVERVULD:
Luk 1:13 ... maar die engel sê vir hom: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. Luk 1:14  Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, Luk 1:15  want hy sal groot ees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie, en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees.
 
SY BOODSKAP WAS:
Mat 3:10  Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Mat 3:11  Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Mat 3:12  Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met 'n onblusbare vuur verbrand."   
 
SY VISIOEN EN VERSEKERING WAS:
In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Mat 3:14  Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?" Mat 3:15  Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem. Mat 3:16  Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op Hom kom.
Mat 3:17  Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My."
 
SY PASSIE EN GETUIENIS WAS:
Joh 1:29  Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: "Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Joh 1:30  Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: 'Ná my kom daar 'n Man wat my vóór is, want Hy was voor my reeds daar.' Joh 1:31  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat Hy aan Israel bekend gestel kan word."
Joh 1:32  Verder het Johannes getuig: "Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en Hy het op Hom gebly. Joh 1:33  Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: 'Die Een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.'
Joh 1:34  Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God."
 
‘n WORSTELSTRYD NIE TEEN VLEES EN BLOED NIE
En nou?  Nou is daar onvervulde verwagtinge op ‘n diep persoonlike vlak in Johannes die Doper.  Ek hoor wat U vir ander doen, Jesus van Nasaret, Seun van God.  Maar vir my?  Vir my?
 Waarlik, sy worstelstryd was nie teen vlees en bloed nie.  As ons aan Christus se agenda vir onsself begin twyfel, word ons soos Johannes in die tronk (volgens die eerste vertolking.)  Wat sê die Woord dan vir ons in ons intens persoonlike worsteling met vertwyfeling oor Christus se agenda vir ons persoonlik?  HIER is die Skrif-antwoord:
 
HOE BLY ONS STAANDE?
Ef 6:13-18:   Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.
 Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,
 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.
Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.
Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.
 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.

 

 

 

Kliek en kry: Wat gebeur het toe twee getraumatiseerde vroue onder God se vleuels gaan skuil het

 

GRAFIKA: Whither thou goest. Sandy Freckleton Gagan
 
 
WAT GEBEUR HET TOE
TWEE GETRAUMATISEERDE VROUE
ONDER GOD SE VLEUELS GAAN SKUIL HET
 
 • Daar was ‘n vrou in die tyd van die Ou Testament wat soveel beleef het van wat ons nou beleef:  DROOGTE wat hulle gesin tot ‘n voorheen ondenkbare besluit gedwing het DROOGTE, soos wat ons mense dit jare lank geken het. DROOGTE wat streke in die land kaal gelaat en geharde boere in trane  gehad het.
Rut 1: Rth 1:1  In die tyd van die leiers (Rigters) was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Betlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Rth 1:2  Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, en sy twee seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Betlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig.
 • DOOD.  Hierdie vrou, Naomi, het haar man verloor. In daardie tyd het weduwees geen inkomste gehad nie, geen pensioenfonds nie, net mooi niks nie. As hulle seuns gehad het, goeie seuns, het hulle seuns vir hulle gesorg.
Rth 1:3  Toe Naomi se man, Elimelek, sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly.
Rth 1:4  Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent tien jaar in Moab gebly.
 • DOOD: Waaraan is ELIMELEK dood?  En die twee seuns, later?  Niemand weet nie. Rth 1:5  Toe haar twee seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het Naomi alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Daar was nou drie weduwees. Daar was ‘n situasie wat net as ‘n krisis beskryf kon word. Naomi moes besluite in die krisis maak, moeilike besluite om ‘n toekoms sonder enige waarborge in te stap.  Naomi besluit om terug te gaan na haar tuisdorp.Rut het by Naomi gebly.
Rth 1:15  Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsuster het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe.  (Hier was ‘n keuse:  die toekoms by iets anders as God, of die onbekende toekoms MET die God van Abrahan, Isak en Jakob. Vir ons: God, die Ewige, die God van die Ou- en Nuwe Testament.  Die God van jou voorvaders, jou voorgeslagte.) Naomi sê toe vir Rut:  Gaan jy nou ook saam met haar terug." Rth 1:16  Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan; waar u bly, sal ek bly; u volk is my volk; u God is my God; Rth 1:17  waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here: net die dood sal ons skei." Rth 1:18  Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat.
 • Rut se besluit was:  die onbekende toekoms in my weerloosheid saam met ‘n ander, ouer vrou in haar weerloosheid, maar saam met haar klou ek aan die God van Abraham, Isak.
 • Watter waarborge het Naomi en Rut?  Geen menslike waarborge nie. Maar hulle gaan in die onbekende toekoms met die God van Abraham, Isak en Jakob praat.  Hulle gaan bid, hulle gaan leiding en seën van Hom vra.
Met hulle aankoms in Betlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi!" Rth 1:20  Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Rth 1:21  My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai (my sekuriteite laat verdwyn), die Almagtige het 'n ramp oor my gebring."
 
 • Wat sê Naomi hier?  Blameer sy God? Is sy nou verbitterd jeens Hom. Vra sy: “Verduidelik julle vir my hoekom ek, hoekom word my gesin so swaar gestraf?”  Steek sy iets weg: dat haar man en seuns deur hulle eie dwase besluite in Moab dood is?  Dit is mos nie wat gebeur het nie.  Dit is net die feite:  Die Almagtige het ‘n ramp oor my gebring.  John Piper noem dit BITTER PROVIDENCE.  Bittere Albeskikking. 
 • Ons het met die eienskappe van God te doen.  Hy is Almagtig.  Hy is Alomteenwoordig. Hy is Alwetend.  Hy is Albeskikkend. En Hy is ondenkbaar, ALTYD sorgsaam, beskermend, liefdevol, genadig en wys in sy verhouding met dié wat Hom dien, dié wat Hom in die allergrootste krisisse as die EEN kies onder wie se vleuels daardie een in krisisse gaan skuil.
 • Rut het uit die mond van BOAS gehoor wat elke mens in uiterste nood van God en van God se mense moet hoor,  Juis nou, terwyl miljoene Suid-Afrikaners wat kaalgestroop word, in soveel opsigte met Naomi en Rut, hierdie twee vroue, kan identifiseer:
Rth 2:3  Sy het toe geloop om in die land te gaan are optel agter die graansnyers aan. Sy het uitgekom by dié deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van Elimelek. Rth 2:4  Boas het toe juis self uit Betlehem daar aangekom en hy het vir die snyers gesê: "Mag die Here by julle wees," en hulle het hom geantwoord: "Mag die Here u seën." Rth 2:5  Boas vra toe vir sy voorman: "Wie is daardie meisie?"
Rth 2:6  en hy antwoord: "Sy is 'n Moabitiese meisie wat saam met Naomi van Moab af gekom het. Rth 2:7  Sy het gevra of sy are agter die snyers mag optel. Sy het toe gekom en is nog al die tyd besig van vanmôre af tot nou toe. Sy rus nou net 'n bietjie." Rth 2:8  Boas sê toe vir Rut: "Luister, my dogter, moenie op 'n ander land gaan are optel nie; moet ook nie hier weggaan nie. Bly hier by die meisies. Rth 2:9  Bly op die land waar hulle oes, en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het." Rth 2:10  Rut het diep gebuig voor Boas en gevra: "Waarom is u so goed vir my en stel u belang in my, in 'n buitelander?" Rth 2:11  Boas antwoord haar toe: "Ek weet van alles wat jy vir jou skoonma gedoen het na die dood van haar man en dat jy jou ouers en jou geboorteland verlaat het en na 'n volk toe gekom het waarvan jy vantevore niks geweet het nie. Rth 2:12  Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het."
 • Lees maar die res van die boek Rut.  Rampe gee nie geboorte aan voorspoed nie.  Rampe kan mense vernietig.  Moet ‘n ramp nooit vertrou as gewer en katalisator van wonderbaarlike nuwe bedelings nie.  Rampe is rampe.
 • GOD laat nuwe bedelings aanbreek.  God bewerkstellig nuwe dinge.  GOD weet wat Hy vir mense beplan wat onder sy vleuels skuil.  Net soos wat Hy geweet het wat Hy vir Naomi en Rut beplan het, en so is dit ewig.  So onveranderlik is God, en ons sien dit in die verhaal van Naomi, Rut, Boas, hulle seuntjie Obed, vader van Isai, vader van koning Dawid, uit wie se koningshuis Jesus Christus as Mens gebore is.
 
Jer 29:11  Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Jer 29:12  Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Jer 29:13  Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.
Kom ons lees Ps 37:25  Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.  Hy  (Die regverdige) is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan.
 • Wie was die regverdiges in die verhaal van Naomi, Rut en Boas?  Al drie.
 • Twee van hulle kon verskriklik verlate gewees het, en brood gesoek het.  Hulle het nie.  Presies soos wat dit hier staan, het dit met hulle gebeur.  Hulle het meer as genoeg uit die liefde en genade van God ontvang. HOE? 
 • Hulle kos en versorging het nie deur ‘n luik in die hemel op die twee getraumatiseerde weduwees wat onder God se vleuels gaan skuil het, geval nie.  God het ‘n ANDER regverdige se oë geopen, dat hy die Moabitiese vrou in haar nood tussen die mense van sy volk raakgesien het.
 
Psalm 37:25: Hy  (Die regverdige) is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan. 
 • So was Boas.  Want so lewe regverdiges:  die woord SUINIG en SELFSUGTIG en BLIND VIR NOOD bestaan nie by hulle nie.
 
HERE, watter wonderlike verhaal het U vir ons hier laat neerskryf.
 • Maak dit vandag ‘n verhaal van vertroosting en hoop, ‘n verhaal van sekerheid in elkeen wat hier lees of luister se lewe. 
 • Aan U die eer.  Want U is die Betroubare, die Genadige, die GOD wat sorg en laat versorg.
 • Ons eer en aanbid U.  Dankie dat elkeen wat nou swaarkry, onder u vleuels kan skuil.  Amen.
 
 
 
 
 

 

Kliek en kry: Hierdie wonderwerk is vir die dissipels

HIERDIE  WONDERWERK VIR DIE DISSIPELS
 
Ek wil eers vir ons ‘n stukkie uit die Bybel in Engels lees. Luister of julle iets baie bekends daarin hoor,  iets wat ELKEEN van julle nou beleef:
Joh 20:19  The disciples were afraid of the Jewish leaders, and on the evening of that same Sunday they locked themselves in a room. Suddenly, Jesus appeared in the middle of the group. He greeted them Joh 20:20  and showed them his hands and his side. When the disciples saw the Lord, they became very happy. Joh 20:21  After Jesus had greeted them again, he said, "I am sending you, just as the Father has sent me." Joh 20:22  Then he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. Joh 20:23  If you forgive anyone's sins, they will be forgiven. But if you don't forgive their sins, they will not be forgiven." Joh 20:24  Although Thomas the Twin was one of the twelve disciples, he wasn't with the others when Jesus appeared to them. Joh 20:25  So they told him, "We have seen the Lord!" But Thomas said, "First, I must see the nail scars in his hands and touch them with my finger. I must put my hand where the spear went into his side. I won't believe unless I do this!"
 
Wat het jy gehoor?  LOCKED THEMSELVES IN (almal in een vertrek.)
En toe kom daar Iemand in, in die vertrek met die deur wat gesluit was.
 
Jy het al van baie wonderwerke in die Evangelies gelees, die talle wonderwerke een vir een self in jou kinderbybel gelees. Maar hierdie een was VIR DIE DISSIPELS.  Die dissipels het die ander wonderwerke beleef en gesien: hoe die dogtertjie van Jairus uit die dood lewendig gemaak word. Hoe die vyf brode en twee vissies genoeg word vir 5000 mense, sonder die vroue en kinders.  Hoe duiwels uit mense gedryf word.  Hoe blindes sien en dowes hoor wanneer Jesus mense wat so is, aanraak.  Hoe melaatsheid se verskiklike swere verdwyn wanneer Jesus praat, soos wat Hy triljoene jare tevore gepraat het en die woeste waters aan die begin van die skepping verdeel het: ‘n deel daarvan het  vog in die lug en wolke geword , en die res het riviere, mere en oseane geword.  
 
Gen 1:6  Toe het God gesê: "Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei." Gen 1:7  So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. Gen 1:8  God het die gewelf "hemel" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Gen 1:6  God (Die Vader, Seun en Heilig Gees) said, "I command a dome to separate the water above it from the water below it." Gen 1:7  And that's what happened. God made the dome Gen 1:8  and named it "Sky." Evening came and then morning--that was the second day.
 
Dié Jesus wat aan die begin van die Skepping daar was, het hierdie wonderwerk vir die disspels gedoen.  Vir SY mense.  Vir die elf wat oorgebly het nadat Judas Hom verraai het, vir almal wat agterna in Hom sou glo.  Vir JOU.   Kom ons lees dit, die wonderwerk vir die dissipels.  Vir jou, wat vir Jesus volg.
 
Joh 20:19  Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle!" Joh 20:20  Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.
Joh 20:21  "Vrede vir julle!" sê Hy weer vir hulle. "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." Joh 20:22  Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees! Joh 20:23  As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie."
Joh 20:24  Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. Joh 20:25  Die ander dissipels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien!" Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie."
 
Die deure was gesluit.  Ander mense het nie ‘n sleutel gehad nie, die dissipels het die sleutel gehad.  Maar Jesus het nie buite gaan staan en klop nie.  Hy het nie iemand gaan opsoek vir wie Hy geken het, dat iemand anders as tussenganger vir Hom die deur na sy dissipels kon gaan oopmaak nie.  Hy het net skielk daar by sy ingegrendelde dissipels gestaan, by hulle, tussen hulle.
 
En dit is ons Jesus.  So is ons Jesus.  Hy kan inkom en wees waar niemand anders kan inkom en wees nie.  Hy kan by JOU inkom waar niemand anders ooit kan inkom nie.  In die diepste donkertes van jou hartseer.  In die grootste gemorsplekke in jou gees.  Daar in die storm in JOU gees.  Daar waar dit so leeg voel, so verward, so kwaad.   Hy is God, geen Mens meer nie.  Hy kan deur elke rotslaag en elke stuk dryfsand in jou na jou brose self kom, en by jou wees, en vir jou sê:  VREDE VIR JOU,  my kosbare mens.
 
En Hy kan so by jou kinders en ma en vriende en kleinkinders en almal uitkom.
Niemand hoef vir HOM daardie deure oop te sluit nie.  Hy gaan net deur.
En hierdie boodskap is vir elkeen wat ‘n klomp toegesluite, gegrendelde deure het.  Al is daardie deure al hoeveel jare of dekades lank gegrendel.
Dit is vir elke boetie wat vir ‘n sussie bid.
Dit is vir elke oupa en ouma wat bid, vir elke ouer wat bid.
 
Hierdie wonderwerk is vir JESUS SE MENSE, vir GOD se mense.
 
Ef  3:19  Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ef  3:20  Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,
Ef  3:21  aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
Ef  1:18  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, Ef  1:19  en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag Ef  1:20  wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: Ef  1:21  hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.

Kliek en kry: ONS GAAN NIE SOOS VLIEĆ« DOODGAAN NIE

24 Maart 2020

 

ONS GAAN NIE
SOOS VLIEë DOODGAAN NIE.
Sommige versteen so half. Wat ‘n opskrif!
Ander dink dalk: nee, liewe aarde.  Kom ons hou ons temas stigtelik.  VLIEë?
Ons tema bly:  Ons gaan nie soos vlieë doodgaan nie.
 
Dit voel onwerklik, en tog is dit werklik.  Dit voel asof alles gewoonweg voortgaan en moet voortgaan, maar dit gaan hoegenaamd nie gewoonweg voort nie.  Dit mag nie gewoonweg voortgaan nie.
 
Vanoggend begin ons by onsself en ons gesinne, en hierdie is ons belydenis:  
Ps 31:15-16  Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God.  My tye is in u hand.
 
Ons het EEN op Wie ons vertrou, net EEN.  Nie twee of tweehonderd nie.  Ek vertrou OP U, HERE.  Ek sê: U is my God.
 
Het jy al insekgif geneem en vlieë doodgespuit?  Ek haat vlieë: ek spuit en slaan hulle gedurigdeur dood. Maar nadat ek hulle doodgeslaan het, dink ek nie weer aan hulle nie, behalwe om vir die stywe, dooie insekte in die vensterbank te gril.  Hulle dood is vir my ‘n geringe saak.
 
Ons gaan NIE soos vlieë doodgaan nie, van ons is die hare almal getel. Dawid het geweet:
Ps 116:15-16:   Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.  Ek is u dienaar, Here, van my geboorte af is ek al u dienaar: U het my vry gemaak.
 
Ons, God se kinders, gaan nie soos vlieë doodgaan nie.
 
Kom ons lees Prediker 3:1-17. Ter wille van teksverwysings behou ons die nommer van elke teksvers.  Hierin vind ons so baie van wat ons tans beleef, berou, glo, onteenseglik moet kies, so baie redes tot dankbaarheid en hoop.
 
Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd:
3:2  daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek,
3:3  'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou,
3:4  'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans,
3:5  'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af,
3:6  'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi,
3:7  'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat,
3:8  'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede.
3:9  Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei?
3:10  Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou.
3:11  God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.
3:12  Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet.
3:13  Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God.
3:14  Ek het tot die insig gekom dat wat God doen, blywend is: jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir Hom ontsag sal hê.
3:15  Wat is, was reeds. Wat kom, was ook alreeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het.
3:16  Verder het ek in hierdie wêreld gesien: waar daar reg moet geskied, is daar onreg; waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding.
3:17  Ek het by myself gedink: God spreek reg oor regverdige en onregverdige; daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur.
3:18  Ek het by myself gedink: dit is ter wille van die mense self dat God hulle toets; hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie.
 
Dit is ons tyd van weerloosheid.  En geloof. En sekerheid:  ons word nie deur ‘n virus afgemaai asof ‘n onbekende hand ‘n knoppie druk en gif oor ons spuit nie.  Ons gaan nie soos vlieë doodgaan nie.  Dit is teen die Wese en die Woord van God om so-iets te dink!
 
Daarom kan ons vol hoop en vreugde na die ou-ou seëngroet luister en dit vir onsself toe-eien:
Num 6:23-27:   "Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm;  die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;  die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!  So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën."
 
Ons gaan nie soos vlieë doodgaan nie. Vir God is die dood van sy uitverkorenes (regverdiges) geen geringe saak nie.  U, HERE, het ons vry gemaak van vrees, angs, duisternis, wanhoop, die bande en kettings van sonde en dood.
 
Ons dank U!
 
GEBEDSTYD
Nog nooit was dit so nodig dat ons vir die Staatspresident, vir sy Minister in die Presidensie, vir die Minister van Gesondheid en vir alle ministers bid, soos wat ons maande gelede ELKE dag gedoen het nie.
 
Ons bid dat die ware God hulle deur sy Gees met krag, wysheid, insig, raad en sterkte sal beklee, en ons dank Hom dat Hy dit reeds doen. 
 
 1. Vanoggend bid ons vir hierdie drie leiers:
DIE  STAATSPRESIDENT, PRES CYRIL RAMAPHOSA.
ZWELINI MKHIZE minister van Gesondheid.
JACKSON MTHEMBU minister in die Presidensie, presidensiële raadgewer.  
 
 1. Vanoggend bid ons vir skuiling, versorging en kos vir die armes, haweloses en ellendiges, HERE, maak ons vrygewig en onselfsugtig.
 
 1. Vanoggend bid ons vir elkeen in noodsaaklike diens: beginnende by alle gesondheidswerkers, almal in hospitale, alle mediese personeel,  almal wat kos moet verskaf, dus elke boer, plaaswerker, verpakker, die vragmotorbestuurders, die Weermag en polisie.  En almal in noodsaaklike dienste, soos op die lyste wat aan ons beskikbaar gestel word.
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: Staan jy regop?

STAAN JY REGOP?
Loop jy glimlaggend, loop jou gesins glimlaggend en kop-omhoog?
 
In watter geweldige geloofsversterkende en gelooftoetsende tyd leef ons nie!
GELOOFSVERSTERKEND?
 
Daar was 'n tyd toe Jesus Homself snags afgesonder het om die woorde van die Vader sonder enige beperking te ontvang, sodat Hy dit die volgende dag aan mense kon gaan oordra.  
 
Luk 21:37  Bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar snags het Hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag.  (Alleen, net in sy mantel, afgesonder, volkome aan God toegewy om hierdie boodskap te verkondig.)
 
Jesus praat gelyktydig oor die verwoesting van Jerusalem in 70 nC, en die verwoesting van die aarde in die toekoms, op die vooraand van die Wederkoms.  Nog in daardie geslag sou baie van dié wat geluister het, die verwoesting van Jerusalem beleef.  En hopelik sou baie dan onthou dat Jesus ook die volgende verwoesting geprofeteer het:  die een op die vooraand van sy wederkoms. 
Ons sien die nood in stede en oor die aarde nou in Maart 2020.  Net soos die mense van die verwoeste Jerusalem, word ons opgeroep om verder te kyk. Ons, weer,  sien ons die nood van die onverlostes, die goddeloses, met die Wederkoms. 
Ons begin die verskil tussen die HERE se mense en die wêreld nou beleef,  Dit is .n gelooftoetsende tyd, maar ook ‘n tyd van vreugde en opgewondenheid vir God se mense.
 
Luk 21:25-37
Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word.   (Is jy bang of opgewonde)
 
Ou Kommentaar: The sea and the waves roaring - This is not to be understood literally, but as an image of great distress. Probably it is designed to denote that these calamities would come upon them like a deluge. As when in a storm the ocean roars, and wave rolls on wave and dashes against the shore, and each succeeding surge is more violent than the one that preceded it, so would the calamities. They would roll over the whole land, and each wave of trouble would be more violent than the one that preceded it, until the whole country would be desolate. The same image is also used in and Rev_18:15.
 
Op 18:10-19  Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word, en sal sê: "Hoe vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad, Babilon, die sterk stad! In een oomblik het die oordeel oor jou gekom!" Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie: goue goed en silwergoed, edelstene en pêrels, fyn pers klere en helderrooi syklere, allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van ivoor en allerhande dinge van duur hout, van koper, van yster en van marmer,
Rev 18:13  kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waens en slawe en selfs die lewens van mense.  Daar sal gesê word: "Hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie."  Die sakemanne wat met hierdie goed handel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm  en sê: "Hoe vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad, uitgedos in fyn klere, pers en helderrooi, en opgetooi met goud, edelstene en pêrels!  In een oomblik is soveel rykdom verwoes!" Al die skeepskapteins en almal wat êrens heen vaar, die matrose en almal wat van die see lewe, het ver weg gestaan
en het geskreeu toe hulle die rook sien soos sy verbrand word. Hulle het gesê: "Watter stad kon met dié groot stad vergelyk word?" Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskreeu. Hulle het gehuil en gekerm en gesê: "Hoe vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad! Almal wat skepe op see het, het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes!"
 
Nou weer terug na Jesus wat sy volgelinge leer en onderrig na sy eensame nagte alleen op die Olyfberg: ?
Luk 21:27  En dan sal hulle die Seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. Luk 21:28  As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby."  (Wie lê plat, wie staan opgewonde op?  Wie sê: 'Ons gaan God binnekort — volgens sy tydplan— van aangesig tot aangesig sien?'')
 
In Mat 24:33 staan:  So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur.  [Wanneer 'n kuiergas jou van jou voorhekkie af bel en sê: "Ek is hier voor die deur...'' dan is die ontmoeting onafwendbaar.  Hoe welkom is 'n geliefde gas, hoe verskrik die koms van 'n skuldeiser of polisiebeampte 'n skuldige!]
 
Luk 21:29-36:  Toe vertel Jesus hulle 'n gelykenis: "Let op die vyeboom en al die ander bome.  Sodra julle sien dat hulle begin uitloop, weet julle vanself dat die somer al naby is.  Net so moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is.
  Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur. Luk 21:33  Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.  (Daar was baie mense wat sewentig jaar later nog sou leef en die verwoesting van Jerusalem in 70nC sou beleef) 
Luk 21:34-36:  Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie.  Luk 21:35  Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom.  (Hier praat Jesus nie meer van die verwoesting van Jerusalem nie.  Hy praat van die groter verwoesting, die een wat die hele aarde gaan tref wanneer Hy weer kom.  Ons beleef nou 'n voorsmaak daarvan, soos die verwoesting van Jerusalem. Maar die algehele verwoesting kom, want dan gaan God alles nuut maak.)  Luk 21:36  Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn."
 
Hoe teer praat die Woord nie met ons oor wat ons nou te doen staan nie.  Oor hoe ons nou moet leef en getuig, werk en diensbaar moet wees nie.  Oor hoe ons die lewe nou moet aanpak en elke dag moet opstaan nie!  Joh 2:28  En nouliewe kindersjulle moet in Hom blysodat ons almal niks te vrees sal  wanneer Hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor Hom sal staan nie.
 
Kom ons lees weer Luk 21:37:   Bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar snags het Hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag.  (Alleen, net in sy mantel, afgesonder, volkome aan God toegewy om hierdie boodskap waarna ons vandag, op 10 Maart 2020 luister, te verkondig.)

Ons Here Jesus, hoe dank ons U vir die boodskap wat U na nagte van afsondering op die Olyfberg kom afgee het.

Dit is die woorde van God aan ons.  Ons dank U, en ons vra U om ons te help om regop te staan totdat U kom!  Amen

Kliek en kry: GOD SE GESPREKKE MET ONS IN DIE HUIS OP ROTS

GOD SE GESPREKKE MET ONS
IN DIE HUIS OP ROTS
Dié wat hiperversigtig is om nie paniek te saai nie, sê in die tyd van die Covid-19 virus en –siekte: “Gaan net aan soos gewoonlik. Ten diepste is die kommer oor hierdie nuwe virus oordrewe. Die sterftesyfer is nie baie hoog nie, so 2%. Leef bewustelik, maar gaan net aan soos gewoonlik.”
Wat ons ook al van hierdie standpunt dink...
NEW YORKER, 2 Maart 2020:  There’s no longer an illusion that the contagion can be contained. And this is only the beginning. Marc Lipsitch, a Harvard navorser-kenner van epidemies:  epidemioloog en direkteur van die Sentrum vir oordraagbare siektedinamika,  Center for Communicable Disease Dynamics, berken dat tussen 40 en 70 persent van die wêreld se ongeveer 5 biljoen volwassenes die virus gaan opdoen.
 
God se kinders leef in die huis op rots.
Mat 7:24-29  Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.  Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het.  Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes." Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig,  want Hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.
 
 God se kinders leef in die huis op rots, van alle kante oordek met die woorde van God, veranker en geanker in die Verlossings-evangelie van Jesus Christus en seker dat sonde wat bely is, reeds vergewe is.
 • God se kinders leef in die huis op rots, van alle kante oordek met sy onvernietigbare, nie-sloopbare  woorde in Heb 13:5 wat eerstens oor die opdrag aan elke kind van God handel om ‘n nie-materialistiese lewe te leef, omdat God Self vir sulke vertrouende, afhanklike gelowiges sorg: Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: "Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie."
 • God se kinders leef in die huis op rots, van alle kante oordek met sy onvernietigbare, met die nie-sloopbare  woorde van God.
In hierdie situasie van internasionele vrees, paniek, ontkenning, rasionalisasie, siftingstoetse (screening), krake in siftingstoetse, weerloosheid, kansellasie van kongresse, sportbyeenkomste, groot saamtrekke, die sluiting van toeriste-attraksies, meer as 700 000 gekanselleerde vlugte, kwarantyn, sluiting van fabrieke in die vervaardigingsbedryf, rook wat uit krematoriums opstyg, diep emosionele onrus, die wete by baie gelowiges dat sekere geliefdes ver van die HERE af by die varkhokke van die wêreld sit,  is die kinders van God die mees bevoorregte mense op die planeet.  
 • Want Deut 33:26-27 is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons hier in die huis op rots: “ Jesurun, (Geliefde Israel, geliefde volk van God) daar is niemand soos God nie, Hy ry deur die hemel om jou te kom help, in sy majesteit ry Hy op die wolke. Die ewige God is 'n skuilplek, sy arms is altyd onder jou. Hy verdryf die vyand voor jou uit, Hy beveel: 'Roei uit!'
 • Want Deut  Deut 31:8 is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons hier in die huis op rots: Die Here sal voor jou uit gaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie."
 • Want Psa 37:25  is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons hier in die huis op rots:  Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.
 • Want Jes 41:10 is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons, hier in die huis op rots:   Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.
 • Want in Mat 7 is ons werklikheid, en dit is die gesprek van die Seun van God met ons, hier in die huis op  rots: Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.  Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.
 • Want Heb 11:5 is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons, hier in die huis op rots:  (AMP)  Let your character or moral disposition be free from love of money [including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions] and be satisfied with your present [circumstances and with what you have]; for He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. [I will] not, [I will] not, [I will] not in any degree leave you helpless nor forsake nor let [you] down (relax My hold on you)! [Assuredly not!] [Josh. 1:5.]
 • Want Dan_12:3 is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons hier in die huis op rots:   Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en dié wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre.
 • Want Mat 24:44-46 is ons werklikheid, en dit is God se gesprek met ons hier in die huis op rots:  Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy!
GOD SE GESPREK MET ONS HIER IN DIE HUIS OP ROTS KLINK OOK SO:
Ef 6:10-18:   Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.  Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,  en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.  Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.
 
Eph 6:10  Finally, let the mighty strength of the Lord make you strong. Eph 6:11  Put on all the armor that God gives, so you can defend yourself against the devil's tricks.
Eph 6:12  We are not fighting against humans. We are fighting against forces and authorities and against rulers of darkness and powers in the spiritual world.
Eph 6:13  So put on all the armor that God gives. Then when that evil day comes, you will be able to defend yourself. And when the battle is over, you will still be standing firm. Eph 6:14  Be ready! Let the truth be like a belt around your waist, and let God's justice protect you like armor. Eph 6:15  Your desire to tell the good news about peace should be like shoes on your feet. Eph 6:16  Let your faith be like a shield, and you will be able to stop all the flaming arrows of the evil one. Eph 6:17  Let God's saving power be like a helmet, and for a sword use God's message that comes from the Spirit. Eph 6:18  Never stop praying, especially for others. Always pray by the power of the Spirit. Stay alert and keep praying for God's people.
 
 
 
 
 

Kliek en kry: ERKEN CHRISTUS AS OPDRAGGEWER

ERKEN CHRISTUS AS OPDRAGGEWER

Was jy al ooit ontsteld oor iemand wat neem en neem en jou belange, jou saak nie as belangrik beskou nie? Iemand wat jou energie, fondse, tyd en reserwes tap en dit wat jy met groot opoffering gee of tot sy/haar beskikking stel, misbruik of jou selfs beroof? Was jy al ontsteld oor die leefstyl, die praktyke van selfbelang by iemand na aan jou? GOD praat deur Jesus Christus met ons oor die Christelike leefstyl, wat nooit ‘n leefstyl van selfbelang, gryp en vat, vasklem aan wat myne is en onbetrokkenheid by die ellende van ander kan wees nie.God maak ons sy kinders om aan ons die gees, ingesteldheid en hart van sy Seun te gee.  Die gees, ingesteldheid en hart van Christus reflekteer en straal die wil van God uit. 

 

Luk 10:25-37:   Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."  "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry."  Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee.  Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.  Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg.  Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: 'Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.'  Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?"  Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelye bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so."

Is jy en ek in die wil van God? Nou, in Suid-Afrika? 

 

Ek het vanoggend ‘n Whatsapp op my foon wat my tot in my siel geruk het.  Die een wat dit gestuur het, sal gewis en seker nie wil hê dat ons moet kan sê:  Dis dié en dié nie.  Maar hier is die boodskap:  “Gistermiddag teen 5h het ons Johannes Kgole (n karretjieman) na ‘n bepaalde staatshospitaal toe gevat en 10h teruggekeer, maar toe sit hy nog en wag om n dr te sien. Iemand het kookwater in sy gesig gegooi. Deurnag het hy daar gesit en is vanoggend gesien. Ek het vir hom n lekker bed in ‘n buitevertrek agter ons huis gemaak, en sy behandeling word uitgevoer.”

Het jy Kinderbybelprentjies van die barmhartige Samaritaan, die donkie en die gruwelik mishandelde man tussen Jerusalem en Jericho, op die verlate pad?

Ek lees hierdie boodskap en weet nou kan ‘n nuwe prent daar geplak word.  Nie strookprentagtige happy bont belaglike sketsies wat in elk geval in geen geskrif oor en van en deur die heilige God hoort nie, maar foto’s.  Hierdie foto van ‘n mens met ‘n naam: Johannes (genade) Kgole.  ‘n Man met ‘n werkie waarmee hy sy brood sonder botter verdien. ‘n Voertuig in plaas van ‘n donkie: dalk ‘n Toyota of ‘n Volkswagen luikrug.  ‘n Staatshospitaal vir die verbande en die olie.  ‘n Eie buitekamer in plaas van ‘n herberg.  As hy nog iets kortkom... sal ek sy wonde elke dag versorg.

 

Ons gesels verder per whatsapp, en die eietydse Samaritaan skryf:

Die onverklaarbare ironie om n hawelose huistoe te stuur...

Ek skryf terug: Geen huis, geen hawe,  net 'n hawe in die gebroke harte van God se mense.

Is God se liefdesgebod belangrik?  Luister weer:

Luk 10:25-37:   Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."  "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry."  Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?"

 

Luister weer: Deut_4:40  Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie wat ek julle vandag beveel, sodat dit goed kan gaan met julle en julle nageslag en julle lank kan woon in die land wat die Here julle God vir altyd aan julle wil gee."

 

Luk 6:31-36  Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.  As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net dié lief wat vir hulle liefhet.  En as julle goed doen net aan dié wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so.  En as julle geld leen net aan dié van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry.  Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes.?  Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.

Joh 13:12-17  Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: "Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het?  Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.  As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.   Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.  Dít verseker Ek julle: 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie.  Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen."

 

1Jon 3:16  (en vergelyk dit met Joh 3:16):   Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.  Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?   Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.   Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. Die onverklaarbare ironie om n hawelose huistoe te stuur...

Geen huis, geen hawe,  net 'n hawe in die gebroke harte van God se mense.

Kliek en kry: ERKEN CHRISTUS AS OPDRAGGEWER

ERKEN CHRISTUS AS OPDRAGGEWER

Was jy al ooit ontsteld oor iemand wat neem en neem en jou belange, jou saak nie as belangrik beskou nie? Iemand wat jou energie, fondse, tyd en reserwes tap en dit wat jy met groot opoffering gee of tot sy/haar beskikking stel, misbruik of jou selfs beroof? Was jy al ontsteld oor die leefstyl, die praktyke van selfbelang by iemand na aan jou? GOD praat deur Jesus Christus met ons oor die Christelike leefstyl, wat nooit ‘n leefstyl van selfbelang, gryp en vat, vasklem aan wat myne is en onbetrokkenheid by die ellende van ander kan wees nie.God maak ons sy kinders om aan ons die gees, ingesteldheid en hart van sy Seun te gee.  Die gees, ingesteldheid en hart van Christus reflekteer en straal die wil van God uit. 

 

Luk 10:25-37:   Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."  "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry."  Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee.  Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.  Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg.  Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: 'Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.'  Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?"  Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelye bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so."

Is jy en ek in die wil van God? Nou, in Suid-Afrika? 

 

Ek het vanoggend ‘n Whatsapp op my foon wat my tot in my siel geruk het.  Die een wat dit gestuur het, sal gewis en seker nie wil hê dat ons moet kan sê:  Dis dié en dié nie.  Maar hier is die boodskap:  “Gistermiddag teen 5h het ons Johannes Kgole (n karretjieman) na ‘n bepaalde staatshospitaal toe gevat en 10h teruggekeer, maar toe sit hy nog en wag om n dr te sien. Iemand het kookwater in sy gesig gegooi. Deurnag het hy daar gesit en is vanoggend gesien. Ek het vir hom n lekker bed in ‘n buitevertrek agter ons huis gemaak, en sy behandeling word uitgevoer.”

Het jy Kinderbybelprentjies van die barmhartige Samaritaan, die donkie en die gruwelik mishandelde man tussen Jerusalem en Jericho, op die verlate pad?

Ek lees hierdie boodskap en weet nou kan ‘n nuwe prent daar geplak word.  Nie strookprentagtige happy bont belaglike sketsies wat in elk geval in geen geskrif oor en van en deur die heilige God hoort nie, maar foto’s.  Hierdie foto van ‘n mens met ‘n naam: Johannes (genade) Kgole.  ‘n Man met ‘n werkie waarmee hy sy brood sonder botter verdien. ‘n Voertuig in plaas van ‘n donkie: dalk ‘n Toyota of ‘n Volkswagen luikrug.  ‘n Staatshospitaal vir die verbande en die olie.  ‘n Eie buitekamer in plaas van ‘n herberg.  As hy nog iets kortkom... sal ek sy wonde elke dag versorg.

 

Ons gesels verder per whatsapp, en die eietydse Samaritaan skryf:

Die onverklaarbare ironie om n hawelose huistoe te stuur...

Ek skryf terug: Geen huis, geen hawe,  net 'n hawe in die gebroke harte van God se mense.

Is God se liefdesgebod belangrik?  Luister weer:

Luk 10:25-37:   Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?"  Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."  "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry."  Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?"

 

Luister weer: Deut_4:40  Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie wat ek julle vandag beveel, sodat dit goed kan gaan met julle en julle nageslag en julle lank kan woon in die land wat die Here julle God vir altyd aan julle wil gee."

 

Luk 6:31-36  Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.  As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net dié lief wat vir hulle liefhet.  En as julle goed doen net aan dié wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so.  En as julle geld leen net aan dié van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry.  Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes.?  Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.

Joh 13:12-17  Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: "Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het?  Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit.  As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.   Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.  Dít verseker Ek julle: 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie.  Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen."

 

1Jon 3:16  (en vergelyk dit met Joh 3:16):   Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.  Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?   Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.   Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. Die onverklaarbare ironie om n hawelose huistoe te stuur...

Geen huis, geen hawe,  net 'n hawe in die gebroke harte van God se mense.

Kliek en kry: Voordat die CORONA-VIRUS ONS TREF

7 DINGE OM TE DOEN
VOORDAT DIE CORONONA-VIRUS SUID-AFRIKA BINNEDRING
 
Om die waarheid aangaande die gesondheidskrisis van die Coronavirus te lees, klik hier:
 
Daarom pas dit ons as kinders van die HERE, wingerdlote in die Wingerdstok,  mense in wie die magtige Heilige Gees woon,  mense wat baie, baie sonde gedoen het, mense wat juis nou wil doen wat God van ons verwag, om te besin oor wat ons moet doen voordat hierdie groot siekte Suid-Afrika binnedring.
Natuurlik moet jy probeer om beskermende en voorkomende maatreëls te tref, natuurlik moet jy die besluit neem om verantwoordelik op te tree. Daarvoor is daar baie advies op die Internet en in die media.
Maar wat kan en moet ons nou, in hierdie lewe, dink, doen, bely, en uitvoer, voordat die Coronavirus Suid-Afrika tref?
 
1.   Ons moet in hierdie genadetyd, hierdie gleufie gesonde tyd, op ons knieë gaan staan of voor God gaan staan en Jesus se vraag wat Hy aan sy twaalf naaste dissipel en aan elke mens stel, beantwoord:
Mat 16:13-19  Julle/jy wie, sê julle/jy, is Ek?"
Kom ons beantwoord Jesus se vraag vanoggend in Simon Petrus se Geesvervulde woorde:"U is die Christus, die Seun van die lewende God."
 
 1. Ek wil alles regmaak met enigeen vir wie ek kwaad is, nie genoeg sê ek is lief vir hom nie.  Ek wil teenoor die HERE bely wat verkeerd is in my verhoudings. Mat 5:23  As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, Mat 5:24  laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.
 
 
 1. Ek wil kan buitentoe gaan en kyk en kyk.  En aan God die eer en lof en aanbidding gee vir hierdie wonderlike losieshuis, hierdie wonderlike aardse tentwoning.  Vir ALLES waarmee Hy ons hier oorlaai, of tydens ons aardse lewe oorlaai het.  Ons kan na ons lewe kyk en die Here dank en dank en eer vir alles wat ons kon/kan geniet, alles wat Hy vir ons gedoen het: sondevergifnis, leiding, vertroosting, genade, versorging:
 
Psa 8:4-10:  As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?  U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon,  U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: skape en beeste, alles; selfs die diere in die veld,  die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane deurkruis.  Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!
 
Psa 92:5-6  U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U gedoen het.  Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes.
 
 1. Ek wil elke dag hierdie woorde van Jesus herhaal: Joh 11:25-26  Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?"   
En dan wil ek antwoord:  Ja, HERE JESUS, ek glo dit.  En innig, innig dankie.
 
 
 1. Ek wil direk en onomwonde met ander oor hulle verhouding met Jesus praat.  Want ek MOET: Eseg 33:7-9  Mens, Ek het jou die wag vir Israel gemaak. Wanneer jy by My die opdrag ontvang, moet jy hulle namens My waarsku. Wanneer Ek van die goddelose sê dat hy sal sterwe, en jy praat nie en waarsku hom nie oor sy doen en late nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar Ek sal jou verantwoordelik hou vir sy dood.  Wanneer jy die goddelose waarsku oor sy optrede om hom daarvan te laat afssien, en hy sien nie daarvan af nie, dan sterf hy deur sy sonde en het jy jou eie lewe behou.
 
 1.  Ek wil leef soos wat Ps 37:3-5  sê: Vertrou op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. 4  Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.  Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.
 
 1. Dalk is die sewende ding om te doen om hierdie gedig in te drink en die inhoud te bedink, te bepeins.
Want so het Dr Li Wen Liang besluit om te doen.
 
Ons hier kan nie mooi uitvind of die dokter self onderstaande gedig geskryf het  en of mense dit tot sy nagedagtenis geskryf het nie.  So word die berig deurgegee:
 
  Dr Li Wen Liang penned a deeply touching Chinese poem below of how he would miss his family, his beloved Wuhan n quoted 2 Tim 4:7-8 I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will give to me on that Day, and not to me only but also to all who have loved His appearing.
#jiayouwuhan
 
Here is a captivating, heart-touching Chinese poem I've tried to translate into English. It was written in memory of Mr Li Wen Liang, a Christian doctor and whistleblower who died from the coronavirus himself after being punished for issuing the first warning about the deadly coronavirus outbreak.
 
 
"I don't want to be a hero.
I still have my parents,
And my children,
And my pregnant wife who's about to give birth,
And many of my patients in the ward.
Though my integrity cannot be exchanged for the goodness of others,
Despite my loss and confusion,
I should proceed anyway.
Who let me choose this country and this family?
How many grievances do I have?
When this battle is over,
I will look up to the sky,
With tears like rain."
 
 
"I don't want to be a hero.
But as a doctor,
I cannot just see this unknown virus
Hurting my peers
And so many innocent people.
Though they are dying,
They are always looking at me in their eyes,
With their hope of life."
 
 “Who would have ever realised that I was going to die?
My soul is in heaven,
Looking at the white bed,
On which lies my own body,
With the same familiar face.
Where are my parents?
And my dear wife,
The lady I once had a hard time chasing?"
 
"There is a light in the sky!
At the end of that light is the heaven that people often talk about.
But I'd rather not go …
 
En daarom wil ek ook gehoor geen aan die oproep om vir sy vrou en kinders en honderde duisende mense in China te bid.  HERE, help hulle tog! Gee asseblief vir hulle vrede, u genade, genesing, vertroosting en raad.  Om u Naam ontwil, amen.
 
 

Kliek en kry: GEBED EN OORLOG. GROOT MAGTE EN GEBED

 
GEBED EN OORLOG. 
GROOT MAGTE EN GEBED
n Verruklike verhaal in die Ou Testament
 
2 Kon 6:8-13  Die koning van Aram (Ben-HADAD, seun van Hadad) was in oorlog met Israel gewikkel en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: "Pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op." Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid.
Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: "Ek wil van julle weet wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel." Een van sy offisiere het geantwoord: "Nie een van ons nie, U Majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat u in u slaapkamer sê."Die koning van Aram het gesê: "Gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang." Die koning is meegedeel: "Hy is in Dotan."
 
[Opmerking: DOTAN: Waar Josef deur sy broers aan handelaars verkoop is, waar Josef in die put was en ‘n volgende fase in God se langtermynplan met hom, die Egiptenare en Israel aangebreek het.  Gen 45:4-5:  Maar hy het vir hulle gesê: "Kom na my toe!" en toe hulle nader kom, sê hy: "Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red.” God is the one who sent me ahead of you to save lives.]
 
 2 Kon  6:14-15:  Die koning stuur toe perde, strydwaens en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel.
Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leër rondom die stad, met perde en strydwaens.
"Ag, Meneer!" sê die slaaf vir Elisa, "wat gaan ons nou maak?"
 
[ OPMERKING: ‘n Paar byvoeglike naamwoorde en ander woorde en terme om die slaaf mee te beskryf?  Eerstens, hierdie is ‘n nuwe slaaf nadat Gehasi met melaatsheid van Elisa weg is. Hierdie een ken nie die krag van die God in wie se diens sy heer staan nie.  Ons weet eintlik niks van hom nie, behalwe dat hy nie eintlik van die krag van gebed weet nie. Gaan een van jou kinders of kleinkinders met iemand uit van wie jy niks weet nie?  Is daar ankerloosheid en vrees na aan jou?  Luister en lees dan verder:]  
 
2 Kon 6:16  Hy het geantwoord: "Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer as wat hulle is."
 
[OPMERKING: Want dié wat in innige verhouding met God leef, sien die onsienlike. Soos Dawid in Ps 3:6-7:  “As ek gaan lê, slaap ek goed; ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my.  Ek is nie bang vir tienduisende mense wat van alle kante af op my toesak nie.” Dié wat in ‘n innige verhouding met God leef, sien en begryp dikwels na baie swaarkry iets van God se plan met hulle swaarkry en stryd, soos Josef, wat by daardie selfde plek in die put was, gehaat, uitsigloos, onbegrypend.  Hulle sien die mag en heerlikheid van God bo alle dinge, soos Elisa hier by Dotan. Dié wat ná aan die HERE leef, bestudeer sy Woord en hoor Hom vir hulle persoonlik sê, soos elke mens in sy Verbondsvolk: Jes 41:10-13:  Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou. Almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teëparty sal soos niks word, hulle sal omkom.  Jy sal dié soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vinde wees nie; dié wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie.  Ek is die Here jou God, Ek vat jou hand, Ek sê vir jou: Moenie bang wees nie, Ék help jou.]
 
2  KON 6:17  Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien."
 
[Opmerking: Vir wie bid hy?  Vir sy slaaf.  Waarvoor bid hy?  Dat hierdie ankerlose mens die heerlikheid van God, die mag van God sal sien.  Is die gebed verhoor?]
 
Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien: die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaens van vuur.
 
OPMERKING: [Hoe volledig stem dit ooreen met Ps 91:4  ‘’Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.’’ Ek weet, julle weet, van talle en talle mense wat tans vir kinders en kleinkinders bid. En die gebed gaan nie soseer oor werk of planne, oor drome en ideale, selfs oor akademiese sukses nie.  Die gebed gaan oor daardie kind/kleinkind en God.  Soos wat Paulus vir die Efesiërs gesê het, so sou elkeen van dié biddende oupas, oumas en ouers vir die voorwerp van hulle voorbidding wil sê:  Ef 1:18-19:  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, Eph 1:19  en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.
 
Is Elisa se gebed, sy gebed wat nou ook ons gebed is, verhoor?]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kliek en kry: HERE, help my verstaan wat ek moet doen om U te hoor

HERE, help my verstaan
....WAT EK MOET DOEN OM U TE HOOR
 
In Nehemia 7 en 8 ontdek ons wat gebeur het toe ‘n volk, Israel as teruggekeerde mense uit Babilonië hulle onder die Woord van die HERE gestel het. Hulle eerste stap tot herstel was NIE om te bid vir herstel of krag om die restourasiewerk te doen, of die uitwissing van die vyand of dat die HERE die vyande wat hulle bespot en aanval, moes verdryf nie. Hulle was gekonfronteer met bouvalle, ploeglande onder onkruid, dorpies in Juda en die hele Jerusalem in verval.
 
Neh (8:2) Die HELE VOLK HET soos een man op die plein voor die Waterpoort bymekaargekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die HERE Israel beveel het, te bring. Neh 7:66 :  [Hoeveel was hulle? Twee en veertig duisend drie honderd en sestig; slawe en hulle slavinne; sewe duisend drie honderd sewe en dertig.  Twee honderd vyf en veertig sangers en sangeresse. ]
Neh 8:2  (8:3) En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die sewende maand. Neh 8:3  (8:4) En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die Waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan; en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. Neh 8:5  (8:6) En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het bokant die hele volk gestaan; en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Neh 8:6  (8:7) En Esra het die HERE, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen, amen! met opheffing van hulle hande; en hulle het hul gebuig en die HERE aanbid met die aangesig na die aarde toe. Neh 8:7  (8:8)[ En Geesvervulde Verbondsmense, MANNE soos Jésua en Bani en die Leviete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. Daar was mos nie luidsprekers nie.  Maar die belangrikste, dit was absoluut nodig dat elkeen die woorde van die HERE moes hoor en verstaan.Neh 8:8  (8:9) En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. [They gave an oral translation of God's Law and explained it so that the people could understand it. Gave the sense - Either by rendering the Hebrew into the Aramaic dialect, or perhaps simply by explaining obscure words or passages]
 
Waaroor gaan dit hier en in enige situasie van verval, klein soos in ‘n stryd met myself, in ‘n huwelik, in die familiekring, of groot, soos in ‘n gemeente of land?  DIT GAAN DAAROOR OM DIE WOORDE, DIE WIL, DIE STEM VAN GOD TE HOOR. Dan gebeur iets met die hoorders:
 
Heb 4:12  Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.
 
Iets in my lewe, in my siel, in my huwelik, familielewe, iets in ons geloofsgemeenskap, omgewing, in ons distrik, provinsie of land is in puin.  Ons weet dit mos. In Ps 85:9 spreek die Koragiete die begeerte uit wat nou in elkeen van ons se hart opkom. Dit was mos presies wat die volk na die ballingskap gedoen het.Ons wil maak soos wat die Koragiete sing en soos wat die volk na die ballingskap gemaak het:
 
Ps 85:9:  Ek wil luister na wat God die Here sê.  [Hulle gee die rede]: Want sy woord bring vrede vir sy volk, vir dié wat Hom getrou dien. En hulle weet wat hulle weet:  Hulle (sy volk, sy mense, sy uitverkorenes)  moet net nie weer afdwaal nie.
 
 • Ps 85:9: (AMP)  I will listen [with expectancy] to what God the Lord will say, for He will speak peace to His people, to His saints (those who are in right standing with Him)--but let them not turn again to [self-confident] folly.
 • (CEV)  I will listen to you, LORD God, because you promise peace to those who are faithful and no longer foolish.  (ESV)  Let me hear what God the LORD will speak, for he will speak peace to his people, to his saints; but let them not turn back to folly.
 • (GNB)  I am listening to what the LORD God is saying; he promises peace to us, his own people, if we do not go back to our foolish ways.
 
En nou wil en moet ons iets verstaan.  Na die ballingskap het die volk gevra om God te hoor praat, en hulle het geluister en geluister.  Hoe sal ons GOD met ons hoor praat?  Hy gee Self die eerste antwoord:
 
 Luk 9:35  Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom."  
 
Dat ons God só sou hoor, is al in die Ou Testament geprofeteer:
 
Deu 18:18 -19 Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel.  Ek sal self rekenskap eis van elkeen wat nie gehoorsaam is aan my woorde wat die profeet in my Naam sê nie.
 
Dit word bevestig in Hand 3:22-36:  Moses het immers gesê: 'Die Here julle God sal uit julle eie geledere vir julle 'n Profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam Hom in alles wat Hy vir julle sal sê.  Elkeen wat nie hierdie Profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word.' En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur.  Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê: 'Jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees.' Daarom het God sy Dienaar na die wêreld toe laat kom en Hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot 'n seën te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring."
 
Die Evangelies is die stem van Jesus.  Die sendbriewe is sy stem deur sy Gees in die skrywers. 2 Pet 1:21  want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoerhet mense die woord wat van God komverkondig
(GNB)  For no prophetic message ever came just from the human will, but people were under the control of the Holy Spirit as they spoke the message that came from God (Vader en JESUS is EEN.)
 
Wil jy God hoor praat, direk en spesifiek met jou?
Heb 1:1-2  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,  maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.
 
Wil jy God hoor praatdirek en spesifiek met jou?Lees die Evangelies.  Lees die hele Nuwe Testament.  Lees die profesieë en psalms, die wysheids- en geskiedenisboeke van die Ou Testament.  God praat met jou, jy sal Hom hoor.
 
 
 
 
 

Kliek en kry: DIE WERKLIKHEID

DIE WERKLIKHEID
GET REAL!  dink ons soms as ons eie ideale met ons weggalop. Of as iemand na ons mening te groot droom, tekorte en hindernisse miskyk.

GET REAL! Kom in pas met die werklikheid.  Klim uit jou illusies.

“Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.” ? Albert Einstein Die werklikheid is net ‘n illusiealhoewel ‘n besonder hardnekkige een.

 

Wat presies is my en jou werklikheidsbeeld?  Die prent wat ons van ons eie lewe binne die werklikheid sou teken?  Hoe sou joune lyk?  Myne:  tandeborselspatsels, om kosmos voor te stel.  Op een spatsel, dis nou planeet aarde, ‘n stippeltjie te klein om te sien.  Dit is my familie en ek.  Oor planeet aarde:  ‘n Lig van elders skyn daaroor:  die ware Lig wat alle mense verlig.

 

My tweede prent:  net planeet aarde.  Swart en grys vlekke waar daar oorlog, armoede, hongersnood, droogte, wanhoop, te min hulpbronne, besoedeling is.  Dieselfde spikkeltjie vir my en my familie.  En weer daardie Lig uit die hemel, die lig van genade en sorg, Goddelike liefde en waarheid.  Die lig van God se beloftes en trou.  Die lig wat uit die Goeie Herder straal, die Bloed van die Lam,  die merkteken op ons voorkoppe, die Genadetroon bo my,  die Vaderhuis waarheen ek op pad is,  en so lyk dit daar:

Op 4:1-11  Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: "Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur."   Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand.   Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag.  Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone.  Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.   Voor die troon was dit soos 'n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter.  Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul; die derde het 'n gesig soos dié van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg.  Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom." Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,  kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê:  "Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.

Paulus skryf vir Timoteus, sy navolger en opvolger, en vir die KERK, vir elke gelowige:

CEV: 1Ti 6:6  And religion does make your life rich, by making you content with what you have. 1Ti 6:7  We didn't bring anything into this world, and we won't take anything with us when we leave. 1Ti 6:8  So we should be satisfied just to have food and clothes. 1Ti 6:9  People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. 1Ti 6:10  The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. 1Ti 6:11  Timothy, you belong to God, so keep away from all these evil things. Try your best to please God and to be like him. Be faithful, loving, dependable, and gentle. 1Ti 6:12  Fight a good fight for the faith and claim eternal life. God offered it to you when you clearly told about your faith, while so many people listened. 1Ti 6:13  Now I ask you to make a promise. Make it in the presence of God, who gives life to all, and in the presence of Jesus Christ, who openly told Pontius Pilate about his faith. 1Ti 6:14  Promise to obey completely and fully all that you have been told until our Lord Jesus Christ returns.

Paulu skryf:

1Tim 6:6  Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het...

Miljoene mense praat nou oor die verarming van Suid-Afrikaners. Oor verliese, verliese. En hierdie Skrifwoord het alles daarmee te doen.

HIERDIE TEKSVERS GAAN OOR RYKDOM.  OOR WINS.  OOR WAT ONS BESIT OF NIE BESIT NIE.  OOR ONS GROOT, GROOTSTE, ONAANTASBARE BATES. 

'n Ou kommentaar bevat die volgende inskrywing:  This is about a mind satisfied with its lot. If there be true religion, united with its proper accompaniment, peace of mind, it is to be regarded as the true riches.

In sulke tye soos nou? 

Ja, want hoor wat sê die ewige WOORD: Ps 37:16-19:  Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses,  want die mag van die goddeloses sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges.  Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou so lank hulle lewe.  In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê.  

GLO JY DIT?

Ja, want JESUS, die KONING, sê: Mat 6:30-34:   As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges?   Julle moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?' nie.  Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Mat 6:33  Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.   Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie." 

GLO JY HOM?  GLO JY VIR JESUS?

In sulke tye soos nou?  Ja, want dit is die Christelike leefwyse, die Godvererende styl.  Lees maar Fil 4:11 -13.

Paulus skryf verder vir Timoteus (en vir ons):

1Tim 6:7-15:   want ons het niks in die wêreld ingebring nie; ons kan ook niks daaruit wegneem nie.   As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.  Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word.  Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.  Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.  In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê.  Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou:   "Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom." Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here van die heersers.

                                                                                             

Ons is nie blind nie, mag nie blind wees nie, want dan kyk ons nood mis.  Ons is nie stom nie, mag nie stom wees nie, want daar moet beraadslaag word.  Ons gee ons brein nie ‘n blaaskans nie, want ons is hier as Verteenwoordigers van God, wat denkend moet leef, analities na sake moet kyk, vernedering moet vát en dienaars moet wees.  MAAR lewensontevredenheid, onvergenoegdheid oor wat God aan ons toebedeel, mag daar nie in ons wees nie.  Ons is ryker as wat ons ooit besef.  Ons werklikheid is onuitspreeklik heerlik.

 

 

Kliek en kry: GOD, DIE WOORD

 

DIE WOORD
 
Op 19:11-13  Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy Ruiter word die Getroue en die Betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel Hy en voer Hy oorlog.  Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n Naam op Hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net Hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: "Die Woord van God."
 
Joh 1:14  Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.
 
WIE, WAT, HOE, WAAR is die WOORD?  Die WOORD van Goddelike liefde vir die mens, Goddelike toorn oor die sonde, Goddelike geregtigheid en mag, die WOORD aangaande ons opstanding uit die dood, die WOORD aangaande wat vir God saak maak en nie saak maak nie, die WOORD aangaande die God-gewilde leefstyl, die WOORD aangaande diensvaardigheid en volkome toewyding aan die wil van God, die WOORD aangaande vergifnis, die WOORD aangaande die WESE van die Vader, is JESUS.
 
Ons soek nie uit onsself in die Bybel na iemand met die Naam Jesus nie.  God soek in die Bybel en deur die Bybel en deur sy Gees na ons. JESUS is die WOORD, en die woorde van die Bybel kom van HOM, van die Vader en die GEES.
 
Die EWIGE, HEILIGE WOORD is ‘n PERSOON, en die PERSOON is JESUS.  Hy gee vir ons sy op skrif gestelde beloftes, sy Wet, sy wysheid, sy raad en kennis aangaande Homself wat ons op aarde nodig het.  En dit is in ons lewe op aarde die dokument, die testament(e) wat ons nou voor ons het, sy woorde. Die  Bybel is die ou en die nuwe Testament wat kom van die Drie-enige GOD, wat gesien word in JESUS. Die lewe en werke en woorde van Jesus is beskryf en is in die Bybel vir alle volke, tale, nasies en gelowiges gedokumenteer. Sy Gees het in mense gewerk om sy woorde wat vir ONS nodig is, te dokumenteer.
 
2Pe 1:20-21  Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.
 
2Tim 3:16-17  som alles aangaande die Skrif op: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.”
 
WAAR WORD die woorde van GOD gehoor?
WAARHEEN GAAN GOD WAT SPREEK EN DOEN,  JESUS, WAT SPREEK EN ONS ONDERRIG EN DOEN,  en die Heilige Gees wat SPREEK en ons ONDERRIG en ONS LEI en God meer en meer aan ons openbaar?
 
Waar doen en handel en gebied en skep en vernietig en maak die WOORD dood en gee die WOORD lewe?
 
DIE WOORD was biljoene jare gelede daar, en die WOORD het in die kosmos gespreek en besluit en hemelligame en die aarde tot stand laat kom.
DIE WOORD het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou.
DIE WOORD bepaal die geskiedenis van nasies en volkere.  Uit Hom, deur HOM en tot HOM is alle dinge.
DIE WOORD weergalm in ‘n enkele mensesoos in die hart van die misdadiger aan die kruis saam met Jesus.
DIE WOORD keer mense op hulle pad voor, soos vir Paulus op die pad na Damaskus.
DIE WOORD  gee die dokument, die Bybel, aan dié wat dit in hulle eie taal het.
DIE woorde en getuienis aangaande die WOORD word van kansels af verkondig en in Back to the Bible College verkondig en deur God se gestuurdes in Japan ingedra, selfs deur gelowige kinders.
DIE WOORD gee reën en die natuur fluister van sy grootheid en mag:
 
Ps 19:1-12  Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.  Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.  Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.  Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.  As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.  Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie.  Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.  Die bevele van die Here dui die regte koers aan: dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder: dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed: dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle is regverdig.   Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.
 
GOD, DIE WOORD, vertrou die woorde van God, die twee testamente, aan die KERK toe om suiwer en onvervals te bewaar:
1Tim 3:15-16:  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Waarom moet die woorde van GOD so behoue bly?  Nie om die Bybel te ken nie, maar om GOD te kan ken soos HY is.  Hy laat Homself in heiligheid ken, en sy heilige woorde moet onaantasbaar en onveranderd bewaar word deur die KERK.
 
LITV: 1Ti 3:15-16  But if I delay, that you may know how to behave in the house of God, which is the assembly of the living God, the pillar and foundation of the truth.
And confessedly, great is the mystery of godliness: God was manifested in flesh, was justified in Spirit, was seen by angels, was proclaimed among nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

Kliek en kry: OPKYKER: DIE VERHAAL VAN LIG (2)

 

 

OPKYKERS :

LIG (2)

GRAFIKA: ttps://www.backpacker.com/skills/how-to-photograph-stars#section_8

 

Ek wonder of die Skrifverhaal van GODDELIKE LIG nie die grootste, wydste en heerlikste van alle Bybelverhale is nie.
Die verhaal van GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG, begin in Genesis 1
 
Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde  (wat reeds daar was) was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.
God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag (op planeet aarde).
 
En toe die mens nog sondeloos was, was daar lig en helderheid en skoonheid en blydskap.
Die duisternis van sonde het die mensdom en planeet aarde egter getref.  Die tragedie word o.a. in Ps 107 beskryf:
 
Ps 107:10-11  Party het in die donker gesit, in diep duisternis, hulle was gevangenes, in ellende en in boeie,  want hulle het hulle verset teen die bevele van God, hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan.
 
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG,  GOD SE LIG is die verhaal van die grootste genade waarvan die mens ooit op aarde sal hoor.  Dit is die verhaal van die grootste wending wat ons OOIT in ons ganse bestaan sal ervaar.  Dit word geprofeteer deur die profete, en in Jesus Christus vervul.
 
Mat 4:16-17:   Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien; hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan."  Van toe af het Jesus begin preek en gesê: "Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom."
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG IS DIE VERHAAL VAN SKEPPING EN HERSKEPPING.  Dit is die verhaal van chaos en Goddelike ingryping.  Dit is die verhaal van ‘n God voor Wie ons vandag in aanbidding en lof op ons knieë kan kruip, op ons gesig kan lê.
 
Joh 1:1  In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.  Hy was reeds in die begin by God.  Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.  Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
 
Kom ons vra eerstens in ware erns:  WIE EN HOE IS GOD?
Die Skrif antwoord:
 
1Ti 6:16  Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen
2Sa_22:29  U, Here, laat my lamp helder skyn; my God gee lig as dit donker is om my.
 
Kom ons vra tweedens in ware erns:  WIE IS DIE GELOWIGE, EN WAAROP MOET ONS LEWE AFSTUUR?  (Mens kan dit ook so vra:  Wie is ek, en hoekom lewe en studeer en werk en trou ek, en hoekom is ek hier tussen ander mense op die aarde?)
Die Skrif antwoord:
 
1Pe_2:9  Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
2Pe_1:19  En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.
 
Kom ons vra derdens in ware erns:  WAT IS DIE BETEKENIS EN DIE TROOS, DIE KRAG EN DIE LEWENSKOERS WAT DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG VIR ONS INHOU?
 
DIE VERHAAL VAN GODDELIKE LIG  leef voort en bly onuitblusbaar, vlammend voor ons die strompelende pelgrims, maar ook God se verteenwoordigers hier op aarde.   Dit skyn soos die lig van ‘n vuurtoring vir ons wat in ONS roeping, ons dagtaak en ons swaarkry moet volhard.  Dit skyn oor ons van Genesis tot in die boek Openbaring. 
 
Die verhaal van Goddelike lig is vir elkeen met chroniese siekte.  Vir elkeen met ‘n kind, kleinkind, lewensmaat oor wie hy/sy diep bekommerd is.  Dit is vir elkeen na of voor egskeiding.  Vir elkeen sonder werk. Vir elkeen wie se liggaam baie swak is. Vir elkeen met ‘n geliefde wat behandeling vir verslawing ondergaan.  Vir elke weduwee, vir elke mens wat ‘n geliefde verloor het.
 
Dit is vir elkeen wat eens op ‘n tyd tot bekering gekom het en nou geestelik uitgesak het.  
 
KYK, sê die Woord, kyk die lig daar voor!  KYK, jy is op pad na Hom wat oor die duisternis in Genesis gespreek het, en daar was lig.  KYK,  jy is op pad na die plek van LIG!
Op_21:24  Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan.
Op_22:5  Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.
 
EN VIERDENS: WAT SIEN MENSE WAT IN GELOOF BLY OPKYK?
 
Wanneer ons  soggens opstaan en ons katte uit die garage laat gaan om in die donker van die voordag nagkatte te mag wees, staan ons gereeld stil om eers na die maan en die sterre te kyk.
O, wat ‘n oomblik. Mens kan die uitspansel sien, en die stukkie van die kosmos, hierdie eenkant-hoek daarvan waarin planeet aarde in sy baan geplaas is.
 
In die jaar 2019 staan ons na Suidelike Halfrond se hemelruim en kyk soos wat God Abraham duisende jare gelede beveel het om na die Noordelike Halfrond se uitspansel te kyk terwyl GOD die belofte van ONS lewe in God uitgespreek het. Want jy en ek is een van daardie geestelike nageslag.
 
WAT DOEN OPKYKERS VOOR GOD? 
 
OPKYKER, GLO HOM AS DIE EEN WAT NOOIT EEN ENKELE SKRIFBELOFTE IN DIE KLEINSTE BESONDERHEID ONVERVULD LAAT NIE.
 
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT NIE ‘N MENS IS NIE.  Na HOM, die gans Andere, die Onveranderlike wat IS en WAS en SAL WEES.
 
Num 23:19  God is nie 'n mens dat Hy sou lieg nie, 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?
1Sa 15:29  Die Ewige van Israel lieg nie en Hy verander nie van gedagte nie, want Hy is nie 'n mens dat Hy van gedagte sou verander nie."
 
OPKYKER, KYK OP NA HOM WAT DIE GESKIEDENIS GESKRYF HET, GESÊ HET HOE HY DIT SAL SKRYF, EN DIT SO DOEN.  Leef die Verbondsvolk nog?  Is Jesus se woorde aan die vrou wat sy voete gesalf het, vervul?  Gebeur alles wat Hy oor die eindtyd gesê en aan Johannes in Openbaring openbaar het, tans op aarde?
 
Dit gebeur net soos wat dit in die Skrif staan:
 
Psa 89:35-38  Ek sal my verbond nie versaak nie, nie een van my beloftes terugtrek nie. Ek, die Heilige, het 'n eed afgelê, en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie:  daar sal altyd nakomelinge van hom wees, sodat sy troon so blywend soos die son sal wees.  Soos die maan sal dit altyd daar wees. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan." Sela
Mal 3:6  Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.
Luk 21:33  Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.
Rom 11:29  As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek Hy dit nooit weer terug nie.
 
OPKYKER, KYK OP EN SIEN ‘N EWIGE, SWAAR, SOLIEDE, ONBEWEEGLIKE HEMELSE LEWENSANKER BESTAANDE UIT TWEE MATERIALE OF ELEMENTE.  Dis nie van staal met ‘n beskermende laag van gegalvaniseerde sink soos aardse diepsee-ankers nie:  dis die belofte en die eed in die materiaal/metale van GOD.  Dit is gemaak van sy belofte en sy eed.
 
Heb 6:16  Mense lê 'n eed af by iemand groter as hulleself. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak, en dit sluit alle teëspraak uit.  En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het Hy dit met 'n eed gewaarborg.  Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is.
Heb 6:19-20  Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.
 
 
KOM ons bid dat God ons heel week en lewenslank OPKYKERS sal maak.  Want so leef OPKYKERS, en terwyl hulle opkyk, word hulle rustig en vol lig, want in God se LIG sien ons die lig.
 
2 Kor 5:6-9:   Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie,  want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.
2 Kor 5:8-9:  Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon.  Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos Hy dit wil.
 
ENGLISH
 
 1. Isn’t the story of DIVINE LIGHT that commences in Gen 1 and is still continuing in Rev 22 the greatest of all stories in the Bible?  It is the story of darkness and creation, of greater darkness (spiritual darkness) and recreation.  It is the story of unfathomable Divine mercy and grace.  It is the story of salvation.  And it is the story of our daily life and our destination.  It is the story that leaves me in almost dumbfounded awe.
1 Pet 2:9: (AMP)  But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, [God's] own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him Who called you out of darkness into His marvelous light. [Exod. 19:5, 6.]
 
 1. Deep-see anchors are made of two materials: iron/steel and galvanized zinc.  How dependent are seafarers on these anchors!  But we are told and commanded and encouraged tol ook UP, and to see that DIVINE ANCHOR, not made of earthly materials.  The anchor of hope is made of only two materials: GOD’s vow and God’s promise.  Nothing in Scripture that God promises, wille ver disappear, become invalid and be broken and discarded.  This is what we see this Monday morning:  God’s vow and God’s promise:  HOPE!  And we praise You for it, LORD!! 
 
Heb 6:16  When we make a vow, we use the name of someone greater than ourselves, and the vow settles all arguments. Heb 6:17  To those who were to receive what he promised, God wanted to make it very clear that he would never change his purpose; so he added his vow to the promise. Heb 6:18  There are these two things, then, that cannot change and about which God cannot lie. So we who have found safety with him are greatly encouraged to hold firmly to the hope placed before us. Heb 6:19  We have this hope as an anchor for our lives. It is safe and sure, and goes through the curtain of the heavenly temple into the inner sanctuary. Heb 6:20  On our behalf Jesus has gone in there before us and has become a high priest forever, in the priestly order of Melchizedek.

 

 

 

Kliek en kry: DIE VERHAAL VAN LIG

 

 

     DIE VERHAAL VAN LIG

Grafika: https://www.touchofart.eu/en/Jacek-Krupa/jkru58-Creation-of-the-World-the-first-day/

 

Die verhaal in Handelinge 4 is my gunsteling-verhaal aangaande die werking van God in die KERK.  Aangaande die KERK in gebed.  Aangaande die nabyheid van God wanneer ons Hom aanroep.  Aangaande die aardse toevlugsoord van mense in nood.  Aangaande die gelowige se metode en manier om noodsituasies te hanteer.  Aangaande die KERNSAAK van die lewe in Christus. Aangaande die vervulling van die Ou-Testamentiese Woord in  Jes 58: 9-11:

Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie,  as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.

Maar dan is daar nog ‘n gunsteling-verhaal.  Ek dink dis ‘n grotermagtiger verhaal as die verhaal van Handelinge 4.  Of, nee. Telkens sê die Gees vir dié wat die Woord oopmaak en hoor en indrink soos water en eet soos brood:  HIERDIE is die grootste.

 

Hier is die verhaal:

Gen 1:1-5:   In die begin het God die hemel en die aarde geskep.  Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.  Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.

God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.  God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.

 

In my werk skryf, herskryf, verwerk en help ek soms mense se stories vertolk.  Mense vertrou stories aan skrywers toe.  Hulle vertel van diep, liglose nagte, van jare van duisternis op die diep waters. Van lewens, ‘n gesinslewe, ‘n eie gees, hulle siel, omstandighede,  wat soos die primordiale aarde, deel van ‘n ouer, tyd-onmeetlike skepping lyk.  MAW:  die aarde is nie eerste in aansyn geroep nie.  Daar was reeds ‘n kosmos,  en in die kosmos was hierdie planeet woes en leeg, without form and an empty waste.  Maar GOD het hierdie klont in sy skepping, hierdie plek onder water en in duisternis, gekies om mooi en volmaak en vrugbaar te maak, om dit te vul met ekosisteme en plante, diere, blomme, met ONS, om daarop te heers.

 

 • Gen 1:2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed.

 • AMP)  The earth was without form and an empty waste, and darkness was upon the face of the very great deep

 • (ANV)  Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.

 • (AOV)  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 • (ASV)  And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.

 • (BBE)  And the earth was waste and without form; and it was dark on the face of the deep.

 • (CEV)  The earth was barren, with no form of life; it was under a roaring ocean covered with darkness.

 • (ERV)  the earth was completely empty. There was nothing on the earth. Darkness covered the ocean.

 • (ESV)  The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

 • (GNB)  the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness. .

 • (GW)  The earth was formless and empty, and darkness covered the deep water.

 • (KJV)  And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep.

 • (LITV)  and the earth being without form and empty, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God moving gently on the face of the waters.

 

O, die mag van GOD!

O, die verandering wat plaasvind wanneer gebeur wat in GEN 1:2 staan:

 • (LITV)  and the earth being without form and empty, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God moving gently on the face of the waters.

Kom ons stop net eers hier.  Want nou verstaan ons waarom ons vanoggend kan begin met die gebed:

Drie-enige God, U wat was en is en sal wees

 • Ons eer en aanbid U vanoggend as God wat Lig is, en geen duisternis is in U nie.

 • Ons erken U vanoggend as die enigste Gewer van lig uit U as die Lig.

 • Ons kniel vanoggend voor U as die Enigste wat die woorde, “Laat daar lig wees!” oor enige situasie op enige plek, met allesveranderende Goddelike gesag in die lewe van enige mens kan spreek.

Ps_8:10  Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

 • U weet presies waar dit donker is.  Waar daar wanhoop is.  Waar daar nie Goddelike lig is nie.  Waar daar min hoop en blydskap is.  Waar daar onsteltenis, chaos, hartseer en bose dinge is. 

 • U weet waar u Lig, so lewegewend, so heilig, so soet en allesveranderend, nie skyn nie. 

 • HERE, laat u goddelike Lig asseblief vandag deurdring tot daardie hart, liggaam, gees, siel, verstand, gesprek, onderhandelinge, hofsaal, huis, distrik, landboustreek, situasie, verhouding, huwelik, gesin, kerk, werksplek, bedryf, skool, universiteit, kollege, komitee, dorpsraad, stadsraad, komitee, vergadering, hospitaal, kliniek en lewe.  Om u Naam ontwil, amen.

Spirit of God, please move gently on the face of the waters where anything in our life and situation is empty, without form, desolate, dark, like a roaring ocean and covered under deep water.  Amen.

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: SINODESITTINGS.. en hoe dit die KERK oral op aarde raak

 

 

 

SINODESITTINGS

en hoe dit die hele KERK oral op die aarde raak

 

Daar was ‘n sinodesitting van die KERK in ongeveer 50 nC. Die besluite wat daar geneem is, raak ons tot vandag toe.

Waaroor gaan dit tydens Sinodesittings? Hier is 'n diagram wat ek op die Internet gevind het:  Vier sirkels wat mekaar in die middel oorspan en onlosmaaklik een word.  Vier sake wat in die KERK verenig is en vanuit die Kerk uitgaan: sowel  sentrifugaal (vanuit die middelpunt of sentrum na buite) as sentripetaal ( (middelpuntsoekend, van buite na die sentrum, Middelpunt toe)  

It is Synod time in and for the Dutch Reformed Church. For many years we have just taken not of the discussions taking place and decisions being made at this Church Council. But the Holy Spirit is opening our eyes to the importance of this very synod. Just look at this diagram in which the eternal and ongoing miracle of our calling as the Church of the living God is  portrayed.

If we are correct in understanding the church in this way, then it should be clear that the doctrine of the church is of no mean significance, indeed, it is of paramount importance because God’s purposes in the world today are inseparably intertwined with the principles and practices of the church. This is ground already covered, but it is worthy of repeated emphasis, for the church today is considered irrelevant and impotent by far too many Christians. [Robert L. (Bob)Deffinbaugh, BibleHub.com]

This is as inseparable from God’s principles for the church as the church is from God’s program for the world. So synods should and will discuss:

The HEADSHIP OF CHRIST

The BODY OF CHRIST

THE UTILIZATION OF THE GIFTS OF THE SPIRIT

The PRIESTHOOD of every member of the Church.

ACTS 15 is the account of the GREAT SYNOD in the year 50 AC.  It took place in Jerusalem, and decisions of great importance were taken.

LORD, bless and lead, guide and rule the South African Synod of the DRC this year!  Amen.

 

HOE MOET ONS VANOGGEND BID, HERE? vra ons.  Want vandag is nog ‘n uiters belangrike dag vir die KERKwaarvan die die NG KERK in SA deel uitmaak.  Die Evangelies-Koptiese Kerk in Ethiopië is deel van die liggaam van Christus. Die NGKA is deel van die Liggaam van Christus, Die Methodistekerk is deel van onsdeel van die Liggaam van ChristusKerke in Brasilië en Peru, ja, die klein Christengemeentes in Japan is deel van ons.  Die vervolgde Christene in Moslemland is deel van ons.

 

HOE MOET ONS VANOGGEND BID, HERE? vra ons.  U weet watter ledemaat die NG Kerk in die Liggaam van Christus is: ‘n voet, ‘n pinkie, stembande, ‘n stukkie van een long?

 

Kom ons lees van die Sinodesitting van 50 nC.  En hoe die besluite daar ons vir altyd raak.

HAND  15:1  Daar het mense van Judea af gekom en die gelowiges wysgemaak: "As julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie."

HAND  15:2-28 

Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk.

Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly.

Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het,

HAND  15:5  maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, het na vore gekom en gesê: "Die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou."

Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaargekom om hierdie vraagstuk te bespreek.

Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broers, julle weet dat God my lankal uit julle geledere gekies het om die evangelie aan die heidennasies te verkondig sodat hulle kan glo. HAND  15:8  En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee net soos aan ons.

 Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie: Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig.  (Hy praat oor wat met hom in JOPPE gebeur het, hoe hy Sesaria, toe moes gaan, na Kornelius se huis): HAND 11:7 -9) Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê: 'Kom, Petrus, slag en eet.'  Maar ek het geantwoord: 'Nooit nie, Here! Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie.'

'n Tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor: 'Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.'

 

Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidennasies 'n juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie?

HAND  15:11-17  Nee! Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word." Daarna het al die mense stilgebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidennasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus (Moderator van die Sinode): "Broers, luister na my!  Simon (hy was mos na Sesaria) het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidennasies om te sien deur vir Hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe: Daarna sal Ek terugkom, en Ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak,  sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen.  Dit is van ouds af bekend.

HAND  15:19-20  Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie.  Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein; dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie. 

HAND  15:21  Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees."  Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur....

HAND  15:23-27  Hulle het die volgende brief saamgestuur: "Van die apostels en die ouderlinge, julle broers. Aan die gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en Silisië. Groete.  Ons het gehoor dat daar mense van ons af gekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra.

HAND  15:28-29  Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie:  dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. "Hartlike groete."

HAND  15:40  Paulus het vir Silas gekies en vertreknadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. HAND  15:41  Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk.

 

HOE moet ons vanoggend bid, HERE? vra ons.  En U, JESUS, gee vir ons die antwoord van die Vader:

Mat 6:9-13:  So moet julle bid:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word; 

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 

Gee ons vandag ons daaglikse brood; 

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

 

SO BID ONS DAN VANOGGEND, HERE.

 • Ons weet en beleef dat die Ons Vader gebed alle idees aangaande die wil van een groep teenoor ‘n ander groep uitwis.

 • Ons weet en beleef dat die Ons Vader gebed gedagtes oor die saak van mense en die motiverings van enige groep rakende daardie saak/sake tersyde stel.

 • Ons weet en beleef hoe ons tydens die bid van die Ons Vader gebed in hoër ruimtes ingeneem word, daar waar dit gaan oor u Naam, u Koninkryk en u Wil.

 • Ons weet en beleef tydens die bid van die Ons Vader gebed dat dit oor U op die troon gaan. In oor ons waar ons hoort: gelowiges in Christus, die KERK, u kudde, u onderdane voor U, die Koning van die konings en die HEER van die HERE.

HERE, wat ‘n wonderbaarlike vrede daal in ons neer terwyl ons stil en biddend wag op:-

 • die kragtige leiding van u Gees en u antwoord aan die Sinode,

 • die brood wat die verteenwoordigers van die KERK van u nodig het,

 • die kwytskelding van ons sonde wat ons almal nodig het

 • en die bewaring van u Kerk teen enigiets wat vandag van die Bose sal wees.

Ons bid dat u vrede so sal neerdaal oor u hele KERKwaarvan die NG Kerk deel uitmaak. En dat ons sal glo, met ons hele wese sal glo dat die Sinode u Stem sal hoor. Want: Heb 11:6  As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

 

Vanoggend erken ons U as die lewende, die EEN wat in vandag se saak/sake Goddelike leiding en antwoorde aan u KERK sal gee.  Ons wag op grond van wat Jesus vir ons almal gedoen het, afhanklik, biddend en in volle geloofsvertroue op u antwoord.  Amen.

 

 

 

 

Kliek en kry: TWEE VERHALE VAN VERSOEKING

 TWEE VERHALE VAN VERSOEKING.
Hoe min is die gebooie in die Skrif.  Eers net een:  by die boom van kennis van goed en kwaad.  Toe TIEN, by Sinai.  Toe die drieledige Groot Gebod.
The Jewish tradition has 613 commandments  The 613 commandments include "positive commandments", to perform an act (mitzvot aseh), and "negative commandments", to abstain from certain acts (mitzvot lo taaseh). The negative commandments number 365, which coincides with the number of days in the solar year, and the positive commandments number 248, a number ascribed to the number of bones and main organs in the human body
Hoe swaar is die juk, hoe ondraaglik die las van so baie gebooie en reëls!
 
Hoe talryk is die ware verhale en die gelykenisse in die wonderlikste van alle boeke van alle tye vir alle mense, oud en jonk, mense in voorspoed en mense in nood, mense omring van heidense praktyke (soos Abraham). ‘n Kind kan jou die storie van Josef, barmhartige Samaritaan, die verlore seun vertel. Hoe moeiteloos verstaan boere die verhaal van ‘n volk in droogte (soos in die tyd van Elia). Hoe identifiseer individue wat die onregte teen hulle nie kan verstaan nie, met Josef. Ook mense wat nie dink dat hulle enigiets beteken nie (Gideon), gelowiges wat Christus op enige wyse verloën het (Petrus), mense wat verskriklik gesondig het en onuitwisbare smart veroorsaak het (Dawid met Uria, Dawid wat Batseba moes sien ly na die dood van haar baba).  VERSOEKINGSVERHALE.  Ons gaan vandag twee lees.  Die een begin met ‘n stelling wat ons kan skok.
 
NOU: Het jy ook al die volgende stelling gehoor: The Devil made me do it.  The devil caused me to sin...? Het jy al ooit die volgende gehoor: God made me do this wrong thing.  God wanted me to sin...
 
Laat ons deeglik kennis neem van  2Ti 3:16-17  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,  sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.  Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.  Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: "Ek word deur God versoek" nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie.  Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.   Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.
 
VERSOEK:  Satan vir Eva. Satan vir Judas.  Potifera vir Josef.  Jesus deur die duiwel.
 
NOU DIE EERSTE VERSOEKINGSVERHAAL:
2 Sam 24:1-4  Op 'n keer was die Here vertoorn op Israel. Hy het Dawid teen hulle aangehits en gesê: "Gaan tel die Israeliete en die Judeërs."  Die koning het vir Joab, die hoof van die leër, wat by hom was, gesê: "Trek rond deur al die Israelitiese stamme van die noorde tot die suide en tel die volk. Ek wil weet hoeveel hulle is."  Joab het die koning geantwoord: "Selfs al sou die Here u God die volk honderd maal laat vermeerder en die koning sien dit self, watter genot sou dit u verskaf?"  Toe die koning egter vir Joab en die leëroffisiere nadruklik so beveel, is hulle van hom af weg om die volk te tel.
 
Again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah — “Again” carries us back to the former tokens of His wrath in the three years’ famine [2Sa_21:1]. God, though He cannot tempt any man (Jam_1:13), is frequently described in Scripture as doing what He merely permits to be done; and so, in this case, He permitted Satan to tempt David. Satan was the active mover, while God only withdrew His supporting grace, and the great tempter prevailed against the king. The order was given to Joab, who, though not generally restrained by religious scruples, did not fail to present, in strong terms (see on 1Ch_21:3), the sin and danger of this measure. He used every argument to dissuade the king from his purpose. The sacred history has not mentioned the objections which he and other distinguished officers urged against it in the council of David. But it expressly states that they were all overruled by the inflexible resolution of the king.
 
KOM ONS KYK NA DIE BETEKENIS VAN HIERDIE TOEGELATE VERSOEKING: peirazo¯:  VERSOEKING: pi-rad'-zo: to test that is, endeavorscrutinizeenticediscipline: -  examine, try.
 
2Sam 24:8  Hulle het die hele land deurreis en na nege maande en twintig dae weer in Jerusalem teruggekom, 2Sa 24:9-10  en Joab het die uitslag van die telling aan die koning gegee. Israel was ag honderd duisend weerbare man wat kon oorlog maak en Juda vyf honderd duisend. Nadat hy die volk laat tel het, het Dawid se gewete hom gekwel. Hy het teenoor die Here bely: "Ek het swaar gesondig met wat ek gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding, Here! Waarlik, ek het baie dwaas opgetree."
2Sam 24:11-14  Nadat Dawid die oggend opgestaan het, het die profeet Gad, die siener van Dawid, na hom toe gekom. Die woord van die Here het tot Gad gekom en gesê: "Gaan sê vir Dawid: So het die Here gesê: Ek lê drie dinge aan jou voor. Kies vir jou een daarvan, dan sal Ek dit laat gebeur."  Gad het toe vir Dawid die boodskap gebring: "Wat wil jy liewer hê? Sewe jaar hongersnood in jou land, of drie maande waarin jy voor jou teenstanders vlug en hulle jou agtervolg, of drie dae lank pes in jou land? Oorweeg nou goed hoe ek Hom wat my gestuur het, moet antwoord."  Dawid het vir Gad geantwoord: "Ek is in 'n hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie."
 
2Sam 24:15-17  Daarna het die Here 'n pes van die oggend af tot die aand onder Israel ingestuur. Van die noorde tot die suide het daar sewentig duisend gesterf. Net toe die engel sy hand na Jerusalem toe uitsteek om dit te verdelg, het die Here besluit om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf onder die volk aanrig, gesê: "Dis nou genoeg. Trek jou hand terug." Die engel van die Here was toe net by die dorsvloer van Arauna die Jebusiet.
2Sam 24:17  Terwyl Dawid die engel sien wat die volk tref, sê hy vir die Here: "Dit is ék wat gesondig het. Ja, ék het oortree. Wat het hierdie arme mense gedoen? Tree liewer op teen my en my familie."
2Sam 24:18-24  Gad het daardie dag na Dawid toe gekom en vir hom gesê: "Gaan op en bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloer van Arauna die Jebusiet  (die man van Jerusalem)." Dawid het toe opgegaan soos die Here hom deur die woord van Gad beveel het. Toe Arauna afkyk en die koning en sy amptenare na hom toe sien aankom, gaan hy uit en buig diep voor die koning. "Waarom kom die koning na sy dienaar toe?" vra Arauna. "Om die dorsvloer van jou te koop en 'n altaar vir die Here daarop te bou, sodat die plaag van die volk af weggeneem kan word," antwoord Dawid. Arauna het vir Dawid gesê: "U kan dit gerus maar vat, U Majesteit, en offer net wat u wil. Kyk, die beeste vir die offer is hier, en die dorsslee en die jukke is beskikbaar as brandhout.  U Majesteit, Arauna gee dit alles aan die koning. Mag die Here u God u offer aanneem."  Hierop het die koning vir Arauna gesê: "Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie." Dawid het toe die dorsvloer en die beeste vir sowat ses honderd gram silwer gekoop.
2Sam 24:25  Hy het net daar 'n altaar vir die Here gebou en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hierna het die Here weer die gebede vir die land verhoor, en die plaag is uit Israel weggeneem.
 
En so het die TEMPEL VAN SALOMO sy plek volgens die wil van die HERE, hoog bo die altare van die nasies, gevind.
2 KRON 3:1-2:  Salomo het begin bou aan die huis van die Here in Jerusalem. Dit was op Moriaberg waar die Here aan Dawid, sy pa, verskyn het, op die plek wat Dawid laat regmaak het, waar die dorsvloer van Arauna die Jebusiet was.  Hy het begin bou op die tweede van die tweede maand, in die vierde jaar van sy regering.
 
En so, ook in ‘n plek van trane en berou, verootmoediging en vergifnis, daar waar God ons groot sienswyse van onsself afbreek, daar waar ons op ons knieë oor onsself is, soos Dawid, daar bou God sy tempel in ons en word ons as Kerk sy tempel.
 
1 Kor 3:16-17  Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie?
As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle.
 
 
Het God toegelaat dat Jesus deur die duiwel versoek word?  Hy het Hom deur die Gees die woestyn laat inlei.  EN JESUS HET DIE ENIGSTE METODE AAN ONS DEMONSTREER OM VERSOEKING TE WEERSTAAN.
 
Mat 4:1-11:  Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word.  Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en naderhand het Hy honger geword.  Die versoeker het toe gekom en vir Hom gesê: "As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word."  Maar Hy antwoord: "Daar staan geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom."  Daarna neem die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan  en sê vir Hom: "As U die Seun van God is, spring af! Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en: Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie."  Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie."  Toe neem die duiwel Hom na 'n baie hoë berg toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag   en sê vir Hom: "Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien."  Daarna het die duiwel Hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg.
 
 
Dankie, HERE, vir al die versoekingsverhale in die Skrif.
Dankie vir die hoogste, heerlikste versoekingsverhaal, dié van Jesus.
Laat ons u voorbeeld navolg, HERE.  Help ons daartoe.  Om u Naam ontwil, Amen.

Kliek en kry: ERFENISDAG: DAG VAN KOSBARE DINGE

 ERFENISDAG:  DAG VAN KOSBARE DINGE
Grafika: Maretha Maartens.
 
Dis nie net braaidag nie.  Ja, ons braai, dié wat kan.  Maar va
 
1 KOR 2:12-15:  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.  Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het.  Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.  Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie.
 
Erfenisdag is ‘n instelling van mense, en ook hierdie dag is uit God, deur God en tot God.
Erfenisdag is die dag van die hoogste sensitiwiteit.  Van ‘n sensitiwiteit soos vir musiek, die komposisie van ‘n foto, wyn, die egtheid van pêrels tussen jou tande, die geur van reën en grond.
 
Erfenisdag, 24 September, is ‘n oop dag waartydens God se kinders die geleentheid het om asof met perfect pitch te luister; HOOR. Om soos die mees sensitiewe fotograaf te kyk, te SIEN.  Om soos ‘n wyn-en voedselkenner TE PROE.  Om soos die koper van pêrels, soos iemand wat Braille lees, te VOEL. Om soos ‘n boer ná lange tyd van somerdroogte die geur van natgereënde aarde te RUIK.
Erfenisdag is die dag van die hoogste sensitiwiteit.  Dis ‘n wonderlike, grootse dag: die dag waarna ons totaal anders kyk as die mense van die wêreld.   Dit is die dag van kosbare dinge.
 
Gen_1:28  Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip."
Gen 2:4-5  Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het,  was daar nog nie enige struike op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Gen_2:15  Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.   Ja, Hy het die mens gemaak om die fynbos op te pas, die woude, die koraalriwwe, die bergluiperds en renosters, die skoenlappers en mossies, die bye, o, die heuningbye, die dolfyne en walvisse, die strande en riviere.
Erfenisdag is die dag van die hoogste sensitiwiteit.  Dit is die dag van kosbare dinge, waarop ons met ons kinders en kleinkinders oor bye sou kon gesels. Oor fynbos, botterblomme, aalwyne, proteas.  Oor voëls — dit kan voëlkykdag vir die hele gesin wees, nie net gholfdag vir Pa nie.
 
 
ERFENISDAG is die dag waarop ons na MENSE as KOSBARE wesens kyk.
Die carwatch met haar verweerde gesig is kosbaar.  Die carwatch se kind met die vuil, onversorgde hare wat lankal gesny moes gewees het, is kosbaar.  Die vreemdeling in ons midde is kosbaar.  Die oumens wat so aankruie, is kosbaar.  Die Chinese vroutjie wat geen woord in my taal kan praat nie en so hard fokus om my in die Chinese Shop te verstaan, is kosbaar, so kosbaar dat ek vir haar kan bid. Almal is bedoel om weer beelddraers van God te word, soos heel aan die begin.  Hoe kosbaar is elke mens wat verwond iewers lê, soos wat Jesus in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan aangedui het.
 
HOE KOSBAAR IS JY. In die OT staan:
Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke,  u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil.
Psa 36:9  In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid.  U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by dié wat U erken en u trou by dié wat opreg is. [Ps 36:6-11]
 
1 Kor_1:9  God is getrou, Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.
2 KOR 3:17-18  "Die Here" beteken hier "die Gees", en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.  Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.   
 
Hoe KOSBAAR is elkeen in die stadige, dikwels pynlike proses van verandering om aan die beeld van Christus gelyk te word.  Is jou man of kind iemand wat teen enige vorm van verslawing stry?  Beantwoord baie mense nie aan jou standaarde nie, faal medegelowiges jou keer op keer?  Hoe geduldig en genadig moet ons met mekaar wees, soos met bytjies wat ons uit damwater haal en in ons handpalm laat droog word en vlerkies laat droog skud voordat hulle vlieg.  Soos met swaelkuikens wat in die huis invlieg, in ‘n lap gevang word en buite losgelaat word.
 
En wat is die allerkosbaarste?  Paulus het dit gevind:
 
FIL 3:7 -12 Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus,  ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry  en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood,  in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.  Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het.
 
 
Geseënde Erfenisdag!  Mag jy vandag’n deur die Gees snaarfyn ingestelde sensitiwiteit beleef vir sy hele skepping, vir mense, vir elkeen in die KERK, vir elkeen wat ons faal… en vir die Stem van die Gees aangaande Christus!
 
 
 

Kliek en kry: GOD VAN ONVOORSIENE TYE

 
GOD VAN ONVOORSIENE TYE
Grafika: Maretha Maartens
 
Ná die ouerhuis, ná ons skool- en universiteitsjare, ná ons troudag, ná die geboortedae van ons kinders, ná ons 21e verjaardag, ná die blye dag toe ons ‘n werksaanbod of -aanstelling gekry het, ná aftrede, ná enige skuif en enige besluit, ná sowel sonde as skuldbelydenis wag altyd, sonder uitsondering, iets onverwags en onvoorsiens: meer uitdagings, meer genade, meer van alles as wat ons ooit voorsien het.  
 
OP PERSOONLIKE VLAK ontvang ons meer liefde en Goddelike genade, meer sorg en beskerming as wat ons ons ooit kon indink.
Ons leer meer kommer ken, meer verwonding, meer heling, meer nuwe paaie, meer siekte, skeiding en dood, meer van God se krag en Almag, meer geestelike groei deur die Woord en die Gees as wat ons in ons wildste drome sou kon voorsien.  
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK groter diepte op God se kinders:  dieper berou, dieper afhanklikheid, dieper verlange na God. 
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK tye van dieper selfondersoek: Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?
Daar wag op PERSOONLIKE VLAK tye waarin kinderlike geloof plek maak vir naakte geloof, vir ‘n wilsbesluit om NIE jou vertroue in God prys te gee nie.  Dan sê jy vir jou eie siel: Vertrou op God!   Dan haal jy Jesus se woorde vir jouself aan:  
 • Luk 7:23: (ANV)  En gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie."
 • (AOV)  En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.
 • (BBE)  And a blessing will be on him who has no doubts about me.
 • (CEV)  God will bless everyone who doesn't reject me because of what I do."
 • (ERV)  Great blessings belong to those who don't have a problem accepting me."
 • (ESV)  And blessed is the one who is not offended by me."
 • (GNB)  How happy are those who have no doubts about me!"
 • (GW)  Whoever doesn't lose his faith in me is indeed blessed."
 • (KJV)  And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
 
En jy ontdek op PERSOONLIKE VLAK:  In alles en ná alles wat ek persoonlik beleef, ervaar, oor myself afgetrek het, deurmaak, oorgekom het, het MEER gebeur en word ek MEER geseën as wat blakende gesondheid en ‘n kommerlose bestaan ooit vir my sou kon vermag.
Jy ontdek OP PERSOONLIKE die waarheid van Paulus se Geesgeïnspireerde tydlose, nie-redigeerbare en onwysigbare stelling:
 
Rom 8:28-30:   Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.  Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.
 
Ons gaan ‘n lied van die Koragiete lees.  Dié benaming kom uit 1 Kron 9:19:  Sallum seun van Kore, seun van Abiasaf, seun van Korag, en sy verwante uit sy familie die Koragiete was verantwoordelik vir die dienswerk van die drumpelwagte by die tent, net soos hulle vaders wagte was by die ingang tot die kamp van die volk van die Here.
 
Die moontlikheid bestaan, só beweer sekere ou eksegete, dat een van hierdie Leviete saam met Dawid was toe hy voor Saul uitgevlug het.  Dat hierdie lied dalk aanvanklik saam met Dawid gesing is: ‘n duet van Dawid en die Koragiet.
 
Ps 42:1-3  Vir die koorleier. 'n Gedig van die Koragiete. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God.  Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?
Ps 42:4  Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: "En waar is jou God nou?"
Ps 42:5  As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang – 'n skare wat feesvier.
Ps 42:6-8  Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper   en my God! Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af  waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis.
U het golf na golf oor my laat slaan.
Ps 42:9  Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en sal ek selfs in die nag 'n lied vir Hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe.
Ps 42:10-11  Ek wil vir God sê: "My Rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand?"  Dit sny deur my hele wese as my teëstanders my spot en dag na dag vir my sê: "En waar is jou God nou?"
Ps 42:12  Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God.
 
MAAR: DIE VOLK VAN GOD, die VERBONDSVOLK, OU ISRAEL EN NUWE ISRAEL, DIE KUDDE VAN JESUS,  DIE HUISGESIN VAN GOD, die BRUID, ontdek ook meer aangaande God as wat hulle en ons ooit sou verwag:  
Ná hulle Goddelike bevryding uit Egipte, ná die Verbondsluiting met Israel van Sinai af, die tydperk van die Rigters, het Israel van God afgedwaal en het hulle die geregtigheid van God leer ken: vyandige leërs het hulle aangeval, en Kanaän het ‘n bedreigde land geword. Dat God ook só met sy verbondsvolk kon werk, dit het hulle nie voorsien nie.  In hulle nood sing die volk OOK die lied van die Koragiete.
En dit is waar ook ons nou is, God se mense in ‘n wêreld wat kantel en brand en ontplof en te gronde gaan in aanloop tot die Wederkoms.  Tydens die geboortepyne van die nuwe tyd.  
 
Laat ons Psalm 42 sing, want ons God gee meer, sorg meer, is meer betroubaar en groter as wat ons ooit kon voorsien. Gelowiges van alle tye het dit ontdek.  Weer is dit Paulus wat ‘n Geesgeïnspireerde tydlose, nie-redigeerbare en onwysigbare gebed bid, die gebed wat ons as huisgesin van die HERE vir mekaar, vir die geloofsgemeenskap en vir elke kerk en gemeente in onvoorsiene tye soos dié mag bid, wil bid en moet bid:
 
Ef 3:14-21:   Daarom kniel ek in gebed voor die Vader  aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
 
Ons bid dit nou.
 
 
 

Kliek en kry: Hartverskeurende boodskap uit die NOORD-KAAP en Psalm 88

 

 

GRAFIKA-ADRES ONDERAAN.

HARTVERSKEURENDE BOODSKAP UIT NOORD-KAAP

 EN PSALM 88

Daar is tans 'n hartverskeurende boodskap op die meeste van ons se selfone.  Dit kom van Van Wyksvlei af.  Dit handel oor diere in die droogte, oor die mense wat diere in doodsangs en hongersnood sien, versorg, sien sterf en die werklikheid van  baie reënlose seisoene op 'n wyse beleef soos wat min van ons nog ooit ervaar het.

 

Omdat dit die roep van baie van ons geloofsgenote is, haal ons die name uit.  Dit is 'nroep wat eintlik namens almal geroep word, 'n oproep deur baie.  Hier volg die inleiding:

Kan ek asb vir julle as groep vra om vir ons vriende in VanWyksvlei te bid... Nie net vir hulle nie, maar vir die hele streek wat so swaar kry... Ek het hierdie whatsapp vanoggend gekry van haar af... En glo my... die vrou wat hier skryf, is n positiewe mens.... Maar die droogte knak haar.... Asb... Bid vir hierdie mense... Vir die hele droogtegebied... Dankie julle.

 

Die stem (me) uit van Wyksvlei roep:

''Dit is 5 September 2019 net voor drie in die oggend. Ek lê Al seker Vir die laaste uur wakker. Luister Na die wind wat buite stoot, die Boerboel onder ons kamervenster, luister Na die nag.

''As Ek Nou Na buite toe gaan, gaan Ek die ystervarke kry in die erf by die waenhuis. Daar gaan hasies wees, hulle Kom soek iets Om te eet. Ek hoor  n ooi bler. Ek hoor regtig nou hierdie goed.

''Maar dis Nie wat Ek Vir jou wil vra Nie. Ek wil Vir jou vra, as JY wakker word vanoggend, Om ASB voor JY opstaan, by ons Hemelse Vader te pleit Vir ons Vir Genadereën.

''Mense ons is Moeg, hier word groepe gestig dinge gedoen Om mense te help aangaan. Maar Ek Ek Kom vanoggend Na jou, en vra net een gebed met ons Vader, en dus Vir reën vir ons diere.

''Gister het ‘n Maat gekom om te help skaap spuit, maar ons Kon Nie, ons het swak ooie met hul lammertjies aangery plaas toe.

''Ons ry Vleiplaas in en hier struikel n Groot springbokram regop. Ons stop wil hom vang en besluit as ons terugkom, sal ons hom vang, maar ons Kon hom Nie kry.

''Vanoggend sal ons weer Kyk, ons Los Nie swak diere in die veld Nie.

''Die uile, hasies, almal Kan maar huis toe Kom. Die blouape sit by die voerbakke en eet, Saam met die skaap. Mense, die woord vrek of dood bestaan nie Meer by my en my man nie, ons praat van weggaan.

"Die ooi is WEG of die lammetjie is het WEGgegaan.

"'Ou mater Ek vra net twee minute as JY wakker word. Ons is hart en siel in die Karoo, bid ASB Vir die boere wat oor is vir uitkoms. Ek weet daar is Baie wat sê ons het n fout gemaak om plaas toe te Kom, nee ons het Nie, God het Saam met ons gekom.

''Bid ASB as dit lig Raak, dus Al wat Ek jou vra ou Maat. Mooi DAG Vir julle, daar waar julle loop.''

 

Skryf, weet ons, is die neerslag van ervaring, van wat ons van ons voorvaders gehoor, self gesien, beleef, meegemaak, deurgemaak of leer verstaan het uit ons werk en saamwees met ander.

 

HEMAN die Esragiet het ‘n lied geskryf.

Heman was verskriklik slim.  En nie net slim nie, maar wys, met die wysheid van God. Sy naam was in dieselfde kategorie as dié van Einstein, Newton, Plato, Beethoven, Leonardo da Vicni en Dr Japie van Zyl van NASA.  Die Bybel sê net Salomo het hom in wysheid oortref.

1Kon 4:30-31  Salomo het meer wysheid gehad as al die ander mense, van die ooste af tot in Egipte. Hy het meer wysheid gehad as enigiemand andersmeer as Etan (Ps 89:1) die Esragiet, en meer as Heman (Ps 88:1) , Kalkol en Darda, seuns van Magol  the sons of Mahol,” which, however, is to be taken not as a proper name, but appellatively for “sons of music, dancing.”  Die musikalegeniale komponisseuns). Sy (Salomo se) naam het bekend geraak onder al die nasies in die omtrek.

Weer oor die briljante broers, van wie HEMAN een was:

1Kron 2:4-6:  Juda (Moses se opvolger) se skoondogter Tamar het vir hom Peres en Serag in die wêreld gebring. Hy het dus altesaam vyf seuns gehad.  Die seuns van Peres was Gesron en Gamul, en die seuns van Serag was Simri, Etan, Heman, Kalkol en Darda, vyf altesaam.

 

Skrifkenners lei uit 1 Kron 2: 6 af dat Heman die seun van Serag, en die kleinseun van Juda was, een van VIER geniale broers: HEMAN, ETAN, KALKOL EN DARDA  en dat Heman oor die ellende van die Hebreërs in Egipte geskryf het.  Oor een van die ellendigste tydperke voor die ballingskap in elke Joodse gesin se geskiedenis.

 

Hier is die lied waarvan Heman sowel die woorde as die musiek geskryf/komponeer het:

Ps 88:1  'n Lied. 'n Psalm van die KoragieteVir die koorleier: met fluitspel. 'n Gedig van Heman die Esragiet.
Ps 88:2-7  Here my God wat my altyd help, ek (die Israelitiese volk) roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot U. Laat my gebed nie tevergeefs wees nie, hoor my geroep.  Die swaarkry het vir my te veel geword: ek vat al aan die doderyk,  ek staan al met die een voet in die graf, ek het geen krag meer nie.  Dit is asof ek (die Israeliete in Egipte, die mens wat so bid) al tussen die dooies is, tussen dié wat gesneuwel het en in hulle grafte lê, dié aan wie U nie meer dink nie en van wie U u hand teruggetrek het. U het my (die Hebreërs in Egipte) onder in die put laat beland, in diepe duisternis.
Ps 88:8-12:   U gramskap (woede jeens my) rus swaar op my, U laat al u golwe oor my breek. Sela  U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks; ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie.  My oë is al dof van ellende; die hele dag deur roep ek na U, Here, en steek ek my hande in gebed na U uit.  Sal U met dooies 'n wonder laat gebeur? Kan gestorwenes opstaan en U loof? Sela Word daar in die graf vertel van u troue liefde? Word daar in die plek waar almal vergaan, van u trou vertel?  Sal u wondermag ondervind word in die duisternis van die dood, u redding in die land van vergetelheid?  
Ps 88:14-17  Ek (Hierdie volk in Egipte, God se mense hier) roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek (hierdie volk in Egipte) tot U. Waarom verstoot U my (u volk, u mense), Here, waarom trek U U van my (u volk, u verbondsmense) af terug?  Ek (U volk, dié wat aan U behoort) y swaar, ek kwyn al weg van my jeug af. Dit is 'n swaar las waarmee U my teister. Ek weet geen raad meer nie.  (Dus: Ons planne is op.)
Ps 88:17  U toorn rus op my, U tref my met skrik en vernietig my. 

 

Hoe eindig Psalm 88?  Met ‘n oop einde.  Dit is soos die KREET in skilderye en beeldende kuns.

HEMAN, die Esragiet, ‘n Godvresende man, skryf hoe mense kan voel.  Hoe hulle volk gevoel het, heel waarskynlik in Egipte.  Hoe hulle oor God getwyfel het.
 

Ons weet nou dat die Hebreërs in Egipte beslis nog nie geweet het van die verlossing uit die fisiese Egipte, en die Verlosser, Christus, wat die mens uit die slawerny van sonde en die wanhoop van verlorenheid sou lei nie. 

 

HEMAN, die Ou-Testamentiese geniale wysgeer, digter en komponis, het nog nie geweet van Jesus Christus wat sou kom sê en wys hoe die Vader is nie.

EN DIT IS WAT JESUS VIR ONS EN VIR ONS BROERS EN SUSTERS IN DIE NOOD VAN VOORTSLEPENDE DROOGTE Sê:

Luk 18:1  Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: "In 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie.  En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: 'Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.'  'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie,  maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog."

Luk 18:6-8:  Toe sê die Here: "Hoor wat sê die onregverdige regter.  Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?

 

HERE, ONS BID DAT NIEMAND WAT AAN U BEHOORT, SE GELOOF SAL WANKEL NIE.

 

GRAFIKA-ADRES: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAC2zXE2tmhMQ0X9d0LDBM70DAeO14nUhi1weOrKvu-pRn-1wd

 

 

Kliek en kry: OM VOOR GOD TE DAVEN of: IN ONS KOORDRAG

Kies enige van die twee opskrifte
 
 
OM VOOR GOD TE DAVEN
IN ONS KOORDRAG
 
My suster Ryna stuur vir my en Adri meer as twintig foto’s van die vyeboom wat in hulle tuin bot, van blomme wat die grootheid van die HERE, die lieflikheid van sy handewerk van die grond en struike en meenthuismure af uitstraal.Ons God is die God van lieflike dinge, die Skepper van lieflike plante, lieflike bome, die Skepper en Gewer van lewe, lieflike, blye lewe.
 
Hoe GOED is sy Gees, die Gewer en Vertolker van die Woord, dat ons die lofliedere van ‘n ou man in die Psalms vind.  Ps 71 is so ‘n beleë, lieflike psalm. Dit vertel van weerloosheid en hoop. Van ‘n verlede waarvan die gelowige net kan sê:  KYK wat het God vir my gedoen.  Van die troue onderwysing van God aan ‘n jong gelowige.  Van waar hierdie psalmkrywer nou is. Van dit wat vir die psalmskrywer ERNS is: dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag.  (Hy beskou dit nie as dweep en godsdiens in iemand se keel afdruk nie.  Hy neem Deut 6 so letterlik op:
 
Deu 6:4-9:   Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.  Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;  en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.  Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.  En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.
 
SO WOU EK OOK SEPTEMBER DEURLEEF HET.  DIT WAS DIE PLAN GEWEES.
So wou ek gesing het.  Dit was die plan gewees:
Psa 71:14-19:  Ek, ek sal gedurigdeur bly hoop, ek sal U altyd weer loof.Sonder ophou sal ek van u verlossingswerk, van u reddingsdade bly praat, want hulle is meer as wat ek kan tel. Ek kom om u magtige dade te prys, Here my God, die verlossingswerk wat net U kan doen. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot; groot is die dinge wat U gedoen het! Wie is soos U, o God?
 
O, met watter aanbiddende verwondering, met watter sekerheid in die onveranderlike God lê of sit of daven hierdie ou Psalmskrywer nie!
 
DAVEN, DRIE MAAL PER DAG BID EN TEFILAH, soos die Jode dit verduidelik:
 
DAVEN  
“The common term used for prayer for those with a Yiddish background is to daven (pronounced daa-ven). Some say that "daven" comes from the Hebrew which means "to move the lips." Davening is when Jews move their lips. We don't pray silently; we pray verbally, vocalizing our prayers.”
 
DRIE DAVEN-GELEENTHEDE PER DAG
According to the Talmud, it was our forefathers, Abraham, Isaac and Jacob, who first instituted prayer: Abraham was the first to pray the morning prayer, Isaac, the afternoon prayer, and Jacob, the evening prayer.
Jakob se naggebed word in Gen 28 beskryf.  Daar was die leer die konneksie tussen God en mens.  Aan die bopunt van die leer het GOD gestaan en met Jakob gepraat:   
 
Gen 28:13-14:   En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.
 
Wat sê Jesus hieroor?
Joh 1:51  (1:52) En Hy sê vir hom Natanael): Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens.
 
Rom 10:6-8  Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring;  of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring?  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig.
 
 
TEFILAH
In Hebrew, the word for prayer is tefilah. What does the word tefilah mean? There are two translations that are literal and accurate. The word tefilah comes from the word pellel which means "to judge, ." Tefilah is a time of self-evaluation, self-judgment, introspection, when a person takes the time to focus on himself and goes within himself to see what it is that he needs, what it is that he is all about, what are his faults, what are his qualities, what is it that he needs from G-d, and why should G-d give it to him. Dit gebeur in gebed.
 
tefilah also means "attachment." OM TE HEG.  When we daven, we create a bond between ourselves and our Creator.
 
Hoor wat sê Jesus oor dié betekenis van tefilah:
Joh_15:4  Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.
 
 
IN ONS KOORDRAG         
Ek wou dwarsdeur September 2019 doelbewus, met my hele hart lofliedere, aanbiddingliedere, dankliedere vir die Drie-enige God gesing het. Nou het gister weer gebeur. Hoofberig: ‘n kindjie is ontvoer. Vir haar het ek vier of vyf keer in die nagtelike ure gebid.  Ek het gedoen wat ons almal gedoen het.  EN sy is gevind, tot ons grootste, diepste vreugde.  Prys die HERE!
 
Ek het egter vanoggend vroeg vir Hennie gesê in hierdie duisternis vóél ek nie lus vir lofliedere sing nie.  Maaer ook dít was in ons gesprek: (want die perspektief het stadig deurgebreek, soos die dagbreek van God in hierdie duisternis):  In Suid-Afrika en wêreldwyd is aan die gang wat in Op 12:17 staan.  Hier is die hoegenaamd nie ‘n wit-swart-bruin-stryd en oorlog nie.  Hier is dit, soos wat dit wêreldwyd is, die stryd van die Satan en sy magte teen Christus en sy kinders. Vroeër het die gelowiges hier en oorsee dalk Bybelstudie hieroor gedoen en gepraat.  Die simboliek was so duidelik: Duisternis en lig. Dié wat in Christus is, en dié wat nie aan Hom behoort nie. 
Ja, ons het gepraat oor die draak van Op 12:17:  Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
 
Nee, hier is dit die ergste, dink ons dalk.  Hier, in Suid-Afrika.
Dis verskriklik erg.  Maar as ons verplaas sou word na enige ander plek op aarde, sal Op 12:17 ook daar waar wees.   
 
Die grootste groeiende godsdiens in die VSA, in die Weste, so word gesaghebbend beweer, is WICCA.  ‘n Sagter woord vir heksery, Witcheryt, Whitchcraft. Wikipedia gee ‘n deeglike beskrywing daarvan. Die inhoud was vir my diep ontstellend. https://en.wikipedia.org/wiki/Wicca.  WICCA is anti-Christelik, ‘n aspek van die werk van die Antichris. En dan praat ons nog nie eens van Satanisme, ISLAM, okkultisme, Boeddhisme, onbetrokke en lam Christenskap, dwaallering in die KERK wêreldwyd nie.
 
Laat ons onder geen illusie verkeer oor wat hier om ons EN wêreldwyd, ook in die lande waarheen baie Suid-Afrikaners uitwyk, gebeur en gedy nie.
 
Laat ons geen illusie hê oor wat NOU op die hele aarde aangaan nie.
 
Op 12:17  Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het.
 
Twee opponerende magte veg in hierdie oggend in ons.  Ek dink die geveg tussen geloof en kleingeloof/ongeloof, die geveg tussen ons persepsies van die sigbare werklikheid en ons vertroue aangaande die Skrifwaarheid aangaande die ONSIGBARE werklikheid is BAIE werklik vanoggend:
 
Heb 11:1  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
 
BLINDE GELOOF?
Ons sou dit BLINDE geloof kon noem.
Maar dit was nie BLINDE geloof nie.  Dit was verhoudingsgeloof.  Vashougeloof. Aanhou-glo geloof.  Nie-opstandige geloof.  Ek het God met my hoor praat-geloof.  Eensydige geloof. Gehoorsame geloof.  Realistiese geloof:  Ek leef net ‘n tydjie hier in die goddelose wêreld, ek gaan sterf, en ek gaan na ‘n beter vaderland, waar God vir my en my medegelowiges ‘n stad gereed gemaak het.
 
Heb 11:11-16  Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het.  Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see.  Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is.  Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan.  Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie; trouens, Hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak.
 
SONDER ONS KOORDRAG KAN ONS NIE SING NIE
In ons tyd is dit die geloof van God se kinders wat hulle loflied slegs kan sing as hulle aangetrek is in die volle wapenrusting wat God aan hulle gee.  
 
Ef 6:10-18  Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,  en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.  Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Ef 6:19  Bid ook vir my dat wanneer ek preek,  (Bid ook vir elke leraar wat preek) dat God my (hulle) die woorde gee dat ek (hulle) die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.
 
Ons koordrag is die wapenrusting van die geloof.  En ons lied is Hab 3:13-19:  U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u Gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi; wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, ‘n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe; my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek vir die volk wat op ons ‘n aanval maak.  Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie — nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.  Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente.
 
WAAR WAS JOU GOD?
Ek kry vanoggend ‘n Whatapp-boodskap van ‘n man in een van ons gebedsgroepe: “Een man vra my gister waar was jou God toe sy gevat is? Nou kan ek sê : Hier is my God, wat gebede verhoor!”
 
 
 
 
 
 
 

Kliek en kry: DIE ENORME KERN VAN GELOOF

DIE ENORME KERN VAN GELOOF.
 
Geloof is gebou op en sentreer om die Godsopenbaring van die enorme, die allesoorheersende wete:  GOD HET MY LIEF. 
 
So plant en saai ons toe twee metgeselplantsaadjies vir die somer wat kom: tamatiesaad langs basiliekruidsaadjies, ook genoem balsemkruid- of koningskruidsaadjies.
 
Basiliekruidsaadjies is kleiner as ‘n kopspeld se kop, sulke swart mini-saadjies.
 
Soms dink ons geloof is ook so: dat dit iets is wat om die allerkleinste kern gebou is.  Maar dit is nie so nie. Geloof is gebou op en sentreer om die enorme kern van die Godsopenbaring: GOD HET MY LIEF. 
 
 1. GOD HET MY VERBONDNAGESLAG LIEF.  (Ja, die nageslag van my wat in Jesus glo, my lewe aan Hom gegee het en die heilige verhouding met Hom tot my smart steeds daagliks met my sonde beklad.)  
Exo 34:6-7:  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag."
 
Daarom, omdat God genadig en barmhartig is, maar ongeërgdheid oor die kladde van my sonde nie duld nie, is ons ook so dankbaar dat daar die geleentheid tot en moontlikheid van berou en skuldbelydenis is. Daarom, of ons in enige saak reg of verkeerd was, ons het waarskynlik in gedagtes, woorde, gesindhede en dade gesondig.  Daarom berou ons ons sonde, en gaan ons in skande en smart in die sfeer van sy liefde in, waar ons vergifnis vind.  En keer op keer ná sondebelydenis en vergifnis die versekering ontvang:  
 
"Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde.
                 
Om in die liefde van God in te kyk, so verblindend en ondenkbaar, is om in die enorme kern van Geloof in te kyk.  Daar, in die middel van ons geloof, is nie ‘n byna onsigbare basillekruid- of mosterdsaadjie nie.  Daar is ‘n ENORME KERN.  Die kern  wat ons sien as ons glo, is God se liefde.
 
 1. Ons is die geliefde nuwe Israel, die geliefde geestelike Israel in Jesus Christus.
 
Deut 7:6-10  Jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Deu 7:7  Die Here het jou nie liefgekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie, jy was die kleinste van almal. Deu 7:8  Omdat die Here jou liefhet en Hy sy belofte nakom wat Hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van Egipte. Deu 7:9  Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam, Deu 7:10  maar Hy straf elkeen wat Hom haat, Hy bring hom om, Hy laat nie na om elkeen wat Hom haat, te straf nie.
 
Die enorme kern van geloof is die openbaring:  God het my lief, God het my verbondnageslag lief,  en waarlik, ek het God lief.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE AFGEDWAALDE SEUN/ DOGTER LIEF. 
Luk 15:20-24  En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom.  Toe sê die seun vir hom: 'Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie.'  Maar sy pa roep sy werksmense: 'Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan!  En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier!  Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.' Toe het hulle begin feesvier.
 
 1. GELOOF IS OM DAARVAN OORTUIG TE WEES: GOD HET ELKE LID VAN SY HUISGESIN LIEF (ook vir my en jou wanneer ons dinge beleef wat ons aan niemand anders as aan Hom kan vertel nie.)
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom teruggekry.' "
 
 1. Hierdie openbaring/begrip/ insig in/ besef van die enorme Goddelike kern van geloof  beroof en stroop en snoei ons van hoogmoed en bitterheid, van onvergewensgesindheid en duisternis in onsself oor alles wat mense ons aandoen.  Oor al die lyding en leed wat mense in ons intieme kring in ons lewe veroorsaak.
 
WANT:  die enorme kern van geloof is die liefde van God, die GOD van liefde, ook vir dié wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Luk 15:1-10:
 
 Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: "Hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle."
Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis:
"Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry.
En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: 'Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor nege en negentig mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie."
 
"Of watter vrou wat tien silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie? En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: 'Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry.' Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer."
 
Die enorme kern van geloof is die Godsopenbaring dat die God in Wie ons glo, Liefde is en sondaars liefhet.  En dat HY meer vir ons doen, wil doen, gee en wil gee, as wat die mens ooit kan droom of bid of dink.  So wil en kan Hy dit ook doen vir daardie een, daai een, die een wat al ons standaarde faal, ons harte breek, ons opofferinge vertrap en ons energie, tyd, bates en gawes verspil en uitmors.
 
Kom ons bid vandag in hierdie besef van die enorme kern van ons geloof vir die boeremense van ons land.
 
Ons Vader wat in die hemel is, ons bid vanoggend weer vir elke Christenboer, familieboerdery, lewensmaat van ‘n boer en die hele landbougesentreerde segment van ons bevolking. Ons bid vir die soort geloof wat net deur u Woord en Gees bewerkstellig en lewend gehou kan word: dat hulle sal glo dat U hulle liefhet.  Dat hierdie sekerheid hulle hele wese sal vul: GOD HET MY LIEF.  Dat U aan elkeen wat sekerlik soms/tans/maande lank reeds innerlik so alleen, so stemloos, so verlate, so uitgelewer, so bedreig en radeloos voel en nogtans volhardend moet voortgaan, die Skrifperspektief ten opsigte van geloof sal gee: Geloof is om te weet:  GOD HET MY LIEF.  Geloof is geloof in die liefde van die Almagtige God. Geloof is geloof in die liefde van dié God wat vir my ‘n Vader, ‘n Verlosser en Redder, ‘n Vriend, ‘n Leidsman, Voorspraak en Helper is.  Geloof is geloof in die liefde van God wat Liefde is.     
 
Al moet ek sukk’lend voorwaarts gaan.
Al raak my krag so gou gedaan,
Dan nog sal ek oorwinnaar bly
Want wie kan van Gods liefde skei? –J.F. du Toit (nie Totius nie).
 
HERE, giet die oortuiging, die besef en krag van u Goddelike liefde in elke Christen in die hele landbougemeenskap uit, asseblief.  En roep landboumense wat hulle heil tot dusver nie in U gesoek het nie, asseblief na U toe. Amen.
 
 

Kliek en kry: MET DIE VUUR SO NABY

 

MET DIE VUUR SO NABY

Gisteraand kry ons die skokkende whatsapp-boodskap:
Die koshuis langs Lilian s'n is aan die brand. Hulle ontruim Metanoia nou ook.
Lilian is ons kleindogter. Haar verantwoordelikheid as HK tydens die brand was om die studente in haar koshuisgang die vierverdiepingkoshuis. Metanoia, met meer as 500 studente wat daar woon, ordelik en kalm te laat ontruim.  Die vlamme vanuit Huis ten Bosch (waarvan 8 kamers beskadig of in puin gelê is), was skrikwekkend.
 
HOE dankbaar was ons, duisend kilometer daarvandaan, vir die volgende boodskappe:: “Stellenbosch fire service was fantastic and contained the fire very quickly. Almal is ontruim na Wilgenhof en Rektor het hulle daar toegespreek. Lyk my daar is 1 student se hande beseer. Verder is almal fine. Daar is vir eers genoeg slaapplek. Maar studente het toiletware ens nodig. Dit kan by kampus gesondheid afgegee word.”
 
Hoe skrik ons wanneer ‘n brand,  so sigbaar, hoorbaar, en onteenseglik en lewensbedreigend in ‘n studentekoshuis uitbreek! Vraag op vraag het deur ons gemoed gegaan: Is enige student in die brandende koshuis daar in die gebou vasgekeer?  Kon almal betyds daar uitkom?  En hoe geskok is die studente in die koshuis langsaan! Hoe groot is die verantwoordelikheid van die jong leiers wat presies reg daar in die koshuisgange en kamers moet optree!
 
Hoe nodig was dit gisteraand dat dié wat ander moes uitlei, help, bemoedig en bedien, self liggaamlik en geestelik sterk moes wees. En dit was maar net die sigbare begin, iets wat gisteraand in selfies en op video vasgelê sou kon word. 
Die brand wat ons kon sien, was maar net die begin.  Want ons, die ouer mense, gaan binnekort na die HERE toe, en ons nageslag sal ander moet lei.  Hulle sal meer as trappe na onder, meer as die roete van ‘n lewensbedreigende en koshuisbedreigende brand in opdrag van die HERE aan ander moet wys.
 
Daarom bid ons dat die HERE hierdie belofte in Jes 43:3  aan elke elke burger van sy nuwe Israel in Christus in ons dag en in die toekoms sal vervul:
JES 43:2-3  As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.
 
Kan ons in ons leeftyd enige ander gebed bid as ons gebed vir die nuwe generasie, vir die jongmense wat uit Verbondsgesinne uitgaan om hulle plek duisend, tienduisende kilometers van die huis af te gaan inneem?    
 
Vanoggend eer en dank ons die HERE vir die sekerheid van sy liefde, sy diep omgee en sy genadige hart jeens mense.  Ons dank en eer Hom vir een van die innigste gesprekke wat vir ons almal in die Skrif bewaar is:
Mat 8:2-3:  'n Melaatse man kom kniel toe voor Hom en sê: "Here, as U wil, kan U my gesond maak." Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: "Ek wil. Word gesond!" En sy melaatsheid was onmiddellik weg.
 
Vanoggend dank en eer ons die HERE  dat ons weet wat u ewige doel ook met hierdie Skrifgedeelte is: 2Ti 3:16-17:  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
 
En vanoggend, terwyl die videomateriaal van daardie brandende koshuis vol onbetaalbaar kosbare studente — die kinders van ouers van oor die hele land— nie uit ons geheue wil wyk nie, bid ons vir die jongmense van ons land.
 
HERE, ons kan die groot ding wat ons vanoggend vir die jongmense uit Verbondsgesinne, hulle wat belydenis van geloof in die Kerk afgelê het van U vra, nie vir hulle gee of doen nie.  Net U kan dit vir hulle gee en doen.
 
Ons vra dat elkeen van hulle, die jongmense uit Verbondsgesinne, hulle wat belydenis van geloof in die Kerk afgelê het, GOU, binnekort, in so ‘n tere en liefdevolle en alles-veranderende gesprek soos in Matt 8:2-3  met U sal wees. Here, die hele aarde is vol van die hoog aansteeklike melaatsheid van sonde.  Ons almal, beginnende by oupas en oumas, pa’s en ma’s, en ook ons kinders en kleinkinders het sowel sondevergifnis as geestelike gesondheid nodig.  Ons bid vir hulle vir enige reiniging wat hulle nodig het, vir geestelike gesondheid en krag in Christus, vir kragtige groei in die Wingerdstok, dit is, in Jesus Self.
 
Ons bid dat hulle wat gaan leef en werk terwyl die aarde brand en die bedreigings so groot is, hulle antwoorde, sekerheid, lig en waarheid in die Skrif sal vind, soos wat dit in 2 Tim 3:16-18 staan.
 
Wanneer ons in ons gebede aan die jongmense uit Verbondgesinne dink, Vader,  aan hulle wat belydenis van hulle geloof in U gedoen het ... bid ons dat U, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur u Gees aan hulle wysheid gee en U so aan hulle openbaar dat hulle U werklik kan ken. Ons bid dat U hulle geestesoë so verhelder dat hulle kan weet watter hoop u roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat U vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot u krag is wat U uitoefen in hulle, ja, in ons almal wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van u mag  wat U uitgeoefen het toe U Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan u regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. [Ef 1:17-22]
 
OUR FATHER IN HEAVEN
Thank You for the prayer in Eph 1:17-22, inspired, worded and given by the Holy Spirit Himself.
This morning it is our prayer for all young people from Covenant families, all who have confessed their faith in You alone.
You alone can do for our youth what your Spirit teaches us to ask for.  Please do it for them, please give it to all of them:
 
Eph 1:17-21:  We ask You, the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give them your Spirit. Your Spirit will make them wise and let them understand what it means to know God.  Our prayer is that light will flood their hearts and that they will understand the hope that was given to them when You, our God, chose them. Then they will discover the glorious blessings that will be theirs together with all of God's people.  Father, let them know about the great and mighty power that You have for us followers. It is the same wonderful power You used  when You raised Christ from death and let Him sit at your right side in heaven. There Christ rules over all forces, authorities, powers, and rulers. He rules over all beings in this world and will rule in the future world as well.
 FATHER, please do this for all children from Covenant families. Let it be to the glory of your Name and the restoration and joy of your children.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: DIE WERKLIKHEID IS CHRISTUS

DIE WERKLIKHEID IS CHRISTUS
 (Het jy al aan 'n skaduwee vasgehou?)
 
Die werklikhede van ons tyd is byna onhanteerbaar.  Die mens kan die aarde nie meer hanteer, die aarde kan die mens nie meer hanteer.  Die mens sukkel met die ekonomie, die ekonomie sukkel met te veel mense.   Die mens wis die diereryk en natuur uit,  die natuur sterf en laat die mens sterf.
 
Hoe spartel die boere en landbougemeenskap!  Hoe spartel God se mense in stadsrade, hospitale, hoe spartel ons almal, spesifiek ook op persoonlike vlak.  Hoe spartel mense met onsekerheid oor hulle gesondheid, onsekerheid oor die toekoms, onsekerheid en pyn en egskeiding, dreigende egskeiding, skade, verwerping, in hulle saamleef met enige vorm van gestremdheid, liggaamlik, emosioneel, fisies en psigies!  Hoe spartel mense wie se ou kindertjies nou in die kankersale van ons hospitale is!  Hoe spartel ouers wie se kinders ver is, mense in die skokkende en dodelike agteruitgang van die klimaat, ekologie, die see en die aarde!
 
Is daar onuitwisbare Skrifbeloftes wat weer ons blydskap aan ons kan teruggee? Of vir die eerste keer kan gee? Daar is MEER as Skrifbeloftes wat weer ons blydskap aan ons kan teruggee.  Daar is beloftevervulling,  daar is die WERKLIKHEID, die REALITEIT, die onaantasbare SEKERHEID van  WIE EN WAT  ons ontvang het.  Vandag gaan daar baie herhalings van dieselfde sin en stellings wees, en dit is nodig. Oor en oor en oor en oor moet ons dit hoor en glo.
 
Luk 2:9-11  Meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik.  Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.   Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!
 
Dit is van lewensbelang dat ons hierdie Skrifwaarheid sal glo, want in Heb 11:6 staan geskryf:  “As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.”
 
Het jy al aan ‘n skaduwee vasgehou?
 
Kom ons lees uit Kolossense 2.
Kol  2:2-4  My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus.
Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie.
 
Kol  2:6-7  Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.
Kol  2:8  Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
Kol  2:9-10  In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
Kol  2:15-16:  Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag (soos in die tyd voor Christus) moet vier nie.
 
Kol  2:17  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.
 
Wat die Skrif oor skaduwees en Christus sê
Kan ons aan ‘n skaduwee raak, kan rituele en idees ons dra en beveilig?  ‘n Liggaam kan. ‘n Konkrete, ware Persoon kan.
 
Kyk wat staan regtig hier oor skaduwees en Christus.
KOL 2: 16: (ANV)  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.
(AOV)  wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
(ASV)  which are a shadow of the things to come; but the body is Christ's.
(CEV)  These things are only a shadow of what was to come. But Christ is real!
(EMTV)  which are a shadow of things to come, but the body is of Christ.
(ERV)  In the past these things were like a shadow that showed what was coming. But the new things that were coming are found in Christ.
(ESV)  These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ.
(GNB)  All such things are only a shadow of things in the future; the reality is Christ.
(GW)  These are a shadow of the things to come, but the body that casts the shadow belongs to Christ.
 
Sal Christus wat die Werklikheid is, ons dra?
O, Hy sal!
Ps 68:20  Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Sela
 
 
Wat is dus die tyding van groot blydskap wat groot blydskap sou bring EN ALTYD SAL BRING??
Die skaapwagters het die goeie tyding van groot blydskap heel eerste ontvang: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!”
 
Wie is vir hulle en ons gebore? 
ANTWOORD: Die Verlosser uit sonde en die dood.  Die Verlosser uit onsekerheid.  Die ROTS, EEN met die Vader, het na die mensdom gekom.
 
Jesus het gesê: “Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader.” [Joh 14:9]
 
Wie is vir hulle en ons gebore?  Hy van Wie die Skrif sê: 
Job_12:13  By God is wysheid en krag, by Hom is raad en insig.  
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
 Die God van wysheid en krag, raad en insig is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir hulle en ons gebore?  Hy van Wie die Skrif sê: 
Job_36:22  Die mag van God is groot, wie kan 'n mens tot insig bring soos Hy?
Bid ons vir die regte insigte in onsself en ons nageslag? Die mag van God is groot, wie kan 'n mens tot insig bring soos Hy?
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Die God van ontsagwekkende mag is by ons.  Die onstuitbare God wat mense tot insigte bring soos wat niemand anders kan doen nie, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore?  Hy van Wie die Skrif sê:
Ps_18:32  Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots?
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Hy wat ons Skuilplek en vesting is, die onwankelbare Rots, die ENIGSTE Rots, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore? Hy van Wie die Skrif sê:
 
Ps 46:2  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Ps 46:3  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, Ps 46:4  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
 
Die Toevlug en Beskerming van elkeen wat die HERE dien, Hy wat altyd bereid om in nood te help, is by spartelende mense in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Wie is vir ons en hulle gebore?  Hy van Wie die Skrif sê:
Ps_62:8-9  God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug.  Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons 'n toevlug. Sela
 
Jesus het gesê: Ek en die Vader is Één.  [Joh 10:30] Wie My sien, sien die Vader. [Joh 14:9]
Die God van MY redding en MY krag, die God wat MY rots en sterkte is,  MY toevlug, is by MY as spartelende individu, by MY gesin en MY familie in en deur Jesus CHRISTUS wat altyd deur sy Gees by ons is.  Is dit nie ‘n goeie tyding van groot blydskap nie?
 
Het jy al ooit aan ‘n skaduwee vasgehou?
Aan rituele van godsdiens, reëls, lering en voorspooksels van mense?  Los die skaduwees: gryp vas aan die Persoon. Mag dit vandag vir jou so wees dat jy sal sê: Ek kan ook nie ophou dink aan die sigbare skaduwee (s) versus die BODY, die realiteit, die onsigbare Werklikheid, Christus, nie.   En dit verplaas my ook: vanuit kommer en moedeloosheid na blye sekerheid.
 
GEBED

Here, dit vra ons vir elkeen wat vandag beangs en benoud is, elkeen wat treur en bedroef is:  dat daardie persoon die skaduwees sal los, aan U sal vashou, en U as nabye, troue en geweldige, Almagtige Werklikheid sal beleef.  Amen.

Kliek en kry: HOUTSKOOL EN BLYDSKAP

HOUTSKOOL & BLYDSKAP

Wanneer dit in jou en my kook en brand van woede, wanneer dit in my smeul van verontregting en aggressie, wanneer die woord HOUTSKOOL (hout deur vuur uitgebrand) my hart en emosies beskryf, is die einde van blydskap en die begin van iets vreesliks.  Altyd.   
 
Blydskap staan in direkte verband tot die heiligheid of onheiligheid van gesindhede en gedagtes.
 
Onthou die woord charcoal.  HOUTSKOOL. 
Dis ‘n wonderlike assosiasie met die Hebreeus vir—
 • woede, anger, wroth, annoyance, vexation, exasperation, 
 • crossness, irritation, irritability, indignation, 
 • displeasure, resentment (wrokkigheid) rage, fury, wrath, 
 • outrage, temper, road rage, air rage, irascibility, 
 • ill temper, dyspepsia. 
Ons vind die woord “wroth” in Genesis 4:5:
And Cain was very wroth (literally, it burned with Cain exceedingly), and his countenance fell
 
Met ander woorde: dit het in Kain gekook en gesmeul.  Hier is nog twee weergawes van Gen 4:5:
So Cain was exceedingly angry and indignant, and he looked sad and depressed.
Cain became furious, and he scowled in anger.
 
Ja, onthou die woord ‘’charcoal.”
HEBREEUS vir “wroth”: ?????   cha^ra^h.  Hier is ‘n woordeboekverklaring:  to glow or grow warm; figuratively (usually) to blaze up, of anger, zeal, jealousy: - be angry, burn, be displeased, X earnestly, fret self, grieve, be (wax) hot, be incensed, kindle, X very, be wroth.
 
So verloop die verhaal van die woedende man, Kain:
 
Gen 4:1-16
Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: "Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here!"  Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer.  Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, [ons weet nie waarom nie]  maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain: "Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers."  Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak.  Toe vra die Here vir Kain: "Waar is jou broer Abel?" en Kain antwoord: "Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?" Maar die Here sê: "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het.  Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word!" Toe sê Kain vir die Here: "My straf is te swaar om te dra.  U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor."  Maar die Here sê vir hom: "Nee! Wie vir Kain vermoor, sal sewe maal gestraf word." Toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod (land van swerwers, dakloses), oos van Eden (die paradys).
 
‘n OU KOMMENTAAR HIEROP LUI:
“ The passage illustrates the progress of sin in Cain’s heart. Firstly, disappointment and wounded pride, aggravated by envy of his brother, lead to anger; secondly, anger unrestrained, and brooding sullenly over an imaginary wrong, rouses the spirit of revenge; thirdly, revenge seeks an outlet in passion, and vents itself in violence and murder.”
 
 
Laat ons dit in hoofletters hoor en skryf:
 • KAIN IS MET WOEDE, IRRITASIE,HOOGMOED, JALOESIE, VERAGTING VAN ABEL, WROKKE, SMEULENDE AGGRESSIE VERVUL.
 • GOD PRAAT MET KAIN OOR BLYDSKAP. 
God is die eerste Persoon in die wêreldgeskiedenis wat met die mens oor die heerlikheid van blydskap praat: Gen 4:7:  Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers."
 
HOE HEERS ONS OOR HIERDIE SONDE VAN WOEDE in elke vorm?
Want dit stroop ons van blydskap.  En dit stuur op iets vreesliks af, altyd.
 
In die Nuwe Testament laat God Paulus onder inspirasie van die Gees skryf:
 
Rom 12:1-3  En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.
Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.
 
JESUS CHRISTUS PRAAT OOK MET ONS OOR TWEE BROERS
 
Jesus Christus praat ook met ons oor twee broers, ‘n oudste broer (soos Kain) en sy jonger broer (die verlore seun).  En oor ‘n gesprek tussen die vader en sy oudste seun, soos die gesprek tussen Hom en Kain, die oudste seun van Adam en Eva:
 
Luk 15:28-32  Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom;  maar hy antwoord: 'Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir Pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van Pa verontagsaam nie, en vir my het Pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie.  Maar nou dat hierdie seun van Pa, wat Pa se goed met prostitute deurgebring het, terugkom, het Pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag!'  Toe sê die pa vir hom: 'Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune.  Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ons het hom terug gekry.”
 
GEBED:  HERE, alles wat ons in Kain as personifikasie van die sondige wêreld sien, staan teenoor alles wat U vir ons wil gee: blydskap, hoop, stralende oë, die vermoë om na ander uit te reik en hulle te vergewe, die diep begeerte om vir ander goed te wees, om ander te versorg en te ondersteun, die volle Christusgesindheid.  O, HERE, ons wil soos Jesus wees, NIE soos Kain of die oudste broer nie.  Hier is ons weer, HERE.  Ons gee onsself weer vir U, dat u Gees ons heilig en  aanneemlik vir U sal maak.  Vernuwe ons denke, totdat ons oor en oor, dag na dag, uur na uur dink:  Ek wil soos Jesus wees, nie soos KAIN nie.  Om u Naam ontwil, amen.
 

 

 

Kliek en kry: OM TE WEET WIE DIE AREND EN DIE KUIKEN IS

 

OM TE WEET WIE DIE AREND EN DIE KUIKEN IS.
VIR ONS ONSSELF, ONS KINDERS EN KLEINKINDERS
 
‘n Leraar van Bloemfontein het Sondag gepreek oor die GOEIE LEWE wat elkeen van ons, oud en jonk. Begeer.
 
Christopher Morley sê: A Good life is learning, yearning and earning.  (Is dit?)
Bertrand Russel:  A good life is inspired by love and guided by knowledge. (Dink jy ook dis ‘n heel goeie definisie?)
Michael Landon: I have had a good life:  I have had enough happiness and success. (Hmmm)
Paul Coelho: Stress, anxiety and depression are caused when we live to please others. (Besonder waar?)
 
Die leraar het gesê:  “A GOOD LIFE is a whole life, a healed life, a holy life.” En dit gedoen na aanleding van Eksodus 19 en 20.
 
Eks 19:4-5  'Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het. As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat My as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.' Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel."
 
Nou die dag oor HOE VERKLAAR JY DIT is daar deur een van die wetenskaplikes taamlik neerhalend gepraat van die onwaar legende, die mite dat enige arend ooit haar kuikens op haar vlerke dra.Hoe sien ons hierdie metafoor?  Dat God sy volk, sy Kerk, en elke gelowige IN SY VERBONDSVOLK  (die KERK) in ‘n soort tandemvlug opraap wanneer hulle te swak en sonder insig is om dit te máák?  Dat hulle letterlik of byna letterlik bo-op uitgespreide Goddelike vleuels ry?
 
Op ons webwerf plak ek vandag die skakel na  ‘n pragtige video van hoe ‘n jong arendjie leer vlieg.  Die moeder-arend bly bo en naby die kleintjie, haar nabyheid is, om mee te begin, sy sekuriteit in die groot onbekendheid van die totale onbekende landskap. Sy is daar om hom op te raap, te vang, as hy dit nie maak nie. Haar vlerke sal bly vlieg,  ook in sy moegste tye, in die gevaarlikste situasies, is sy naby en waak sy oor hom.
 
 
Dra sy hom op arendsvlerke? 
 
Hoe geweldig is hierdie lieflike metafoor wat kort gelede oor RSG op die lug as ‘n mite afgemaak is. Die vraag is:  wie of wat is die arendkuiken?  Die Bybel vertel op ‘n duisend maniere vir ons wie God is.  Hoe Hy is. 
 
 
 
God sê sy Naam Self vir Moses, die Naam wat vertel van sy ewige bestaan, sy werklikheid, sy betroubaarheid, sy majesteit, sy gans andersheid, die menslik ondeurdringbare misterie van sy Wese, en dat Hy wil hê mense moet HOM ken:
Exo 3:13-15  Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?"
Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur." Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.
 
God se Self hoe Hy is:
 
Eks 34:6-7  Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: "Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou.  Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. (Vir ons vryspraak het God Self die Offer, Jesus Christus, die Heilige en Sondelose, voorsien.) Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag." (Daarom moet elke ouer by Hom vergifnis vra vir sonde en oortredinge teen Hom en teen mense. Daar is soveel beloftes van vergifnis in die Skrif, daarom is daar geen plek vir verontskuldigings en skuldverplasing na ander, vir die blameer van ander as ons as ouers en grootouers gesondig het nie.)
 
1Joh 1:8-9:  As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.  Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.
 
Ons, die mense van die eeue ná die Menswees van Jesus, is meer bevoorreg as wat enige Ou-Testamentiese gelowige, ja, die hele Ou Testamentiese Israel, ooit kon wees. 
WANT:
Ons mag in die MENSWEES van Jesus SIEN, hoor, luister, beleef hoe GOD is.  Hoe Hy teenoor sondaars optree.  Hoe diep Hy vir mense omgee.  Of Hy witbroodjies het.  Of Hy genadig is.  Hoe heiligheid in die menslike konteks lyk.  Wat liefde is.  Wat opstandingskrag is.  Hoe God ook vir ons wat in Jesus glo, uit die dood sal opwek. Ons hoor uit Jesus se mond waar ons bo-aardse krag kry, van die Heilige Gees.  Ons hoor uit JESUS, die laaste profeet, se mond wat in die toekoms gaan gebeur.  Wat nou gebeur, is die bevestiging van wat Jesus reeds gesê het.  Ons praat soms van ‘n onvoorspelbare wêreld... eintlik staan alles reeds net so in die Skrif.
 
Kol 2:9-10  In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag.
 
Kol 1:19-23  God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon  en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.  Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.  Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.  Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie.
 
WAT is ‘n goeie lewe?  ‘n GOEIE lewe is om altyd een van die JULLE te wees.  Om IN die Verbondsvolk te leef.  Om nooit van die KERK of weg te breek nie.  Want in EKSODUS 19 praat God nie net, om ‘n voorbeeld te noem, ‘n man met die naam Datan, of ‘n vrou met die naam Miriam nie.  Hy praat ook met hulle, as lede van sy VOLK, die Verbondsvolk, die nageslag van Abraham.
 
WAT is ‘n goeie lewe?  ‘n GOEIE lewe is om altyd een van die JULLE te wees.  Om IN die Verbondsvolk te leef.  Om nooit van die KERK of weg te breek nie.  Want in Kolossense skryf Paulus nie net, om ‘n voorbeeld te noem, vir ‘n Turk met die naam Baris (“vredevol”) of Dilara nie.  Hy skryf vir die KERK, hy praat met die lede van die  
Nuwe Verbondsvolk, die  uitgebreide nageslag van Abraham in en deur Jesus Christus.
 
O, daar is hope irritasies en foute en sonde in die gemeente, in die KERK.  Daar is vlekke van onheiligheid en baie wat ons nie aanstaan nie, in die hedendaagse Verbondsvolk.  Maar oor sy KERK waak God, wat hierdie arendkuiken met die bloed van sy Seun gekoop het, daagliks, eeu na eeu.  So het die Kerk-bepalende gesprek tussen Jesus en  Petrus verloop:
 
Mat 16:14-18  Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het Hy gevra, "wie, sê julle, is Ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
 
Ons bly nie in die KERK oor die nice-geit of  lekker vibes of lekker prediker of fantasties avontuurlike dinge op die agenda vir die jeug nie.  Ons bly in die KERK omdat ons duur gekoop is, en oor die belydenis.  EN oor die Heilige God wat oor sy KERK en elke verloste mens daarin waak.
 
ENGLISH
Exo 19:3 -6
Moses went up the mountain to meet with God. The LORD called to him from the mountain and told him to say to the Israelites, Jacob's descendants: "You saw what I, the LORD, did to the Egyptians and how I carried you as an eagle carries her young on her wings, and brought you here to me.  Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people, a people dedicated to me alone, and you will serve me as priests."
 
A question regarding these verses from Scripture would not go away:  Yes, I know, we all know whom the Eagle in this metaphor refers to.  But who or what is the eaglet? An individual?  Each of us, solely as individual? 
 
This beautiful metaphor, this description of the Presence of God hovering over/around/under the covenant people of Israel, is about God’s faithfulness to and love for the redeemed, for his CHURCH.
Of course every individual is included.  But the eaglet metaphor is not about individuals who have rejected the Church, the many congregations of the Church, the Bride of Christ, the Family of God.
 
God loves, protects and cares for his CHURCH.  And loving the Church is not on account of some deserving ideas in the congregation:  adventurous things the youth may do there, or about the nice-ness and emotions we may experience there.
The Church, the eaglet, is frail an often faltering, often uncertain of the direction it should take, often just a poor little eaglet.
We don’t abandon the Church for the very reason that the Church is the eaglet under God’s wings.  We love and praise God for the Church because HE hovers over/under and around the Church. Because of HIM, because of the covenant, because of the testimony and the promise:
 
Mat 16:16: PETER:  “You are the Messiah, the Son of the living God."
Mat 16:17-18:   JESUS: "Good for you, Simon son of John!" answered Jesus. "For this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven.  And so I tell you, Peter: you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it.      

Kliek en kry: DIE KERK: 'n HUISGESIN DEURDRENK VAN LIEFDE

DIE KERK —

 ‘n HUISGESIN DEURTREK VAN LIEFDE

Ons het gedurende ons bestudering van die wese van die Kerk en elke gemeente uitgekom by die woord οι??κος oikos oy'-kos A dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.
 
Toe ons nog straatwerk gedoen het, het ons die mense van die nag teen die trappe van die ou Sinodale gebou opgeneem.  Daar het die lede van Klub 6:13 (Rom 6:13) met mense gepraat oor hulle siele, oor verlossing in Christus Jesus.Gee jou lewe vir Christus, het ons gesê, en stukkie vir stukkie sal alles nuut word. En vir baie het dit waar geword.
Gestel jy of jou uitreik-kleinkind het vanaand, vandag by die werk, iewers op ‘n eiland die geleentheid om die werk van die KERK te doen, om die opdrag van die KERK uit te voer om die Evangelie te verkondig.  Sou jy die uitnodiging aan daardie nog verlore siel ook só kon verwoord?
 
1Pe 2:4-5  Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
 
En wanneer hy Jesus as Verlosser aanvaar, sal al die KERK se mense, die lede van die huisgesin van Christus, nie ook diep vanuit hulle siele vir die pas-bekeerde kon sê nie:
 
Ef 2:19-22  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif?
Jesus was verwerp, maar Hy is die Hoeksteen, die uitverkore Gesalfde, die Geliefde van die Vader, so kosbaar vir Hom.  Jy dryf nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy is vir altyd welkom hier. Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wat gaan jy hier vind? Watter leer, dogma, boodskap gaan jy hier vind?
 
1Tim 3:15  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.  En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
Wat sê elkeen wat ‘n siel na Jesus lei, eintlik volgens die Skrif? Vir die wat heeltemal seker wil maak oor wat hier aangaan: wie gaan jy hier wees?  En watter soort gesinslid gaan jy word?
 
DIT IS WAT JY HIER GAAN ERVAAR:  GOD HET JOU LIEF en maak jou nou deel van ‘n gesin. Psa 68:7 (6)  God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn.
(ASV)  God setteth the solitary in families: He bringeth out the prisoners into prosperity; But the rebellious dwell in a parched land. (BBE)  Those who are without friends, God puts in families; he makes free those who are in chains; but those who are turned away from him are given a dry land. (CEV)  You find families for those who are lonely. You set prisoners free and let them prosper, but all who rebel will live in a scorching desert. (ERV)  God provides homes for those who are lonely. He frees people from prison and makes them happy. But those who turn against him will live in the desert. (ESV)  God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land. (GNB)  He gives the lonely a home to live in and leads prisoners out into happy freedom, but rebels will have to live in a desolate land. (GW)  God places lonely people in families. He leads prisoners out of prison into productive lives, but rebellious people must live in an unproductive land.
(KJV)  God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.
 
DIT IS WAARVAN JY ABSOLUUT SEKER MOET WEES:  Jy float nie meer alleen en ellendig buite in die koue, in die fisiese of psigiese slote en tonnels rond nie, liewe wedergebore broer en suster, kind van die Vader.. Jy kom nou in die KERK in, in die huisgesin van hierdie Vader en hierdie Seun van God is, deur die werking van die Gees. Jy maak saak. Iets wat jy konstant gaan aantref, iets waarvoor daar heeltyd hier gebid word,  iets waaroor die lede van hierdie gesin hulleself heeltyd opcheck en vir ondersoek deur die Gees oopstel, is die kwaliteit van die LIEFDE in daardie Kerk en gemeente.  Want: 1Pe 4:8  Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.
 
GOD IS LIEFDE. Die huisgesin van die HERE is ‘n gesin en familie van liefde
1Jn 4:7-21  Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.  Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.  Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.   Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê.   Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur het.  Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God.
En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.  Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.  Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.  Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  As iemand sê: "Ek het God lief," en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.  En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.
Kinders, verslaaf aan dwelms, hoor soms wanneer alles handuit ruk van hulle ouers:  “Maar ek het jou dan so lief!”  Eensame oumense, vergete in tehuis vir verswaktes, met min kontak met kinders, hoor soms by hulle sterfbed:  “Ek het Ma so lief gehad... Wanneer huwelike verbrokkel, sê die geskokte party soms:  “Maar ek het jou dan so lief...”   Die pa wat sy kind met die TV as pa laat grootword, as Pa nooit daar nie, vertel soms na ‘n selfdoodpoging :  “Ek het my kinders oneindig lief...”
 
Maar dit moet ons weet en nooit vergeet nie: Liefde is soos kos, soos daaglikse brood.  As daar nie vandag duidelike, konkrete kontak-liefde is nie, as kontak-, gesels, vashou-liefde weke lank ontbreek, moet ons nie verstom staan dat gemeentes doodgaan en kerke leegloop nie.

Kliek en kry: Die geloof en berou, voorbidding van God se mense

   

DIE GELOOF, BEROU

& VOORBIDDING VAN GOD SE MENSE.
 
Hennie sê Saterdag:  Ons het nou al 49 verjaarsdae saam gevier, 96 in totaal vir ons twee. 
Dit het soos baie geklink.  Daar was bly wees en geskok wees oor hoe die lewe hier saam met mekaar korter word.  Bly wees en broos wees, onlosmaaklik saam.  Dankbaar wees en bewus wees van verganklikheid.  Hoe weet julle wat lewensmaats verloor het, dit nie!
Ons lewe in Christus is elke dag so.  Vrygespreek en skuldig-voel. So bly, en so hartseer.  So dankbaar oor wat ons ontvang het, so geskok oor wat ons opmors.
Ons lewe as God se mense is soos twee-uur se sonlig in ons sitkamer, en laatmiddag se skaduwees in dieselfde sitkamer.
 
DIE BLYE KANT VAN GELOOF
Dikwels is ons so dankbaar soos Dawid:
 
Ps 103:1-11  Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.  Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.
 
Dikwels roep ons uit in die woorde van Ps 116:12-14:  Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep. My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
 
In so ‘n gemoedstemming was die Israeliete toe hulle saam met Miriam haar loflied gesing het.   Vir ons het die groter weldade aangebreek, groter as wat Miriam, Dawid, al die OT gelowiges ooit geken het:
 
Heb 9:8-12  ...waarmee die Heilige Gees dít duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was ‘n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
 
KEER OP KEER IS ONS SO DIEP DANKBAAR:  Ek dank U, ek het nie genoeg woorde om U reg te dank nie.  Ek kon myself nie red nie.  Ek kan my kinders en kleinkinders nie red nie.   Ek kan ‘n afgedwaalde broer, vriend, Moslem, ateïs, lewensmaat, minister, iemand in die stadsraad se siel nie red of met lig vul nie.  Maar God kan dit doen.  Ek kan HOM vra.
 
Dankbaarheid is onlosmaaklik deel van geloof.
 
WAT JI PACKER OOR GELOOF SKRYF
Hoe diep het JI Packer nie oor die wese van geloof en kindskap van God waaroor ons so dankbaar is, nagedink nie.  SO diep dat ek woms wonder of dit nie soms op ‘n Sondag so in die Kerk gelees kan word nie:
 
“Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (vertroue) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (JESUS WERK DEUR SY GEES, Deur die toedoen van die Gees werk Jesus Self in ons.) Faith is a whole-souled  (hele-menswees, nie agste- of kwart-menswees) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (vasberade, standvastige) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (versaak, aflê, vaarwel sê, breek met) the errors and shortcomings of the past.”
 
DIE SEER KANT VAN GELOOF
Ken ons ook die lewensnoodsaaklike seer kant van geloof?
Ons verwys na die skuldig voel-deel.  Die hartseer oor wat ons aangevang het vandat ons ons verstand gekry het. Hoeveel keer het ons al op ‘n Sondag na die Wet van God geluister en dan in die geloof sondevergifnis as genadegawe van God aanvaar?  Die geloofsbelydenis gedoen, ons sonde bely, geglo dat daar WERKLIK iets by God gebeur wanneer ons dit doen, en dit op grond van wat JESUS gedoen het?  Of DINK ons nie dalk dat daar in daardie oomblikke, as ons son skuld bely, WERKLIK iets gebeur nie?
 
Die basiese geloofstap in die oorlog teen sonde is hierdie daaglikse gebed:
Psa 139:23-24  Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
 
 
WAT JI PACKER OOR BEROU SKRYF
“Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent.”
En so word ons meer Christusgelykvormig.
 
Berou as seer kant van geloof is geloof wat die foute in ons hele lewe, tekortkominginge in ons hele lewe (huweliksverhouding, ouer-kind-verhouding, omgee vir mekaar, vleeslike en aardse  drifte, belange, gesindhede, priorieite van die verlede) aflê, versaak, aflê, vaarwel toeroep en dit bedoel.  Dit is so moeilik, so teen ons sin en so pynlik soos wat Jesus dit by wyse van beeldspraak beskryf:
 
Mat 5:29-30  As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word.  Of as jou regterhand (MAG, BEHEER, DOEN-hand) jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland.
 
Mat 18:7-9  Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak! Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van My afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of kreupel (met min mag, gesag- en magsverlies) die lewe in te gaan as om met altwee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog  (begerige, geldhonger oë) jou van My afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met altwee oë in die vuur van die hel gegooi te word.
 
Dit sluit aan by: Mat 19:23-24:  Jesus het toe vir sy dissipels gesê: "Dit verseker Ek julle: 'n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker: Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom."
 
HERE, gee ons meer geloof!
 
VOORBIDDING
Ons het nog selde so ‘n ernstige gebedstaak gehad soos die een wat in hierdie tyd in Suid-Afrika voor ons geplaas word.  Daarom gaan ons van vandag tot Vrydag in ons persoonlike gebedsgroepe net vir die President en sy Minister in die Presidensie, sy raadgewer, bid.  Ons groeplid wat die kabinetsministers se name en portefeuljes elke dag aan ons deurgee, lig die gebedsgroepe as volg in: “Hierdie intree (voorbidding) is besonder belangrik. Die ooreenkoms Tussen die Ramaphosa en die Zuma faksie in die regerende party was dat Ramaphosa die ministers kry.  Die Zuma faksie kry die parlementêre komiteevoorsitters. Daar is groot mag in die parlementêre komitee- voorsitters se hande.  Ons weet dat omkoop gebruik kan word en inderdaad in vorige bedelings in ons geskiedenis gebruik is om die steunbasis van ‘n President te verseker. Ramaphosa kies nie daardie roete nie en het dus net steun van dié wat dit eerlik met die land bedoel. Laat ons bid vir verwarring in die geledere van enige magte van duisternis in sowel die Kabinet as in die komitees,  en dat die krag van die Gees van God vaardig sal word in die parlement. ”
Omdat hierdie saak op die hoogste vlak van kardinale belang is, bid ons gebedsgroepe nou vir drie dae net vir die President, mnr Cyril Ramaphosa en vir sy raadgewer, JACKSON MTEMBU.
 
Spr_11:14  Sonder oorwoë leiding val 'n volk; die redding lê in baie raadgewers.
 
HERE, gee ons die volharding in gebed wat deel van geloof is.  En laat ons volgens die voorskrifte van Ef 6 as voorbidders deel wees van die stryd tussen lig en duisternis.
                                                           
 

Ef 6:10-17a:   Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas  (jy mag voor God verskyn, jy is vrygespreek op grond van wat Jesus gedoen het), en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê  (altyd glo wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik), want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose (teen die President en die gelowiges in die Parlement, komitees en kabinet) kan afweer.  Sit (julle) verlossing (deur Christus) as helm op...

 

Kantaantekening, Barnes:  And take the helmet - The helmet was a cap made of thick leather, or brass, fitted to the head, Its use was to guard the head from a blow by a sword, or war-club, or battle-axe.

Of salvation - That is, “of the hope of salvation;” for so it is expressed in the parallel place in 1Th_5:8. 1Th 5:8  Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm.

The idea is, that a well-founded hope of salvation will preserve us in the day of spiritual conflict, and will guard us from the blows which an enemy would strike. The helmet defended the head, a vital part; and so the hope of salvation will defend the soul, and keep it from the blows of the enemy. A soldier would not fight well without a hope of victory.  

Laat ons glo dat God ons gebede reeds verhoor het.

 

Ef 6:17b-18: .. en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die (insig en hulp van die) Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

 

ENGLISH:  FAITH AND REPENTANCE

I read something so profound that sometimes I wonder whether this should not sometimes be read in church, instead of our traditional confession of faith.  Or preceding our traditional confession of faith. JI Packer wrote:

 

 Faith begins as the realisation, which the Holy Spirit generates, that God our Creator, in whose hands we always are and by whom our desti­ny will finally be decided, is really real, and that Jesus Christ the Saviour, once crucified now glorified, who invites us to himself for salvation, is really real too. Faith blossoms into a response of belief and trust, cre­dence (trust) and commitment, to the grace of God in the apostolic gospel, the promises of God in the Bible, and the personal approach to us through the Spirit’s agency of the Son of God himself.  (NOTE: Which means: JESUS HIMSELF works through his Spirit, and through the Spirit Jesus, the Son, and God the Father work in us. Not just the Spirit. Not just Jesus. The Triume God is active in all that One Person of the Godhead does and wills) ur Faith is a whole-souled  (NOTE: whole-person, not quarter or one seventh of our being) response to this threefold manifesting of mercy. The response combines intellectual acceptance, emotional embrace, and resolute (steadfast and ongoing, daily) submission, with a re-ordering of our life-pattern so as to put ourselves always at our Saviour’s service, as his dependants and disciples. Hope then is faith looking ahead by the light of God’s promises, joy is faith reflecting on its knowledge of the Saviour and its prospect of eternal glory with him, and repentance is faith renouncing (breaking with, saying goodbye to) the errors and shortcomings of the past.

 

Faith and repentance are inseparable. Daily faith and daily repentance go together and belong together as long as we live.

 

JI Packer: (and should not this also be read in church, some Sundays?) “Repentance means forsaking sin. So it is more than regret and remorse, though that is its usual starting-point. It is an actual abandonment of what has been wrong, in order to replace it by what is right. Recognizing that things we have done and habits we have formed are sin in God’s sight, we say good-bye to them, asking forgiveness of them through the cross, and seeking strength to leave them totally behind, even when we think that doing this is going to feel like cutting off one’s hand or one’s foot or gouging out one’s eye (see Mt. 5:29-30; 18:8-9). The life of faith in Christ does not start until true repentance begins, and because, despite our best efforts, slippage into sin regularly recurs, true repentance needs to become a daily discipline. Christians live by being repeatedly forgiven, and we are forgiven, precisely, when we repent. ”

 

Oh, Lord, keep us on this path: to experience all the dimensions of faith, which produces hope and joy.  And keep us on the path of faith renouncing our personal errors and the shortcomings of the past.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliek en kry: GEBED VIR KRISTALHELDER WATER

   
KRISTALHELDER WATER
(‘n Oordenking en gebed in die dae ná Jeugdag.)
 
In ons gebedsgroepe bid ons op ‘n ry vir die Kabinet, elke dag vir een minister.
Vanoggend, op 18 Junie 2019,  bid ons in ons geloofskring se gbedsgroepe vir LINDIWE SIZULU minister van Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie. 
Om die minister se portefeulje te kan onthou, is daar vir die gebedsgroepe ‘n eg Suid-Afrikaanse foto by: van seuntjie van so twee, drie jaar oud, wat by ‘n kraan staan, plastiekhouer langs hom.
Hierdie kind kan nie sonder water leef nie.
Wat ‘n tragedie, wat ‘n skande, wat ‘n onreg, dink en sê ons, dat die riviere en strome van ons land besoedel word.  Dat ‘n groep in Centurion van die oorsprong van die Hennopsrivier loop en per boot roei, en op twee plekke afgekom het waar die riool van die groot nedersettings direk in die rivier spoel.  Dat hulle op plastiekeilande afgekom het, opdrifsels waarop die mens soos op rots kan loop.  Dat hulle by stroomversnellings was waar die vuil skuim drie meter hoog staan.
Dit is die PLIG van dié wat in beheer is, om die water skoon te hou, om maatreëls in plek te hê om die besoedeling van die lewenswater te verhoed.
 
En dit bring ons by die water Lewenswater.
 
Op_21:6  Verder sê Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet.
Op_22:1  Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit.
 
Rev 22:17  Die Gees en die bruid sê: "Kom!" En elkeen wat dit hoor, moet sê: "Kom!" En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!
Rev 22:18  Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is;
Rev 22:19  en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.
 
Watter water ontneem ons die nageslag as ons hulle nie verkwik en aan die lewe hou met die ware, heilige, ongekontamineerde lewende water wat uit die Troon van die Lam stroom nie?  Ons is soms so bang ons maak hulle rebels omdat ons altyd oor godsdiens praat.  En, ja: vroom praatjies sal die jeug afskrik.  Moralistiese praatjies irriteer hulle. Maar ons praat nie oor godsdiens nie:  ons praat oor die Drie-enige GOD, hulle alles.  Oor hulle Vader. Oor Jesus,  hulle enigste hoop in ‘n vieslike, vuil wêreld.   Oor die Heilige Gees, God met ons, noudat Jesus by die Vader in heerlikheid regeer.
 
Wat ontneem ons ‘n kind nie as hy/sy die volgende nooit hoor nie:
Ps 46:2-5:  God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.  Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,  al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela.  Oor die strome van die rivier (wat uit die troon van God en die Lam vloei)  is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste.
 
Dit waaroor alles gaan, staan onder andere in Eseg 47:1-9:
 
Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby.
Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit.
Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het vyf honderd meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkeldiep.
Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog vyf honderd meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom.
Toe meet hy nog vyf honderd meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem; dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie.
Die man sê toe vir my: "Sien jy dit, mens?" Hy laat my toe al langs die stroom terugstap.
Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal.
Die man het vir my gesê: "Hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word.
Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe.
Daar sal vissers langs die Dooie See staan van En-Gedi af tot by En-Eglajim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droogmaak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die Groot See, en net so baie.
Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly.
Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring."
 
 
GEBED VIR KRISTALHELDER WATER
HERE, ons HERE,
O, laat die KERK, ja, die KERK, en die skole, en die ouers en die grootouers die jeug, ons kinders en nageslag, met die WOORD voed.  HERE, ons bid dat U u GEES in elke gemeente op die leraar sal uitgiet.  En op die lede van die kabinet.  En op ons, die ouers en grootouers wat o, so versigtig, so druppeltjiegewys, met die jeug oor U praat.  Laat die helder water van God uit die Troon van God oor ons jeug stroom,  laat ons daardie stroom nooit blokkeer nie.  Laat ons daardie stroom met absoluut niks besoedel nie.  Want sonder daardie water word alles siek, soos by die bo-lope van die Hennopsrivier.  Ons bid dit nie die Naam van Jesus.  Amen.
 
LORD, when we hear about filthy water in our rivers, about pollution that poisons and makes babies and children sick, about this injustice to the citizens of our country, we are angry, we are furious.
Oh, FATHER, keep us from doing the greater injustice to our children, to the children and youth of this country, to Covenant children.  Let NOTHING but your holy and uncontaminated WORD be preached and given to our children in any church,  any denomination, in schools and through our cabinet.    LORD, fill our churches and these people, fill us with the holiness, the truth, the power and the courage that only the Holy Spirit can give.  Amen.
 
 

Kliek en kry: DIE HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS

     Die HEILIGE GEES, DIE KERK EN ONS
 
Soms sien ons dit nie raak nie, maar daar word ten minste 374 keer in Nuwe Testament na die Heilige Gees verwys. 
Dit alleen gee vir ons ‘n aanduiding van die geweldige werk wat die Geevan die Vader en die Seun ná Jesus se hemelvaart en die eerste Pinksterdag ná sy hemelvaart in die Kerk, deur die Kerk en vir die Kerk sou doen.  En vir elkeen van ons ook, vir elkeen wat in geloof — ook deur die Gees gegee— aan Christus behoort.
 
Kom ons lees ‘n paar Skrifgedeeltes oor die Heilige Gees:
Joh 4:23  Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.
Joh 4:24  God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid."
Joh 6:63  Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe.
Joh 7:39  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.
Joh 14:17  naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Joh 14:26  en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.
 
Wat doen die Heilige Gees nie alles vir elke gelowige nie!
 
OORVLOED VIR DIE KERK EN DIE GELOWIGE
Die Woord verkondig ‘n geweldige uitgieting, uitstorting van alles wat die mens van God nodig het, deur sy Gees:
 
Tit 3:6-7  God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.  So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.
Tit 3:6-7  God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior, so that by his grace we might be put right with God and come into possession of the eternal life we hope for.
 
Hoor die beskrywing: oorvloedig, abundantly.
 
Vir die oorvloedige lewe (vol liefde, hoop, waarheid, groei, geestelike vrug, lewe en krag) wat net van God kan kom, is die Gees in oorvloed op die Kerk en op elkeen van ons uitgegiet.  Wat ook al om ons gebeur, wat ook al MET ons gebeur, die werklik is: ‘’God poured out the Holy Spirit abundantly on us through Jesus Christ our Savior.”
 
DIE TWEEDE IMMANUEL IS BY ONS
Die Heilige Gees is die tweede Immanuel, God met ons, soos Jesus Self.  God met ons, noudat Jesus teruggekeer het na sy heersersposisie in die hemel.
 
1 Kor 2:12  Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.
 
EN TOG WORD ONS SO MAKLIK MISLEI
Tog, al weet ons al hierdie geweldige dinge, al staan dit so vir ons in die Skrif geskryf, kan ons op ‘n dwaalspoor beland.  Daar is immers soveel “profetiese boodskappe” wat ons via die sosiale media bereik, so baie sogenaamde openbarings en gesigte in omloop.   Dit is vooruit vir ons gesê:  so was dit kort nadat Jesus hemel toe is, so sal dit bly totdat Hy weer kom. 
 
1Joh_4:1  Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. 
 
KARDINAAL BELANGRIKE VRAE
Hoe sal ons weet dat die Heilige Gees kragtig in ons persoonlik werk, dat ons die Gees nie bedroef nie, dat ons die Gees nie teëstaan nie?  Hoe sal ons weet of iemand ‘n vals profeet is?
Of, anders gestel:
 
 • Hoe ondersoek ek myself, of ek in die oorvloed van die Gees leef?
 • Hoe ondersoek ek die inhoud en geloofwaardigheid van profesieë wat in gebedsgroepe, op die internet, deur sprekers, in selgroepe, in die kerk of in enigte situasie na ons kom?
 
EN DIE ANTWOORD UIT DIE SKRIF
1Joh 4:2-3:  Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.  En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.
1Jn 4:4-6  Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, (the Spirit who is in you) groter is as die duiwel, wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê, is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. ...Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei.
 
JESUS VERHEERLIK EN GETUIG VAN DIE VADER. 
DIE HEILIGE GEES VERHEERLIK EN GETUIG VAN JESUS.
J.I Packer skryf: As the Son’s prime goal in all his dealings with our sinful race was, and is, always the Father’s glory — that is, that the Father be praised for the revealed praiseworthiness of his deeds,
...so the Holy Spirit’s prime goal in his ministry to us who become Christians was, and is, always the Saviour’s glory — that is, praise for the love and compassion, wisdom and humil­ity, faithfulness and endurance of pain, and every other virtue that Jesus showed as he lived, died, lived again, and lives still, for the fulfilling of the divine saving purpose towards us.
 
From this standpoint the ongoing ministry of the HOLY SPIRIT may be compared to a floodlight trained on a building of grandeur, picking out all the manifold details of its dignity and beauty. Highlighting Christ for praise purposes is central in all aspects of the Spirit’s ministry to Christian people.
 
 
ALTYD TERUG NA DIE SKRIF
Wanneer ons twyfel oor wat ons in enige situasie hoor of lees, oor wat in Bybelstudiegroepies of per Whatapp gesê word, kan en moet ons altyd terugkeer na Skrifgedeeltes soos die volgende
 
Joh 15:26  Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My (Jesus Christus) getuig.
Joh 15:27  En julle moet (van Jesus Christus) getuig, want julle is van die begin af by My."
 
Joh 16:13-14  Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My (Jesus Christus) verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.
 
Hoe veilig en duidelik word alles wanneer ons onthou dat Jesus Christus die laaste Profeet was aan Wie en deur Wie die toekoms openbaar is.
 
Heb 1:1  In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,  maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun.  
 
SAMEVATTEND
Wat Jesus en sy apostels (wat deur Hom opgelei en deur sy Gees geïnspireer is) aangaande die toekoms sê, staan vas en seker.  Wat nie van Hom en uit die Skrif kom nie, kom van mense of vanuit ons eie droom- of gedagtewêreld.
 
DANKGEBED: 
Heilige Gees, tweede Immanuel, God met ons, en ook God in ons... neem beheer oor ons hele lewe.  In die Naam van Jesus Christus vra ons dit.  Amen.

Kliek en kry: GEBED VIR DIE KERK

GEBED VIR DIE KERK
(die gemeente, vergadering van die lewende GOD)
 
Christian minds have been conformed to the modern spirit: the spirit, that is, that spawns great thoughts of man and leaves room for only small thoughts of God.” ? J.I. Packer  
 
Kom ons vra ‘n vraag waarop ons net ja of nee moet antwoord:
Is jy gemaklik met die Kerk in Suid-Afrika?
Indien wel, om watter rede(s)?
Indien nie, om watter rede(s)?
 
Wat sê die Nuwe Testament van, aan en vir die KERK en sy lidmate, vir jou en my as mense in union with Christ?  Wat sê die Woord van, aan en vir enige gemeente, denominasie, afgestigte gemeente, lidmate wat wil wegbreek van ‘n gevestigde gemeente, iemand wat pas tot bekering gekom het en nou ‘n geestelike tuiste soek?  En vir die goddelose wêreld?  Wat sê jy as iemand jou vra wat die KERK van Jesus Christus nou eintlik is?
 
DIE MENSE VAN DIE KERK
Eph 2:18-22:   Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Eph 2:19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God.  Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.  In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here,  in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon.
 
FEIT: ONS KAN NIE DIE CHRISTELIKE LEWE BUITE, SONDER OF IN OPPOSISIE TOT DIE KERK LEEF NIE.  Wat is die alternatief  vir die Skrif?
 
 
Eph 2:18-22  And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit.  You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God.  You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
DIE TAAK VAN DIE KERK
          1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
          1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
The purpose of the church is to make the invisible kingdom visible through faithful Christian living and witness-bearing – J.I. Packer
 
DIE DOMINEES, PASTORE, PRIESTERS, LEIERS, BEDIENAARS VAN DIE WOORD, VDM:
 
Tit 1:1-2:   Van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid, dié waarheid wat lei tot die diens van God   en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons belowe. Nou het Hy op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat as opdrag aan my toevertrou is deur God ons Verlosser.
 
ENGLISH: Tit 1:1-2  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
JI Packer skryf: “It looks like people getting so caught up in religious practices that they “have allowed God to become remote.”  Ons kan daartoe toevoeg:  Mens in die Kerk is so besig met argumente en redenasies, dat Christus in die gesprekke en op die kansel uitgewis word.
 
GEBED VIR DIE KERK
          HERE, ons HERE, ons bid vir u Kerk in Suid-Afrika.  Ons vra U om u KERK — elke gemeente en elke denominasie — te suiwer van dwaalleringe en valse profesieë, van die leer van die vrou Isebel (Op 2:20), van verskriklike sonde en onheiligheid wat vir die lidmate vergoeilik en as ‘n beter vertolking van u Woord aangebied en opgedis word.  Ons bid teen die uitwissing van Christus op die kansel (of onder die kansel), teen elke boodskap waarvan nie gesê kan word: “So spreek die HERE!” nie. Here, hou ons met hart en siel, met wil en gees en verstand op die highway of holiness, die gewyde pad, net tot die eer van u Naam.  Herskep die gemeente waarin elkeen van ons aanbid, tot wat dit volgens die Woord is:
         
 1Tim 3:15-16  Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.
 
ENGLISH: 
LORD, You know how uneasy many of us are about the condition and teachings of the Church in South-Africa, about the attempted eradication of Christ on the pulpit and under the pulpit
 
Yet your Word says about/to the PEOPLE of the Church:
Eph 2:18-22:   And because of Christ, all of us can come to the Father by the same Spirit. You Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God. You are like a building with the apostles and prophets as the foundation and with Christ as the most important stone.
Christ is the one who holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord.  And you are part of that building Christ has built as a place for God's own Spirit to live.
 
Yet your Word says about THE TASK AND RESPONSIBILITY of the Church:
1Ti 3:15-16  But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth.   No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven.
 
Yet your Word says about/to THE MINISTERS AND LEADERS of the Church:
Tit 1:1-3  From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. I was chosen and sent to help the faith of God's chosen people and to lead them to the truth taught by our religion,  which is based on the hope for eternal life. God, who does not lie, promised us this life before the beginning of time,  and at the right time he revealed it in his message. This was entrusted to me, and I proclaim it by order of God our Savior.
 
O, LORD, have mercy upon us.
Help us, guide us, discipline us, teach us and make us obedient to be your Church again.  Amen.
 
 

 

Kliek en kry: DIE VERSTEK-LEEFSTYL VAN DIE GELOWIGE

 

GRAFIKA: